You are here

KİŞİLİKLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ

Relations Between Personality and Organizational Commitment And Mediator Effect of Job Satisfaction in This Relation

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim of this paper is to search for the relations between personality and organizational commitment and to discuss the mediator effect of job satisfaction between these two variables. So hypothesis are analysed according to the inputs gained from sample group belong to two commercial banks in İstanbul. According to the results, it is found that there are limited relations between some components of personality and organizational commitment. And job satisfaction is a mediator variable between some personality components and organizational commitment. According to the results contribution of the research to the organizational theory is discussed. And how managers can benefit from the results of research is discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, kişilik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemek ve iş tatmininin bu iki değişken arasındaki aracılık etkisini belirlemektir. Bu maksatla İstanbul'da faaliyet gösteren iki ticari banka çalışanları arasından belirlenen örneklem grubuna anket uygulaması yapılmış ve elde edilen verilerle araştırma hipotezleri test edilmiştir. Elde edilen bulgular, bazı kişilik özelliklerinin örgütsel bağlılıkla sınırlı düzeyde ilişkili olduğunu, iş tatmininin bazı kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasında tam ve kısmi ara değişken olduğunu göstermiştir. Araştırmanın sonucunda çalışmanın örgüt kuramına yaptığı katkı tartışılmakta ve bundan sonraki çalışmalara ışık tutabilecek bir takım öneriler geliştirilerek iş dünyasının çalışmanın sonuçlarından nasıl yararlanabileceği üzerinde durulmaktadır.
113
146

REFERENCES

References: 

