You are here

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: GAZLAR KONUSU

A Study On The Conceptual Change Approach: The Concept Of Gases

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study investigates the effect of conceptual change texts adapting the conceptual change approach on the gas concept on the 10th graders’ conceptual changes and achievements in secondary schools. The study was applied to 84 students in the 10th grade in a secondary school. The application process was carried out on 4 classes as a control and experimental group. Control and experimental group (n=42) consists of the same number of students. “Gas Concept Test” and “Chemistry Attitude Test” were done as a pretest for control and experimental groups. Traditional teaching method is used in 2 classes as a control group whereas another teaching method based on conceptual change texts is used in other 2 classes as an experimental group. Randomly chosen, 6 students from each group were interviewed before and after the gases theme. Results were analyzed by means of SPSS 10 program. After the analysis of Gas Concept Test, pretest and posttest, the meaningfulness level for the experimental group was granted as 0; p<0,05, which means using conceptual change texts helps establishing a meaningful difference. When the chemistry attitude test data were considered, the meaningfulness level was granted as 0,04; p<0,05, which means students’ interest in Chemistry in the experimental group have increased and they come to class more willingly now than students in the control group. When the interview results were considered, the meaningfulness level was statistically granted as 0,03; p<0,05 between the answers given by the experimental group and control group. It was found out that learners in the experimental group learned the theme better than learners in control group. In conclusion, conceptual change approach is more effective than traditional methods in teaching concepts and in classroom activities.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerinin gazlar konusunda, kavramsal değişimleri ve başarılarının üzerinde, kavramsal değişim yaklaşımına ait kavramsal değişim metinlerinin etkisini araştırmaktır. Bu maksatla çalışma, 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı içerisinde bir ortaöğretim kurumunda okuyan 10.sınıf öğrencilerinden toplam 84 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Uygulama aşaması kontrol ve deney grupları olmak üzere toplam 4 şube üzerinde yapılmıştır. Kontrol ve deney grubu (n=42) eşit sayıda öğrenciden oluşmaktadır. Uygulama başlangıcında ve sonunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerine Gazlar kavram testi(GKT) ve Kimya tutum ölçeği(KTÖ) ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda, geleneksel öğretim metoduyla ders işlenirken, deney grubunda ise, gazlar ünitesine göre hazırlanmış kavramsal değişim metinleriyle ders işlenmiştir. Ünite başında ve sonunda, kontrol ve deney gruplarından rastgele seçilmiş 6 öğrenciyle mülakat yapılmıştır. Uygulama neticeleri, SPSS 10 programıyla analiz edilmiştir. Gazlar kavram testi(GKT), ön test ve son test puanlarının analizi sonunda deney grubundan elde edilen anlamlılık değeri 0;p<0,05 bulunmuş, öğrenimde kavramsal değişim metinlerinin anlamlı bir fark yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Kimya tutum ölçeği verileri incelendiğinde, elde edilen anlamlılık değeri 0,04;p<0,05 bulunmuş, deney grubu öğrencilerinin kimya dersine olan ilgilerinin arttığı ve kontrol grubu öğrencilerine göre daha istekli derse geldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Mülakat sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar ile kontrol grubu öğrencilerinin cevapları arasında istatistiksel olarak anlamlılık değeri 0,03;p<0,05 bulunmuş, kontrol grubuna nazaran deney grubu öğrencilerinin konuyu daha iyi öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu neticeler sonunda, kavramsal değişim yaklaşımı,ders aktivitesi ve kavram öğretimi yönünden, geleneksel öğretime göre daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akbal, E. (2009).Ortaöğretim kimya eğitiminde mol konusunun
öğretiminde kavramsal değişim metinlerinin başarıya etkisi. (Yüksek lisans
tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Akbaş, Y. (2008).Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin iklim
konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim
