You are here

ÇEŞİTLİ MESLEKLERDEN KADIN TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

MEASURING THE IMPULSE PURCHASING BEHAVIOUR LEVELS OF WOMEN CONSUMERS OF VARIOUS OCCUPATIONS: A RESEARCH IN KARABÜK CITY CENTER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With the continuous rise in global competition, businesses need detailed information about the purchasing attitudes of their customers, in order to develop their marketing strategies even more. The aim of this research is to find out the level of unplanned purchasing attitudes of female consumers. In addition, it is also aimed to find out the effects of the information about shopping along with the demographic variables such as employment and marital status on the impulse purchasing attitudes of female customers. Within the scope of the research, the reviews of 200 women consumers were aimed to be determined. Percentage analysis, Staged Grading and Single Factor Multiple Variance Analysis (MANOVA) were applied to the obtained data. It was aimed to determine the influence levels of factors which affect the impulse purchasing behaviour of female consumers.
Abstract (Original Language): 
Küresel rekabetin giderek artmasıyla, işletmeler pazarlama stratejilerini daha da geliştirebilmek amacıyla tüketicilerin satın alma davranışları hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kadın tüketicilerin plansız satın alma davranış düzeyini ortaya koymaktır. Buna ek olarak, kadın tüketicilerin plansız satın alma davranışlarında çalışma durumu, medeni hal gibi demografik değişkenler ile alışveriş ile ilgili bilgilerin plansız satın alma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymak da amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Karabük şehir merkezinde ulaşılabilen 200 kadın tüketicinin değerlendirmeleri anket metoduyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere yüzde analizi, mertebeli dereceleme yöntemi ve MANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin plansız satın alma davranışına etki eden faktörlerin etki düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
147-162

REFERENCES

References: 

AKBAY, H. ve ERGİN, E. (2011). "Giyim Ve Gıda Ürünleri Kategorilerinde Tüketicilerin
Plansız Satın Alma Üzerine Bir Araştırma", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF
Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s.275-292. AKIN, E. ŞAKACI, B. K., YARAŞ, E. (2009). "Tüketicileri Plansız Satın Alma Eğilimleri
İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme", Akademik Bakış, Uluslararası
Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 18. ALTIOK, N. ve BABAOĞUL, M. (2010). "Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Tüketici Eğitimi",
Tüketici Yazıları (Ll), s.9-23. DURUKAN, T. ELİBOL, H. Özhavzalı, M. (2005). "Kredi Kartlarındaki Taksit
Uygulamasının Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye
Yönelik Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, s.143-153. ERKMEN, T. ve YÜKSEL, Cenk A. (2008)."Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri İle
Sosyo Kültürel Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Ege
Akademik Bakış, Cilt8, No. 2,s.683-727. HAYTA, A. B. (2009). "Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici
Eğitiminin Rolü", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3,
Sİ43-151.
KHEMARANGSON, A. ve KONGAKARADECHA, S.(2012). "A Pilot Study Of Impulse Buying
Behavior, Thailand", The 2nd National And International Graduate Study
Conferance, pp.148-164.
MUCUK
, İ. (2004)."Pazarlama İlkeleri", 14.Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul. NAKİP, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikler Ve (Spss Destekli) Uygulamalar,
2.
Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara. ODABAŞI, Y. ve BARIŞ, G. (2010) .Tüketici Davranışı, 10. Baskı, Mediacat Kitapları,
İstanbul.
ÖZDEMİR, E. ve TOKOL, T. (2008). "Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.8 No. 2 s.57-80.
ÖZDEMİR, Ş. ve YAMAN, F. (2007). "Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 2, No. 2, s.81-91.
ÖZGÜL, E. (2011). "Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Hedonik Tüketim Ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzları Açısından Değerlendirilmesi", Ege Akademik Bakış, Ciltli, Sayı 1,25-38.
ROOK, D.W.
(1987),"Th
e Buying Impulse", Journal Of Consumer Research, Vol.14 No.2, pp.189-199.
Http://Www.Acrwebsite.Org/Search/View-Conference-Proceedings.Aspx?Id=7468, (Accessed: 06.09.2012)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com