You are here

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Examıne Attitudes To Cope With Stress In Terms Of Human Values: A Study On Public Employees

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to find how effective human values to cope with stress by examining the relationship between human values of public employees exposed to stress in varying degrees in business life and attitudes to cope with stress. In this study, „Values Scale‟ developed by Dilmaç and Arıcak (2012) and „Coping With Stress Scale‟ adopted to Turkish by Şahin and Durak (1995) were used. Scales were administered to 347 people working in a public institution in Ankara in 2014. The study was conducted in accordance with the relational model. SPSS 22.0 software was used to analyze the data. In this study Pearson product-moment correlation technique was used to determine whether the attitudes of public employees to cope with stress change according to the values they have, multiple regression analysis was used to demonstrate in what extent the value of public employees can explain the variance of coping with stress. In the results of the regression analysis, it was seen that sub-dimensions of values scale can explain the ability to cope with stress at the level of %27, 6. In addition this model was found significant at α=,01 significance level (F=7,859, p=,000).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; iş yaşantılarında çeşitli derecelerde strese maruz kalan kamu personelinin insani değerleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, insani değerlerin stresle başa çıkmada ne kadar etkili olduğunun tespit edilmesidir. Çalışmada Dilmaç ve Arıcak (2012) tarafından geliştirilen “Değerler Ölçeği” ile Şahin ve Durak (1995) tarafından Türkçe‟ye uyarlanan “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler, 2014 yılı itibariyle Ankara‟daki bir kamu kurumunda çalışan 347 kişiye uygulanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Çalışmada kamu çalışanlarının stresle başa çıkma tarzlarının sahip oldukları değerlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpım korelâsyon tekniği, kamu çalışanlarının sahip olduğu değerlerin, stresle başa çıkma tarzlarına ilişkin varyansı ne kadar açıklayabildiğini ortaya koymak için ise çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Uygulanan regresyon analizi sonucunda, değerler ölçeğinin alt boyutlarının, stresle başa çıkabilmeyi %27,6 düzeyinde açıklayabildiği görülmüştür. Ayrıca kurulan bu model α=,01 anlamlılık düzeyinde manidar bulunmuştur (F=7,859, p=,000).
41
62

REFERENCES

References: 

