You are here

İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KORUNMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNSAN HAKLARI VE AMERİKA (Barrios Altos Davası Örneği ve Orta Doğu Üzerine Bazı Öneriler)

A Study on the Protection of Human Rights at the Regional Level: Human Rights and America (The Barrios Altos Case As an Example and Some Suggestions on the Middle East)

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study aims to raise awareness on the protection of human rights and legal mechanisms at the regional level in the case of American continent. The main reason for this is that when the Middle East, one of the regions which is devoid of this mechanism, is taken into consideration, it gives an idea of the vision of what can be done for this region. The examination of human rights both as doctrine and as a category emerges essentially in the 20th century. It is possible to classify the sources of human rights as national resources, international resources and regional resources. Regional resources include resources that limit the legal grounds and sanctions for human rights to a specific geographical region. These sources form the basis for non-judicial or judicial protection at the regional level. In the America, which constitutes the subject of this work, there are basically two bodies related to legal protection of human rights. These are the Inter- American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. It is possible to say that regional protection of human rights in the America is a success story in terms of political history of the region, although not as successful as the examples of Europe and Africa. In this context, it is important for the problematic countries in the Middle East to strengthen their legal position on human rights as in the case of Barrios Altos (Peru) case, inspired by America and other regional protection systems such as Africa that are distressed in terms of political regimes, and the Islamic Cooperation Organization can assume a role in this context.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Amerika kıtası örneğinde, insan haklarının bölgesel düzeyde korunma bilinci ve hukuki mekanizmaları üzerinde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amacın önemi, bu mekanizmadan yoksun bölgelerden biri olan Orta Doğu dikkate alındığında, bu bölge için yapılabileceklerin geniş görüşlülüğü yani ulaşılabilecek müspet noktalar hakkında fikir vermesinde yatmaktadır. İnsan haklarının gerek doktrin gerekse kategori olarak incelenmesi, esasen 20. yüzyılda ortaya çıkmaktadır. İnsan haklarının kaynaklarını; ulusal kaynaklar, uluslararası kaynaklar ve bölgesel kaynaklar olarak tasnif etmek mümkündür. Bölgesel kaynaklar, insan hakları ile ilgili yasal zemin ve yaptırımlarını belirli bir coğrafi bölge ile sınırlandıran kaynakları içermektedir. Bu kaynaklar, bölgesel düzeyde yargısal veya yargısal nitelikte olmayan korunmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Amerika’da insan haklarının hukuki düzeyde korunması ile ilgili temelde iki organ bulunmaktadır. Bunlar Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu ve Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesidir. Amerika’da insan haklarının bölgesel düzeyde korunması, Avrupa ve Afrika örnekleri kadar başarılı olmasa da, bölgenin siyasi tarihi açısından, bir başarı örneği olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda insan hakları açısından problemli Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin, siyasi rejimler açısından sıkıntılı Amerika ve Afrika gibi diğer bölgesel koruma sistemlerinden ilham alarak, insan haklarına yönelik kendi hukuki durumunu, Barrios Altos (Peru) davası örneğinde olduğu gibi güçlendirmesi önemlidir ve bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı, rol üstlenebilir.
53
92

REFERENCES

References: 