Aaker, D.A., Kumar, V. and Day, G.S. (2001), Marketing Research (7th edition),
John Wiley and Sons Inc, New York.
Aghaee, N.G. & Ören, T., (2004). “Effects Of Cognitive Complexity on Agent
Stimulation”, Summer Computer Stimulation Conference, July 25–29, San
Rose.
Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). “The moderator–mediator variable distinction
in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical
considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 51(6),
pp. 1173-1182.
Bovee, C.I., Houston, M.J., Thill, J.V. (1995). “Marketing, Second Edition,
Mcgraw Hill Campbell, Margaret, Ronald, Goodstein, 2001, The Moderating
Effect Of Perceived Risk On Consumers’ Evaluations Of Product
Incongruity: Preference For The Norm”, Journal Of Consumer Research, 28
(December), 439–49.
Caspi, A., Roberts B.W., & Shiner R.L. (2005), “Personality Development:
Stability and Change”, Annual Review of Psychology, 56, 453-484.
Chen, Z.X. & Francesco, A.M. (2003). “The Relationship Between The Three
Components Of Commitment and Employee Performance in China”,
Journal of Vocational Behavior, Vol:62, Issue:3, ss. 490-516.
Digman, J.M. (1990), “Personality structure: Emergence of the five-factor model”,
Annual Review of Psychology, 41, 417-440.
Dordevic, B. (2004). “Employee Commitment in Times of Radical Organizational
Changes, Facta Universitatis, Series, Economics and Organization, 2(2),
ss.111-117.
Durna, U., Eren, V. (2005). “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık”,
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), ss. 210-219.
Erdheim, J., Wang, M.. & Zickar, M., (2006), “Linking the Big Five personality
constructs to organizational Commitment”, Personality and Individual
Differences, Volume 41, Issue 5, October 2006, 959–970.
Ergeneli, A. ve Eryiğit, M. (2001), “Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara’da
Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 159-178.
Erkuş, A. ve Tabak, A. (2009), “Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çalışanların
Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma”,
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, 216.
142 | Doğar ve Gürsoy
Goldberg, L. R. (1981), “Language and individual differences: The search for
universals in personality lexicons”, In Wheeler (Ed.), Review of Personality
and social psychology, Vol. 1, 141-165. Beverly Hills, CA: Sage.
Goldberg, L.R. (1990), “An alternative “description of personality, The big-five
factor structure”, Journal of Personality and Social Psychology, 59,
1216-1229.
Gökçe, R. (2005), “Birinci sınıf tatil köyünde performans değerlemenin
çalışanların iş doyumuna etkisi üzerine bir uygulama”, Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
Hellman, C. & Mcmillan, W.L. (1994), “Newcomer socialization and affective
Commitment”, The Journal of Social Psychology, Vol. 134, No: 2, 26-27.
Hogan, R., (2009), Kişilik ve Kurumların Kaderi, Çeviren: Selen Y.Kölay, Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2009, s.11.
Hogan, R., Hogan, J., & Roberts, B.W. (1996), “Personality measurement and
employment decisions: Questions and answers”, American-Psychologist,
51(5), 469-477.
İşcan, Ö.F. ve Sayın, U. (2010). “Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven
Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt: 24, Sayı: 4, ss.195-216.
İşcan, Ö.F. ve Timuroğlu, K. (2007), “Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki
Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 21 (1), ss.119-136.
Jenkins, M. & Thomlinson, R.P. (1992), “Organizational commitment and job
satisfaction as predictors of emplyee turnover intentions”, Management
Research News,Vol. 15, No: 10, 18-22.
Judge, T.A., Higgins, C.A., Thoresen, C.J. & Barrick, M.R. (1999). “The big five
personality traits, general mental ability, and career success across the life
span”, Personnel Psychology, 52, 621-652.
Judge, T.A., Klinger, R., Simon, L.S., Yang, I. & Wen, F. (2008), “The
Contributions of Personality to Organizational Behavior and Psychology:
Findings, Criticisms, and Future Research Directions”, Social and
Personality Psychology Compass, Volume 2, Issue 5, pages 1982–2000,
September 2008, Article first published online: 24 JUL 2008, DOI:
10.1111/j.1751-9004.2008.00136.x.
Kumar, K. & Bakhshi, A. (2010). “The Big Five Factor Model of Personality and
Organizational Commitment: Is There Any Relationship?”, Humanity and
Social Science Journal 5 (1), pp. 25-34.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Haziran 2017, 27 (1), 113-146. | 143
Lee, T.Z., Ho, M.H., Wu, C.H. & Kao, S.C. “Relationships Between Employees’
Perception of Corporate Social Responsıbility, Personality, Job Satısfaction,
And Organizational Commitment”, Kun Shan University Institutional
Repository, (www.http://ir.lib.ksu.edu.tw/), Item 987654321/5998, Erişim
tarihi: 22 Haziran 2017.
Luthans, F. (1995). Organizational Behaviour, McGraw-Hill, New York, U.S.A.