AKPINAR, O. (2013). Aile içi Ģiddete maruz kalan kadınlarda aile içi Ģiddetle baĢa çıkma özyeterliği. Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Dergisi 4 (39), 24-36.
ARDIÇ, K. ve POLATÇI, S. (2008). TükenmiĢlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği) Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96.
ATASOY, A. ve Yorgun, S. (2013). Sağlık çalıĢanlarında iĢ gerilimi ve iĢ stres düzeyinin değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 6 ISSN: 1309-1972.
ATILGAN, T. ve DENGĠZLER, Ġ. (2007). Hazır giyim sektöründe örgütsel stres üzerine bir araĢtırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2).
BAKIR, G., CANÖZCAN, G. ve DAVġANCIL, S. (2012). Çağrı merkezinde hizmet. Ġçinde S.Aydın (Ed.), Açıköğretim Fakültesi Yayını. EskiĢehir.
Balanced Nutritional Diet. 08 Temmuz 2014’de http://www.stress.org.uk/files/ Combat-Nutritional-Stress.pdf adresinden alınmıĢtır.
BALTAġ Z. ve BALTAġ A (2000). Stres ve baĢa çıkma yolları. Ġstanbul: Remzi Kitabevi
CAM, E. (2004). ÇalıĢma yaĢamında stres ve kamu kesiminde kadın çalıĢanlar. Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134.
CARR, D. ve LANDON, J. (1999). Teachers and schools as agencies of values education: reflections on teachers' perceptions Part Two: the hidden curriculum. Journal of Beliefs & Values, 20 (1), 21-29.
DAĞ, D. G. (2006). Elazığ ili Fırat tıp merkezi, devlet hastanesi, SSK hastanesi ve merkez sağlık ocaklarında görev yapan hemĢirelerin iĢ doyumlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
DĠLMAÇ, B. ve Arıcak, O.T. Değerler Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlik ÇalıĢması. 2. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Kasım, Ġstanbul.
EMHAN, A., Çayır, C. (2010). GiriĢimcilerin stres ile baĢ edebilmesinde tinsel değerlerin etkisi. Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 24 (2), 101-120.
FERRARI, J. R. and COWMAN, S. E. (2004). Toward a reliable and valid measure of ġnstitutional mission and values perception: the depaul values ġnventory. Journal of Beliefs & Values, 25 (1), 43-54.
GÜNEY, S. (2013). Sendikacılık akademisi ders notları 3. Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu: Ankara.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Haziran 2015, 25 (1), 41-62. | 61
GÜRBÜZ, H., DOĞAN, R., GÖRMÜġ, E., TOKYAY, G.P., ÖZTEKĠN, D. ve ENGĠZ. G. (2014). Kamu çalıĢanlarının stres düzeylerinin ölçülmesi ve EskiĢehir kamu çalıĢanları üzerine bir araĢtırma. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2014, 15 (1), 113-132.
HANSSON, T.; CAREY, G.; KJARTANSSON, R., (2010) A Multiple Software Approach to Understanding Values. Journal of Beliefs & Values, 31 (3), 283-298
KESKĠN, U., SAĞLAM, H.Ġ. (2014).Sınıf öğretmeni adaylarının insani değerlere sahip olmadüzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 4 (1), 81-101.
Klinic Community Health Centre. (2010) Stress & Stress Management 09.04.2015’de http://hydesmith.com/de-stress/files/StressMgt.pdf adresinden alınmıĢtır.
KROPP, F., LAVACK, M. A. ve SILVERA, D. H. (2005). Values and Collective Self-Esteem as Predictors of Consumer Susceptibility to Ġnterpersonal Ġnfluence Among University Students. International Marketing Review, 22 (1), 7-33.
LONNQVIST, J. E., VERKASALO, M., HELKAMA, K., ANDREYEVA, G. M., BEZMENOVA, I., RATTAZZI, A. M., NITT, T. ve STETSENKO, A. (2009). European Journal of Social Psychology Eur. J. Soc. Psychol, 39, 40–51.
MASLOW, A. (1996). Dinler değerler, doruk deneyimler. (Çev. K. Sönmez), Ġstanbul: KuraldıĢı Yayınları.
MORRĠS, C. G. (2002). Psikolojiyi anlamak; psikolojiye giriĢ. (Çev. AyvaĢık, H. B. ve Sayıl, M. ) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
ÖZGÜR, E. (2013). YaĢa göre değer farklılıkları ve siyasi kuĢak aidiyeti. Sosyoloji Dergisi, 3 (26), 2013/1, 45-76
PARMAKSIZ, Ġ. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle baĢaçıkma tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
REICH, B. veAdcock, C. (1976). Values Attitudes and Behaviour Change. Methuen Co. Ltd.
RUYTER, D. J. (2002). The Right to Meaningful Education: The Role of Values And Beliefs. Journal of Beliefs & Values, 23 (1), 33-42
SARI, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun eğitim fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), 73-88.
SARICI BULUT, S. (2012). Gazi eğitim fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (3), 2012, 216-238,
62 | Yıldız-Güç-Erdem
SEVĠNÇ, M. (2006). Evrensel ve yerel değerlerin eğitime yansımaları, ahlak ve değerler. A. U. Memedoğlu ve Y. Mehmedoğlu (Ed.). Ġstanbul: Litera Yayıncılık.
ġAHĠN N. H. (2010) Stres yönetimi sertifika eğitim programı notları. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ġAHĠN, N. H. ve Durak, A. (1995). Üniversite Öğrencileri Ġçin Bir Stresle Basa Çıkma Tarzı Ölçeği. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (34), 1995, 56–73
YILDIZ, M. ve Dilmaç, B., Deniz, M.E., (2013). Öğretmen adaylarının sahip oldukları değerler ile benlik saygıları arasındaki iliĢkinin incelenmesi. Ġlköğretim Online, 12 (3), 740-748
YILDIZ, M. (2012). Öğretmen adaylarının benlik saygısı ve kiĢilik özelliklerinin sahip oldukları değerler açısından incelenmesi. (YayımlanmamıĢ Yüksek lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com