You are here

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN, ÖRGÜT İÇİ SOSYAL KONUMA ETKİSİ:KAMU ÜNİVERSİTESİNDE BİR ÇALIŞMA

EFFECT OF IMPRESSION MANAGEMENT TACTIS TO THE INTER-ORGANIZATION SOCIAL POSITION: A STUDY AT A PUBLIC UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate how the five impression management tactics use affects the individual’s social network position for managing the relationships and achieving the self-goals in the organizational environment. The fact that there have not been lots of studies examining which tactics were effective on network position increases the importance of this study. For the purpose of the study, the correlation between tactics’ usage and network structure was identified by using a questionnaire containing network exchange matrix and impression management tactics scales. The participants were 42 instructors at a public university. The results of the study showed that there was no significant relation between centrality and betweenness of the variables which explain the impression management tactic use and social network position. This finding can be interpreted as the use of impression management tactics didn’t affect the individual’s network position in the organization.
Abstract (Original Language): 
Bireyin, ilişkilerini yönetmek ve kendi amaçlarına ulaşmak için izlenim yönetimi taktiklerini kullanmasının, sosyal ağdaki konumunu etkileyip etkilemediği bu araştırmanın temel sorunsalını oluşturmuştur. İzlenim yönetimi taktiklerinden hangilerinin ne derece bu amaca hizmet ettiğinin ortaya konulması ve ilgili alan yazında daha önce böyle bir çalışma olmaması çalışmanın önemini artırmaktadır. Bu amaçla bir kamu üniversitesinin 42 kişiden oluşan bir bölümünde çalışanların ağ yapısı ve izlenim yönetimi taktikleri kullanımı ilişkisi etkileşim matrisi ve izlenim yönetimi taktikleri ölçeğini içeren bir anket kullanılarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda izlenim yönetimi taktikleri ile ağ yapısındaki konumu ortaya koyan derece merkeziliği ve arasındalık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

REFERENCES

References: 