Adalet. (2011). 24 Nisan 2017’de http://megep.meb.gov.tr/mte_program_
modul/moduller_pdf/%C4%B0nsan%20Haklar%C4%B1.pdf
adresinden alınmıştır.
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları. (2011).
27 Nisan 2017’de http://www.edb.adalet.gov.tr/duyurular/iimnotlar
/insanhaklari.pdf adresinden alınmıştır.
Altuntaş, M. (2002). Türk Anayasalarında İnsan Hakları. (Yayımlanmamış
Uzmanlık Tezi). T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı,
Ankara.http://buder.org.tr/Kutuphane/Turk-Anayasalarinda-Insan-
Haklari.pdf (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2017).
American Convention on Human Rights "Pact of San Jose, Costa Rica"(B-
32) (2014). 08 Haziran 2017’de http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_
American_ Convention_ on_ Human_Rights. htm adresinden
alınmıştır.
Aristotales. (2002). Politika. (Çev. M. Tunçay), İstanbul: Remzi Kitabevi.
Atalay, H. (2016). Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi. İçinde U. Aydın
ve E. Sütken. (Ed.), Hukukun Temel Kavramları (ss. 55-56).
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
Avcı, E. (2005). Suç Kontrolünün Etkinliği Çerçevesinde Sosyal Ekoloji:
Ankara-Gölbaşı İlçesi Subaşı, Ahiboz, İncek ve Hacılar Köyünde Bir
İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu
Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Avcı, E. (2015). Siyasal Şiddet ve Terörizmin Meşru Gösterilmesi. İçinde
M. Terzi ve S. Yenal. (Ed.), Uluslararası Güvenlik ve Terörizm
(Seçme Konular) (ss. 9-43). Ankara. Sinopsis Yayınları.
Ay, Y. (2014). Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede İnsan Güvenliği
Yaklaşımı: Türkiye Örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kara
Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Barrios Altos v. Peru. (2015). 14 Aralık 2017 tarihinde
https://iachr.lls.edu/sites/
default/files/iachr/Cases/Barrios_Altos_v_Peru/benson_barrios_altos_
v._peru.pdf adresinden alınmıştır.
Bouillon, H. (1998). John Locke. (Çev. A. İ. Savaş), Ankara: Liberte
Yayınları.
Brown, C. ve Ainley K. (2006). Uluslararası İlişkileri Anlamak. (Çev. A.
Oyacıoğlu), İstanbul: Yayın Odası.
82 | Terzi
Case of Barrios Altos v. Peru. (2001). 12 Aralık 2017’de
http://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_75_ing.pdf
adresinden alınmıştır.
Charter of the United Nations and Statute of the International Court of
Justice (1945). 15 Haziran 2017’de
https://treaties.un.org/doc/publication/ ctc/ uncharter.pdf adresinden
alınmıştır.
Çelebi, M. B. (2012). İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması ve
Birleşmiş Milletler Sistemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Selçuk Üniversitesi, Konya.
Eroğlu, İ. (2005). Devletin İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
European Court of Human Rights Statistics. (2016). 22 Haziran
2017’dehttp://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2016_EN
G.pdf adresinden alınmıştır.
Gökberk, M. (2014). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gökpınar, M. (2015). Bir Kavram Olarak İnsan Hakları ve Çeşitli
Açılardan Sınıflandırılması. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 120.
Sayı,11-72.http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-120-1507 (Erişim
Tarihi: 26 Nisan 2017).
Gümüş, M. (2008). Anayasal Meşrûtî Yönetime Medhal: 1856 Islahat
Fermanı’nın Tam Metin İncelemesi. Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Dergisi, 47, 215-240, http://bilig.yesevi.net/default.aspx (Erişim
Tarihi: 14 Mayıs 2017).
Hançerlioğlu, O. (2013). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Inter-American Court of Human Rights, Case of Barrios Altos v. Peru,
Judgment of November 30, 2001 (Reparations and Costs). (2001). 15
Aralık 2017 tarihinde http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_87_ing.pdf adresinden alınmıştır.
Kalabalık, H. (2016). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri. (Ed. N.
Özenbaş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
Karakulak, S. (2007). Felsefe Açısından İnsan Hakları ve İnsan Hakları