yaklaşımının etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum.
Akgül, P. (2010). Üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş
kavramsal değişim metinlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının “ısı ve
sıcaklık” konusundaki kavramsal anlamalarına etkisi. (Yüksek lisans tezi).
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Akyürek E., ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin
“hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve
anoloji ile kavramsal değişim metinleri kullanılarak giderilmesi. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 175-193.
Armağan, F.Ö. (2011). Kavramsal değişim metinlerinin etkililiği:
Meta analiz çalışması. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Aydın, S. (2007). Geometrik optik konusunda kavram yanılgılarının
kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi. (Doktora tezi). Atatürk
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Bağ H., Kara, İ. ve Uşak, M. (2002). Kimya ve fizik eğitimiyle ilgili
makaleler bibliyografyası. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
12(2), 48-59.
Berber, N.C ve Sarı, M. (2009). Kavramsal değişim metinlerinin iş,
güç, enerji konusunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.
Canpolat, N. ve Pınarbaşı, N. (2002). Fen eğitiminde kavramsal
değişim yaklaşımı-I: Teorik temelleri. Atatürk Üniversitesi, Kastamonu
Eğitim Dergisi, 10(1), 59-66.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2017, 27 (2), 93-118. | 113
Çaycı B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi
üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 27(1), 87-102.
Çermik, Y. (2008). Van merkez lise 10. sınıfta okuyan öğrencilerin
gazlar konusunu kavrama düzeylerini belirlemek. (Yüksek lisans tezi).
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
Çetin, S.P. (2009). Effects of conceptual change orıented ınstructıon
on understandıng of gases concepts. (Doktora tezi). Middle East Technical
University, Ankara.
Çetingül İ.,ve Geban, Ö. (2011). Usiang conceptual change text with
analogiy for misconceptions in acids and bases. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 112-123.
Değirmençay, Ş.A. (2010). Zenginleştirilmiş 5E öğretim modeline
dayalı rehber materyallerin kavramsal değişim üzerine etkileri: “Isının
yayılması ve genleşme” (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü,Trabzon.
Demir,M. (2010). Üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş
kavramsal değişim metinlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve
hareket konularını anlamalarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Duit, R.(2007). Conceptual change: A Discussion of theoretical,
methodological and practical challenges for science educations. Leibniz
Institute for Science Education, 2(5), 21-23.
George J.,Posner, Kenneth A., Strike, Peter W., Hewson and William
A., Gertzog (1982). Acommodation of a scientific conception: Toward a
theory of conceptual changes. Depermant of Education,1(1), 213 – 226.
Karakethüdaoğlu, N.A. (2010). Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı
öğretimin kimyasal denge kavramlarını anlamaya ve tutuma etkisi. (Yüksek
lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Zonguldak.
114 | Demirel,Anıl
Köse, S., Ayas, A. ve Uşak M. (2006). Fen bilgisi öğretmen
adaylarında fotosentez ve bitkilerde solunum konularında görülen kavram
yanılgılarının giderilmesinde kavram değişim metinlerinin etkisi.
Pamukkale University Internatinal Journal of Environmental and Science
Education, 1(1),78-103.
Köseoğlu, F.,Tümay,H. ve Kavak N. (2006). Yapılandırıcı öğrenme
teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi – tahmin et – gözle – açıkla –
“buz ile su kaynatılabilir mi?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 27(1), 55-60.
Özmen, H. (2010). Kimya öğretiminde yanlış kavramlar: bir literatür
araştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 12(2),
23-45.
Sevim, S. (2007). Çözeltiler ve kimyasal bağlanma konularına
yönelik kavramsal değişim metinleri geliştirilmesi ve uygulanması. (Doktora
tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Yılmaz, A.Z. (2010). Kavramsal değişim metinlerinin üniversite
öğrencilerinin geometrik optik konusundaki kavram yanılgılarının
düzeltilmesi ve fizik tutumlarına karşı etkisinin incelenmesi. (Doktora tezi).
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com