Mathews, B.P. & Shepherd, J.L. (2002), “Dimensionality of Cook and Wall’s
(1980) British Organizational Commitment Scale Revisited”, Journal of
Occupational and Organizational Psychology, 75, 369-375.
Mc-Adams, D.P. (1993), “What do we know when we know a person?”, Journal of
Personality, 63, 365-396.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1984), “Testing the Side-Bet Theory of Organizational
Commitment: Some Methodological Considerations”, Journal of Applied
Psychology, Cilt 69, 372-378.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991), “A Three- Component Conceptualization of
Organizational Commitment”, Human Resources Management Review,
Cilt 1, s.61-89.
Meyer, J.P., Allen, N.J. & Smith, C.A. (1993), “Commitment to Organization’s and
Occupations: Extension and Test of a Three Component
Conceptualization”, Journal of Applied Psychology, Cilt 78, Sayı 4, 538-
551.
Meyer, J. P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory,
Research, and Application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications,
Inc.
Meyer, J.P., Irwing, P.G. & Allen, N.J. (1998), “Examination of Combined Effects
of Work Values and Early Work Experiences on Organizational
Commitment”, Journal of Organizational Behavior, Cilt 19, ss.29-52.
Meyer, J.P. & Herscovitch, L. (2001). “Commitment in the workplace: Toward a
general model”, Human Resource Management Review, v. 11, pp. 299-326.
Morgan, C.T. (1999), Psikolojiye Giris, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yayınları, Yayın No:1, 13. Baskı.
Mrayyan, M.T. (2005), “Nurse Job Satisfaction and Retention: Comparing Public
to Private Hospitals in Jordan”, Journal of Nursing Management, Vol:13,
2005, 40-50.
Oliver, N. (1990), “Work Rewars, Work Values and Organizational Commitment
in Employee-owned Firm: Evidence From the U.K.”, H uman Relations,
Vol.43, No.6, 513-526.
144 | Doğar ve Gürsoy
Ordun, G., (2004), “Beş Temel Kişilik Özelligi ve Alt Faktörlerinin Analizine
İlişkin Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Kasım
Sayı: 2, Cilt: 33, 47-71.
O'reilly, C.A. & Chatman, J. (1986), “Organizational Commitment and
Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identifìcation and
Internalization on Prosocial Behaviour, Journal of Applied Psychology, Vol.
71, No. 3, pp. 492-499.
Özdemir, O., Özdemir, P.G., Kadak, M.T., Nasıroğlu, S. (2012). “Kişilik
Gelişimi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), ss. 566-589,
doi:10.5455/cap.20120433.
Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel
yayınları, Adana.
Robbins, S. (1999), Organizational Behavior. (8th Edition) New Jersey, Prentice
Hall, 142.
Romzek, B.S. (1989). “Personal Consequences of Employee Commitment”,
Academy of Management Journal, 32 (3), pp. 649–661.
Savery, L.K. & Syme, P.D. (1996), “Organizational Commitment And Hospital
Pharmacists, Journal Of Management Development, Vol. 15 Issue: 1, pp.14-
22.
Somer, O., Korkmaz, M. ve Tatar, A. (2002), Beş Faktör Kişilik Envanterinin
Geliştirilmesi-1: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması, Türk Psikoloji
Dergisi, 17, s.21-37.
Tabak, B. ve Tatar, Ç. (2010), İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik
Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma, Ege Akademik
Bakış 10 (2), s.541-559.
T. A. Judge ve J. E. Bono, (2001), “Relationship of Core Self-Evaluations Traits-
Self-Esteem, Generalized Self-Efficacy, Locus of Control, and Emotional
Stability with Job Satisfaction and Job Performance: A Meta-Analysis”,
Journal of Applied Psychology, Cilt. 86, No. 1, 2001, ss.80-93.
T.A. Judge, D.Heller ve M.K. Kount, (2002), “Five-Factor Model of Personality
and Job Satisfaction: A Meta-Analysis”, Journal of Applied Psychology,
Cilt.87, No.3, 2002, ss. 530-541.
Tokar, D.M. ve Subich, L.M. (1997), “Relative Contributions of Congruence and
Personality Dimensions to Job Satisfaction”, Journal of Vocational
Behavior, Cilt.50, 1997, ss.482–491.
Toker, B., (2007), “Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki
Beş ve Dört Otellere Yönelik Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Haziran 2017, 27 (1), 113-146. | 145
(1) 2007, ss.92-107.
Ünler, E. (2006). “Örgütte Bağlılığın İşin Nitelikleri ve Davranış Düzeltme
Uygulamasıyla İlişkisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), ss.95-115.
Weiss, D.J., Davis, R.V., England, G.W. & Lofquist, L.H. (1967), “Manual of
Minesota Satisfaction Questionnaire”, Minesota Studies in
Vocational Rehabilitation No. 22, Minneapolis: University of Minesota.
Weiss, H. M., (2002), “Deconstructing Job Satisfaction Seperating Evaluations,
Beliefs and Affective Experiences”, Human Resource Management Review,
Vol:12, 2002, pp.173-194.
Wiener, Y. (1982). “Commitment and Organizations: A Normative View”,
Academy of Management Review, 7 (3), pp. 418-428.
Zel, U. (2001), Kişilik ve Liderlik, Seçkin Yayınları, Ankara.
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, Erişim tarihi: 22 Haziran 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com