Sorunları.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi,
Bursa.
Member States. (2017). 13 Haziran 2017’de
http://www.oas.org/en/member_ states/default.asp adresinden
alınmıştır.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2017, 27 (2), 53-92. | 83
Multilateral Treaties. (2014). 07 Haziran 2017’de http://www.oas.org/dil/
treaties_subject.htm adresinden alınmıştır.
Okyayuz, M. (2004). Ders Notları. Ankara, ODTÜ.
Order of the Inter-American Court of Human Rights of August 4, 2008 Case
of Barrios Altos v. Perú (Monitoring Compliance with Judgment).
(2008). 14 Aralık 2017 tarihinde
http://corteidh.or.cr/docs/supervisiones/barrios_04_ 08_08_ing.pdf
adresinden alınmıştır.
Order of the Inter-American Court of Human Rights of November 17, 2004,
Case of Barrios Altos v. Peru (Compliance with Judgment). (2004).
15Aralık 2017 tarihinde
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/barrios_
17_11_04_ing.pdf adresinden alınmıştır.
Order of the Inter-Amerıcan Court of Human Rıghts of November 28, 2003
Barrios Altos Case Compliance with Judgment. (2003). 14 Aralık
2017
tarihindehttp://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/barrios_28_11_
03_ing.pdf adresinden alınmıştır.
Organisation of Islamic Cooperation, Member States. (2017). 16 Aralık
2017 tarihinde https://www.oic-oci.org/states/?lan=en adresinden
alınmıştır.
The Organization of American States. (2017). 12 Mayıs 2017’de
http://www.oas.org/en/information_center/default.asp adresinden
alınmıştır.
Özer, Ö. (2014). Direniş (Insurgency) ve Karşı Direniş Harekâtı
(Counterinsurgency): Afganistan Örneği (2001-2011).
(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Pazarcı, H. (2006). Uluslararası Hukuk. Ankara, Turhan Kitabevi.
Platon. (2002). Devlet. (Çev. H. Demirhan), İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Russell, B. (2002). Batı Felsefesi Tarihi 3. (Çev. M. Sencer), İstanbul, Say
Yayınları.
Shaver, L. (2010). The Inter-American Human Rights System: An Effective
Institution for Regional Rights Protection? Washington University
Global Studies Law Revie, Volume 9, Issue 4, 638-676.
Statistics. (2017). 22 Haziran 2017’de
http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/ statistics/
statistics.html#comparativo adresinden alınmıştır.
84 | Terzi
Tanzimat Fermanı (Türkçeleştirilmiş).
(2007).http://wiki.hukuki.net/Tanzimat_
Ferman%C4%B1_metni_(T%C3%BCrk%C3%A7ele%C5%9Ftirilmi
%C5%9F) (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2017).
Terzi, M. (2015). Siber Terörizm, E-Devlet ve Aktör-Ağ Kuramı. İçinde M.
Terzi ve S. Yenal. (Ed.), Uluslararası Güvenlik ve Terörizm (Seçme
Konular) (181-212). Ankara: Sinopsis Yayınları.
Terzi, M. (2016). Din Referanslı Terörizm Üzerine ( Upon Terrorism
Referred to Religion), Ankara, Edge Akademi Yayınevi.
Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi. (2014).
http://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/uluslararasi-kuruluslar-kasim-
2014.pdf (Erişim Tarihi 14 Mayıs 2017).
Ünsal, Z. E. (2009). Terörizmin Yasal Finans Kaynakları. İçinde T. Altunok
ve H. Çakmak. (Ed.), Terörizmin Finansmanı (117-138). Ankara:
Platin Yayınları.
Ünsal, Z.E., Ivica, S. (2016). ISIS Migrant Crises and Turkey’s Role as a
Protector of Security of EU. Third International Scientific
Conference: Social Change in the Global World, 01-02 Eylül,
Makedonya.
What are Human Rights? (2017). 26 Nisan 2017’de
http://www.ohchr.org/EN/ Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
adresinden alınmıştır.
Who We Are? (2017). 13 Haziran 2017’de
http://www.oas.org/en/about/who_we_ are.asp adresinden alınmıştır.
World Report 2016 – Events of 2015. (2016). 15 Aralık 2017 tarihinde
www.hrw.org adresinden alınmıştır.
Yayla, A. (2000). Liberalizm. Ankara: Liberte Yayınları.
Yenal, S. (2016). Asimetrik Savaş ve İstihbarat. Ankara: Sage Yayıncılık.
Yenal, S. ve Cantekin, A. (2016. İsyan Hareketleri ve Terörizme Karşı
Devletlerin Meşru Müdafaa Hakkı. Ankara: Sage Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com