You are here

Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi

Determination of Effectiveness of the Land Consolidation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to investigate the effectiveness of land consolidation on Gaziantep Nurdağı Gedikli Village. Three main indicators were selected to determine the activity of land consolidation. These were the determination of water use effectiveness, physical effectiveness, and social and economic effectiveness. These indicators were included the effect of consolidation on irrigation and road effectiveness, and land shape, size, number and characteristics of plots. In the study were determined the consolodation and irrigation rates. With the land consolidation rectangle plot shape changed from 15.46% to 51.02%. Total plot number was decreased to 52%. The rate of consolidation and irrigation were 47% and 92.96%, respectively. Also the entire plots connected to the road network. In terms of sosio-economic conditions, life conditions income level of farmers were increased by 80.6% and 83.9%, respectively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Gaziantep Nurdağı Gedikli Köyünde uygulanan arazi toplulaştırılmasının etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplulaştırılmanın etkinliğini belirlemek amacıyla 3 ana gösterge seçilmiştir. Bunlar; su kullanım etkinliğinin belirlenmesi, fiziksel etkinliğin belirlenmesi ve sosyo-ekonomik etkinliğin belirlenmesidir. Bu göstergeler altında toplulaştırılmanın sulama etkinliğine, ulaşım etkinliğine, parsel şekline, büyüklüğüne ve sayısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada toplulaştırılma oranı ve sulama oranı göstergeleri de kullanılmıştır. Toplulaştırılma ile dikdörtgen parsel sayısı %15.46’dan %51.02’ye yükselmiştir. Toplam parsel sayısında %52 azalma olmuştur. Toplulaştırılma oranı %47 ve sulama oranı %92.96 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bütün parseller yol ağına bağlanmıştır. Sosyal ve ekonomik yönden mevcut işletmelerin %80,6’sında yaşam koşularında iyileşme ve %83,9’unda gelir artışı sağlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akçay, Y., Angın, N. 1989. Arazi Toplulaştırılması ve
Türkiye’de Bu Konudaki Uygulamaların
Değerlendirilmesi. Türkiye Ziraat Odaları birliği,
Çiftçi ve Köy Dünyası Aylık Dergisi, 5(51), 9-14.
Anonim. 1993. Gaziantep Nurdağı- Gedikli Köyü Arazi
Toplulaştırılma Projesi Uygulama Sahası Planlama
Toprak Etüt ve Toprak Değerlendirme Raporu, Köy
Hizmetleri İl Müdürlüğü, Gaziantep.
Arıcı, İ. 1994. Arazi Toplulaştırılması. U.Ü. Ziraat
Fakültesi Ders Notları, No:60, Bursa, 121s.
Boyacıoğlu, R. 1975. Arazi Toplulaştırılması Yapılan
Erzincan Güllüce Köyündeki Tarımsal İşletmelerin
Ekonomik Analizi. Topraksu Teknik Dergisi, Sayı:57,
Ankara, 131s.
Değirmenci, H. 1997. Sulama Yönetiminde İzleme ve
Değerlendirmenin Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma.
U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve
Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış),
Bursa, 127s.
Kara, M. 1980. Türkiye’de Bazı Arazi Toplulaştırılma
Projelerinde Parsel Boyutları ve Yol Uzunluğu
Üzerinde Bir Araştırma. KTÜ Yayın No:108,
Trabzon, 104s.
Kara, M. 1984. Sulama Şebekelerinde Sulama Oranı-
Arazi Parçalanması Şebeke Yoğunluğu İlişkileri ve
Türkiye’deki Durum Üzerine Bir Araştırma.
Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta, 45s.
Kayaoğlu, A. 2005. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Toplulaştırılma Çalışmaları, Yasal Dayanak,
Sorunlar ve Çözümler. Türkiye’de Arazi
Toplulaştırılması Sempozyumu, 45-53, 15-16 Eylül,
Konya.
Takka, S. 1988. Türkiye’de Arazi Toplulaştırılmasının
Önemi, Sulama Projelerinde Sağladığı Faydalar ve
Toplulaştırılmayı Gerektiren Nedenler;
Toplulaştırılma Uygulamaları ve Kanuni Mevzuat,
Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırılması
Semineri Bildirileri, Devlet Su İşleri, 17-29, 14-17
Kasım, Bursa.
Uçan, K. 1998. Kahramanmaraş Sulamasında Sulama
Suyu etkinliğinin Belirlenmesi. T.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim
Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), Tekirdağ. 146s.
Uçar, Y. 1995. Konya Çumra Küçükköy’de Arazi
Toplulaştırılmasının Alt Yapı Hizmetlerine ve Sulama
Oranına Etkisi Üzerine Bir Araştırma S.Ü. Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış),
Konya.
Yağanoğlu, A.V., Okuroğlu, M., Hanay, A. 2000. Arazi
Toplulaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Ders Yayınları No:159, Erzurum, 169s.
Vermillion, D.L., Samad, M., Pusposutardjo, S., Arif, S.
S., Rochdyanto, S. 1999. An Assessment of the
Small-Scale Irrigation Management Turnover
Program in Indonesia. International Water
Management Institute, Resarch Report:38, Colombo,
Sri Lanka, 36s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com