You are here

BÜYÜK VERİNİN (BİG DATA) MUHASEBE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE MUHASEBEYE SAĞLADIĞI KATKILARIN İNCELENMESİ

The Effect of Bıg Data on Accountıng and Investıgatıon of Contrıbutıons of Bıg Data to Accountıng

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, millions of people use computers, mobile phones and social networks as the most comprehensive data provisioning systems. By processing unstructured data collected from various sources, it is possible to use it in line with the needs of the enterprises, to give an idea about future trends and to contribute to the performance of the enterprises. Thus, with the modern era, the ever-growing volume of data provides significant opportunities to enterprises and significantly contributes to innovativeness by supporting new business processes. From the perspective of accounting, the subject goes beyond the accounting in formation systems. With the contributions of technological tools to data management, risk management, strategic decision making techniques and control processes are driven in line with business objectives. In this study the concept of ‘bigdata’was tried to be explained by emphasizing the importance of the enterprises. The term was especially approached by means ofuses and contributions to finance and accounting as they are very important to continuity, profitability and growth of the enterprises.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde milyonlarca insan tarafından kullanılan bilgisayarlar, cep telefonları ve sosyal ağlar, en geniş kapsamda veri sunan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli kaynaklardan toplanan yapılandırılmamış verilerin işlenmesiyle, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, gelecek trendler hakkında fikir vermesi ve işletmenin performansına katkıda bulunması sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, modern çağ ile birlikte gittikçe büyüyen veri hacmi, işletmelere önemli fırsatlar sunmakta, yeni iş süreçlerini destekleyerek yenilikçiliğe önemli katkılar sağlamakta ve işletme fonksiyonlarından olan muhasebeyi de etkilemektedir. Bu çalışmada, büyük verinin önemi, büyük veriye uyum stratejileri ve büyük verinin muhasebeye sağladığı katkılar, teknolojik araçların veri yönetimine sağladığı katkılarla birlikte; risk yönetimi, stratejik karar alma teknikleri ve kontrol süreçleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Alptürk, E. (2008). Muhasebe Ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi. Ankara:
Maliye Ve Hukuk Yayınları, Ankara
Blocker Edward J., Chen Kung H., Lin Thomas W., (2002). Cost Management, A
Strategic Emphasis, Boston, McGrawHill.
Bouwens, J. ve M. A. Abernethy. (2000) TheConsequences of Customization on
Management Accounting System Design, Accounting, Organizations and
Society, 25, 3: 221-241.
Deniz Appelbaum (2016). Securing Big Data Provenance for Auditors: The Big
Data Provenance Black Box as Reliable Evidence, Journal of Emerging
Technologies in Accounting, American Accounting Association, Vol. 13,
No. 1,Spring 2016 pp. 17–36
Doyrangöl, Nuran Cömert, (2007) İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler
Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi, Türkiye’de Muhasebe Denetim
Alanında Yayınlanan Araştırmalar(1995-2005)ve Seçme Yazılar, Editör:
Şaban Uzay ve Seval Kardeş Selimoğlu, İSMMMO Yayınları
No:82,İstanbul.
Durmuş, C. N., ve Taş, O. (2008). SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat
Kapsamında Denetim. Alfa Yayınları, İstanbul:
Dülger, Ümit. (2015) “Stratejik Büyük Veri Yönetiminin Yatırımlar Üzerindeki
Etkileri” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Gürsakal, N. (2013). Büyük Veri. Bursa: Dora Yayıncılık.
Helen Brown-Liburd, Hussein Issa, and Danielle Lombardi(2015). Behavioral
Implications of BigData’s Impact on Audit Judgment and Decision Making
and Future Research Directions, Accounting Horizons, American
Accounting Association, Vol. 29, No. 2, pp. 451–468
J. Donald Warren, Jr., Kevin C. Moffitt, and Paul Byrnes(2015). How Big Data
WillChange Accounting, Accounting Horizons, American Accounting
Association, Vol. 29, No. 2, pp. 397–407
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Haziran 2017, 27 (1), 79-112. | 111
Karakaya, Abdullah,(2001) Yönetsel Bilginin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma
Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 4, Sayı:3-4;
Temmuz/Aralık 2001
Manyika, James ve diğerleri. “Big data: The Next Frontier for Innovation,
Competition and Productivity.” Web. 10 Mayıs 2016.
Ming Ke, YuxinShi (2014). Big Data, Big Change: In the Financial Management,
Open Journal of Accounting, 3, 77-82
Önal, Mete, Recep Pekdemir(1999). Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin
Muhasebe Mesleğine Etkileri,21. Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi
Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler, IV. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu(5-9 Mayıs 1999),İstanbul SMMO Yayınları,İstanbul
Öztin Akgüç,(2010). Finansal Yönetim, 7.bs., İstanbul, İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayın No:65, Avcıol,
Paul A. Griffinand Arnold M. Wright. (2015). Commentaries on BigData’s
Importancefor Accounting and Auditing, Accounting Horizons, American
Accounting Association, Vol. 29, No. 2, pp. 377–379
Schwalbe, Kathy, (2002). Information Technology Project Management, Canada,
Course TechnologyThomson Learning, 2002
Schönberger, Viktor Mayer ve Kenneth Cukier. Büyük Veri - Yaşama, Çalışma ve
Düşünme Şeklimizi Dönüştürecek Bir Devrim. Çev. Banu Erol. İstanbul:
Paloma, 2013.
Sledgianowski Deb, Mohamed Gomaa ve Chiristine Tan (2017). Toward
İntegration of Big Data, Technology and Information Systems
Competencies into the Accounting Curriculum, Journal of Accounting
Education. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccedu.2016.12.008
Süleyman Uyar ve Muhsin Çelik, (2006) Finansal Raporlama Sürecinde
Genişleyebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) Kullanılması, Bilgi
Teknolojileri Kongresi IV.Akademik Bilişim, Denizli: 9–11 Şubat 2006
112 | Yılmaz, Bülbül ve Atik
Tuan, K. ve Memiş, M. Ü. (2007). İç Denetimin Yönetim Fonksiyonlarının Yerine
Getirilmesindeki Rolü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 35
Türedi, Hasan (2001). Denetim, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
Vaughan, Emet-Vaughan, Terese, (2000), Essential of Insurance: A Risk
Management Perspective, New York.
Yılmaz, Fatih, (2001) İşletmelerde Bütçeleme, Mali Çözüm Dergisi, Sayı :55 ,
Haziran 2001, İstanbul SMMMO Yayınları, İstanbul.
Yılmaz, Gökçen, Yıldırım, F. Kevser. (2006). Bilgi Teknolojilerinin İşletme
Stratejileri ve Rekabet Avantajı Üzerine Etkisi ve Karşılaştırmalı Bir Alan
Araştırması, Eastern MediterraneanUniversity, Review of Social,
Economic& Business Studies, FBE Journal, Vol.7/8, 309-330, Fall 2005 –
2006.
Yılmaz, H. (2000) İşletmelerde Bilgi Teknolojisi Yönetici İlişkisi ve 21. Yüzyılda
İşletme Yöneticilerinin Özellikleri, Standart Dergisi, Yıl: 39, Sayı 468,
Sayfa 60, Ankara
https://circlelove.co/buyuk-veri-big-data/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com