You are here

TARİHSEL SÜREÇTE SAVUNMA PLANLAMASI YAKLAŞIMLARI İLE SAVUNMA TEDARİK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN DEFENCE PROCUREMENT SYSTEMS AND DEFENCE PLANNING APROACHES IN HISTORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Defence Planning and Defence Acquisition are in a very close relationship to one another. The purpose of the study is to find out the relationship between the paradigm changes in defence planning approaches and changes in the defence procurement procedure and predict how likely changes in the future may changes the procurement systems. While capability-based planning approaches based on cadre, threat, talent and scenario space were developed in the course of history, variety of changes occurred in the defence procurement in the same periods. Although there were no savings on the defence budget at the beginning, changes took place also in the procurement approaches afterwards because of economic worries and limited budgets. During this period, project office approaches were developed and there were efforts to decrease bureaucracy. Also, evolutionary procurement approach was developed with the advent of new technology. In the long run, it can be predicted that Capability-based approach based on scenario space and simulation will continue to exist in defence planning and evolutionary procurement approach will continue to exist in procurement, as well.
Abstract (Original Language): 
Savunma planlaması ve savunma tedariki birbirleriyle çok yakından ilişkili konulardır. Çalışmanın amacı, savunma planlaması yaklaşımlarındaki paradigma değişimleri ile savunma tedarikindeki değişimin arasında ne tür bir ilişki olduğunu ortaya koymak ve savunma planlamasında önümüzdeki dönemlerde olabilecek değişimlerin tedarik sistemlerini nasıl değiştirebileceğine ilişkin bir öngörüde bulunmaktır. Tarihsel süreçte savunma planlamasında kadro, tehdit, yetenek ve senaryo uzayına dayalı yetenek temelli planlama yaklaşımları geliştirilirken; savunma tedarikinde de aynı dönemlerde çeşitli değişimler gözlemlenmiştir. Önceleri savunma harcamalarına ilişkin tasarruf söz konusu değilken, daha sonraki süreçte ekonomik kaygılar ve kısıtlı bütçeler nedeniyle tedarik yaklaşımlarında da değişimler meydana gelmiştir. Bu süreçte proje ofisi yaklaşımları, bürokratik işlemlerin azaltılmasıyla süreçlerin hızlandırılması çabaları söz konusu olmuş ve son dönemde gelişen teknolojinin etkisiyle evrimsel tedarik yaklaşımı geliştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde ise savunma planlamasında senaryo uzayına dayalı yetenek temelli yaklaşımın simülasyon tabanlı olarak tedarikte ise evrimsel tedarik yaklaşımının devam edeceği öngörülebilir.

REFERENCES

References: 

ABD Savunma Harcamaları web (2017). Erişim tarihi, 11.03.2017
http://www.usgovernmentspending.com/defense_spending,
Altunok,T., Korkmazyürek. H., Sığrı, Ü. ve Hazır, K. (2010). Stratejik
Savunma Yönetimi: Yeni Perspektifler/Yeni Yaklaşımlar. Bizim Büro
Yayınları. Ankara.
Asch, B. ve Hosek, J. (2004). What Does Transformation Mean for Military
Manpower and Personnel Policy? RAND Publications,
Davis, P.K. (1994). New Challenges For Defense Planning: Rethinking
How Much is Enough? RAND Publications.Santa Monica.
Davis, P.K., McEver J.,Wilson, B. (2002). Measuring Interdiction
Capabilities in The Presence of Anti-Access Strategies: Exploratory
Analysis to Inform Adaptive Strategy For The Persian Gulf. Rand
Publications. Santa Monica.
DOD 5000.1 (2003). ABD Savunma Bakanlığı Direktifi, 2003. The Defense
Acquisition System, 12 Mayıs 2003.
Edward, W. R. ve Birmingham, R.P. (2004). A Ten-Year Review Of The
Vision For Transforming The Defense Acquisition System. USA
(Ret), DARJ.
Fox, J. (2011). Defense Acquisition Reform, 1960-2009: An Elusive Goal.
U.S. Army, Centre of Military History. Washington D.C.
Gargan, J. (1999). To Defend a Nation: An Overview of Downsizing and
the U.S. Military Management, 2(3), 221-232.
Goss, T. (2005). Building A Contingency Menu: Using Capabilities-Based
Planning for Homeland Defence and Homeland Security. U.S. Naval
Post Graduate Scholl, Yüksek Lisans Tezi.
Hartman, P.L. (1997). International Armament Cooperations in the Post
Cold War Era. U.S.Air Force Institute of Technology Yüksek Lisans
Tezi.
Henault, R. (2001). The Canadian Forces, Staying Relevant in a Changing
World. First Magazine.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2016, 26 (2), 101-126. | 122
Karadeniz, M. (2008). Bir Lojistik ve Pazarlama Yönetimi Olarak CALS
(Sürekli Tedarik, Ömür Boyu Destek) Stratejisi. Journal of Naval
Science and Engineering, 4(1), 76-86.
Kaminski, P.G. (1996). The Defense Acquisition System — A New
Direction; A New Emphasis. US Special Operations Command
(USSOCOM) Advanced Planning Briefing to Industry. Tampa, FL
Korkmazyürek, H. ve Şeşen, H. (2008). Savunma Yönetiminde Yeni
Planlama Yaklaşımları: Kavramsal Bir Analiz. KHO Bilim Dergisi,
18(1), 54-78.
Müslüm, S., Topçu. M.K. ve Mala, M. (2010). Savunma Tedarikinde
Güncel Yaklaşımlar: Evrimsel Tedarik Stratejisi ve Türkiye
Açısından Bir Değerlendirme. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(2), 91-
115.
Öztürk, Y. (2006). Savunma Planlamasında Yeni Yaklaşımlar ve Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde Bir Senaryo Uzayı Çalışması. Kara Harp
Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara
Pennie, K. (2001). Strategic Thinking in Defence. Canadian Military
Journal, 2(3), 21-28.
Piggee, A.F. (2002). Transformation – Revolution in Military Logistics.
U.S. Army War College. Carlisle Barracks, Pennsylvania.
Sylvester, R.K. ve Ferrara, J.A. (2003). Conflict and Ambiguity
Implementing Evolutionary Acquisition. Acquisition Review
Quarterly, 3-26.
Şeşen, H. (2008). Evrimsel Tedarik: Türkiye’nin Milli Ana Muharebe Tankı
Tedariki İçin Bir Model Önerisi. KHO Bilim Dergisi, 18(2).
Troxell, J. (1997). Force Planning in an Era of Uncertainty: Two MRCs as
a Force Sizing Framework. Carlisle, U.S. Army War Collage.
Web. ABD Savunma Bakanlığı.
Erişim tarihi: 28.05.2013.
Web. Acquisition. Erişim zamanı: 11.06.2013.
Young, T. (1995). Capabilities-Based Defense Planning: The Australian
Experience. Armed Forces and Society, 21(3).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com