You are here

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİ TÜRKİYE GENELİNDE VE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

HEALTH SECTOR OF STATE IN TURKEY AND KAHRAMANMARAŞ PRIOR TO THE EIGHT FIVE YEAR DEVELOPMENT PLAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
According to the constitution, the subject of taking necessary measures and maintaining the continuity in the health sector are among the duties of the State which has a monopoly over the planning and providing servies in Turkey. However, a part of population does not currently benefit from the health security and it is alsonot possible to say that those who benefit from these services are satisfied. In this respect, in the country, some problems related to the health services are solved prior to the “Eight Five-Year Development Plan” which is being implemented between the years 2001-2005, and on the contrary, some issues still maintain their existence. In the country, as of the end of year 2000, the numbers of hospital, health centre (sağlık ocağı) and health house (sağlık evi) is expected to reach 1.220, 5700 and 13500 and the numbers of the person for per doctor and per bed are estimated to be 807 and 304 respectively. As of 1999, 38 percent of the patient beds and 40 percent of the doctors are concentrated on the three big cities in which 25.6 percent of the population lives. The rate of bed occupation is 59 percent in the general of the country. In comparison with the surrounding cities, Kahramanmaraş has the lowest number of the doctor which is 479. Population for per doctor, per dentist, per nurse and per other health personal are 1872, 9856, 1390 and 2025 respectively, which are also quite low in comparison with the surrounding cities and the average of Turkey. On the other hand, while the bed employment rate in the general of the country is 60 percent, their rate is 57.9 percent for Kahramanmaraş. Having a large rural are currently reaching over I million population has led to the big deficiencies and distribution problems in the health sector which serve the public in the region of Kahramanmaraş. While the number of population for per bed is 384 in the general of Turkey, this number is 822 for Kahramanmaraş.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de sağlık konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğin sağlanabilmesi için sağlık kuruluşlarının tekelden planlanıp hizmet vermesi konusu devletin Anayasal yükümlülükleri arasında yeralmaktadır. Ancak, halen ülke nüfusunun bir bölümü hiçbir sağlık güvencesinden yararlanamadığı gibi, bu imkanlardan yararlananların da aldığı sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bu bağlamda 2001 - 2005 yılları arasında uygulanacak olan "Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" öncesi ülkemizde sağlık hizmeti bakımından pek çok sorun çözülmüş olmasına karşın, bazı sorunlar da varlığını sürdürmektedir. Ülkemiz genelinde 2000 yılı sonu itibarıyla hastane sayısının 1.220 ye, sağlık ocağı sayısının 5.700 e, sağlık evi sayısının 13.500 e ulaşması beklenmekte, 807 kişiye 1 hekim, 384 kişiye 1 hasta yatağı düşeceği tahmin edilmektedir. 1999 yılı itibarıyla hasta yataklarının yüzde 38 i, hekimlerin ise yüzde 40 ı nüfusun yüzde 25,6' sının yaşadığı üç büyük ilde bulunmaktadır. Ülke genelinde yatak kullanım oranı yüzde 59 dur. Çevre illere kıyasla Kahramanmaraş’ta hekim sayısı 479 ile en düşük değere sahiptir. Ayrıca hekim başına düşen nüfus 1872, diş hekimi başına düşen nüfus 9856; hemşire başına düşen nüfus 1390 ve diğer sağlık personeli başına düşen nüfus ise 2025 adet olup çevre illere ve Türkiye ortalamasına göre oldukça düşük değerlere sahiptir. Öte yandan Ülkemiz genelinde yatak işgal oranı yüzde 60 iken bu oran Kahramanmaraş için yüzde 57,91 dir. Kahramanmaraş'ın geniş bir kırsal yerleşim alanına sahip olması ve bugünkü nüfusunun bir milyonun üstüne ulaşması, bölge halkının sağlık hizmetlerinde büyük eksikliklere ve aksamalara yol açmaktadır. Türkiye genelinde yatak başına düşen nüfus sayısı 384 iken bu rakam Kahramanmaraş için 822 dir.

REFERENCES

References: 

1. ANONİM, 1996. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, Ankara.
2. ANONİM, 2001.Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlık Hizmetlerinde
Etkinlik Özel İhtisas Raporu, Yay. No: DPT:2561-ÖİK:577, DPT, Ankara.
3. ANONİM, 2001 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü BIM Kayıtları.
4. ANONİM, 2000. Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,
DPT, Anlara.
5. ANONİM, 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde
Makroekonomik Gelişmeler, 1996-2000, DPT, Ankara.
6. ANONİM, 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Sosyal
Sektörlerde Gelişmeler, 1996-2000, DPT, Ankara.
7. TEKİNEL, O. 2000.14 Mart Tıp Bayramı Modern Tıp Eğitiminin Başlayışının
Yıl Dönümünde Türkiye ve Kahramanmaraş’ta Sağlık Sektörü,
Kahramanmaraş.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com