Andrews, M.C., ve K.M. Kacmar. (2001) "Impression Management by Association: Construction and Validation of A Scale", Journal of Vocational Behavior, 58, 1, 142-161.
Arkin, R.A. ve J.A. Sheppard. (1990) “Strategic Self-Presentation: An Overview” In M.J. CODY and M.L. McLAUGHLIN (eds): The Psychological Of Tactical Communication, Clevedon UK: Multilingual Matters Ltd, 175-193.
Basım, H.N., İ. Tatar ve N.H. Şahin (2006) “Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”, Türk Psikoloji Yazıları, 9, 18, 1-17.
Bolino, M. C., ve Turnley, W. H. (1999). "Measuring impression management in organizations: A Scale Development Based on the Jones and Pittman Taxonomy". Organizational Research Methods(2), 187-206.
Bolino, M.C. ve W.H. Turnley. (2003) “Counternormative Impression Management, Likeability and Performance Ratings: The Use of Intimidation in an Organizational Setting”, Journal of Organizational Behavior, 24, 237-250.
Bozeman, D.P. ve K.M Kacmar. (1997) “A Cybernetic Model of Impression Management Processes in Organizations”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 69, 1, 9-30.
Burt, R. S. (1976) “Positions in Networks.” Social Forces, 55, 1, 93-122
Burt, R. S., Kilduff, M. ve Tasselli, S. (2013) “Social Network Analysis: Foundations and Frontiers on Advantage.” Annual. Review of Psychology., 64, 527–47.
Crane, E. ve F.G. Crane. (2002) “Usage and Effectiveness of Impression Management Strategies in Organizational Settings”, Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry, 55, 1, 25-34.
Doğan, S., ve S. Kılıç. (2009) “Örgütlerde İzlenim Yönetimi Davranışı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23, 3, 53–83.
102 | Oğuzhan, Köksal ve Turgut
Friedlander, M.L. ve G.S. Schwartz. (1985) “Toward A Theory of Strategic Self-Presentation in Counseling and Psychotherapy”, Journal of Counseling Psychology, 32, 4, 483.
Gardner, W.L. (1992) “Lessons in Organizational Dramaturgy: The Art of Impression Management”, Organizational Dynamics, 21, 1, 33‐46.
Gilbert, D.T. ve E.E. Jones. (1986) “Exemplification: The Self-Presentation of Moral Character”, Journal of Personality, 54, 593-615.
Goffman, E. (1959) The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City N.Y: Doubleday Anchor.
Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi. Bursa: Dora Yayıncılık.
Jaja, S. A. (2003) “Impression Management Metaphors: An Agenda for the 21. Century African Industrial Managers”, Management Research News, 26, 12, 73-94.
Jones, E.E. (1964) Ingratiation, East Norwalk, CT, US: Appleton-Century-Crofts.
Jones, E.E. ve T.S. Pittman. (1982) “Toward a general theory of strategic self-presentation”, Psychological perspectives on the self, 1, 231-262.
Kipnis, D., ve R.Vanderveer. (1971) “Ingratiation and the use of power”, Journal of Personality and Social Psychology, 17, 280-286.
Leary, M.R. (1996) Self-Presentation, Impression Management and Interpersonal Behavior, Oxford, Westview Press.
Liden, R.C. ve T.R. Mitchell. (1988) “Ingratiatory Behaviors in Organizational Settings”, Academy of Management Review, 13, 572-587.
Longenecker, C.O., H.P. Sims ve D.A. Gioia. (1987) “Behind the mask: The politics of employee appraisal”, Academy of Management Executive, 1, 183–193.
Martinko, M.J. (1991) Impression Management: Looking to the Future, Applied Impression Management. London, Sage Pub.
Mcfarland, L.A. A.M. Ryan ve S.D. Kriska. (2003) “Impression Management Use and Effectiveness Across Assessment Methods”, Journal of Management, 29, 5, 641 661.
Meydan, C.H. (2011) “Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri İle İlişkisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İIBF Dergisi, 6, 2, 287-307.
Mignonac, K., Herrbach, O., ve Guerrero, S. (2006). "The Interactive Effects of Percevied External Prestige and Need for Organizational
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2015, 25 (2), 89-107. | 103
Identification on Turnover Intentions". Journal of Vocational Behavior, 69(3), 477-493.
Özdevecioğlu, M. ve S.Erdem. (2008) “İzlenim Yönetimi Davranışı: Örgütsel Açıdan Teorik Çerçeve”, (Ed) Mahmut ÖZDEVECİOĞLU ve Himmet KARADAL (Der.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, Ankara, İlke Yayınevi, Yayın No: 11, 33–54.
Öztaş, N., Acar, M. (2004) Ağbağ Analizine Giriş: Kavramlar ve Yöntemler. M. Acar, H. Özgür(Ed.), Çağdaş Kamu Yönetimi II: Konular Kuramlar ve Kavramlar, Nobel Yayınları, Ankara, 289-317.
Rosenfeld, P.R., R.A. Giacalone ve C.A. RIORDAN. (1995) Impression Management in Organizations: Theory, Measurement and Practice, New York: Routledge.
Sözen, H. C., ve Esatoğlu, A. (2010) “Sosyal Ağ Kuramının Bakış Açısıyla Örgütlerde Çatışma Yönetimi.” Sarem Stratejik Araştırmalar Dergisi
Tatar, İ. (2006) İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı ve Stres: Kara Kuvvetlerinde Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü.
Tedeschi, J.T., ve M. Riess. (1981) “Identities, The Phenomenal Self, and Laboratory Research”, In J.T. TEDESCHI (Ed.), Impression management Theory and Social Psychological Research. New York: Academic Press, Inc.
Tichy, N.M., Tushman, M.L., Fombrun, C.( 1979) “Social Network Analysis for Organizations.” The Academy Of Management Review., 507-519.
Ünaldı, S. (2005) Emniyet Örgütü Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi EBE.
Wayne, S.J., L.M. Shore ve R.C. Liden. (1997) “Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective”, Academy of Management Journal, 40, 82-111.
Wortman, C.B. ve J.A.W. Linsenmeier. (1977) “Interpersonal Attraction and Techniques Of Ingratiation In Organizational Settings”, In B.M. STAW & G.R. SALANCIK (Eds.), New Directions in Organizational Behavior, Chicago: St. Clair Press. 133-178.
Yukl, G., ve J.B. Tracey. (1992) “Consequences of Influence Tactics Used With Subordinates, Peers, and the Boss”, Journal of Applied Psychology, 77, 4, 525- 535.
104 | Oğuzhan, Köksal ve Turgut
Zaleznik, A. (1970) Power and Politics in Organizational Life. Harvard Business Review, 48.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com