You are here

BULGARIA AND EUROPEAN UNION: MINORITIES’S SITUATION IN BULGARIA DURING THE INTEGRATION PROCESS FOR THE EUROPEAN UNION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Bulgarian Government approved the first report on the Frame Convention on the Protection of Minorities. It states that those are Bulgaria's citizens belonging to the ethnic, religious and lingual minorities. Bulgaria stands on the understanding that the protection of minorities is executed by the real guaranteeing of individual rights and freedoms of individuals belonging to them - the introduction to the report reads. They are to work on the problems of the minorities. In this paper, we will deal with the identity and the possible situation of minorities in Bulgaria after EU integration.
Abstract (Original Language): 
Bulgar Hükümeti Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme ile ilgili ilk raporunu onayladı. Bununla etnik, dini ve dil olarak azınlıklara mensup Bulgaristan vatandaşlarını kapsadığını be-lirtiyor.Raporun giriş kısmında - Bulgaristan azınlıkların ko¬runmasını, bireysel haklar ve bunlara ait bireylerin özgürlüklerinin gerçek anlamda teminat altına aldığını ve Bulgaristan hükümeti tarafından yürütüldüğünü ifade ediyor. Azınlıkların sorunları üzerinde çalışacaklarını belirtiyorlar. Bu yazıda, AB üyeliği son---rasında Bulgaristan'ın kimlik ve azınlıkların olası durumuna yak---laşımı ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

ALP, İlker (1990) Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi (1878-1981) ,
Trakya Üniv.Publ.:90/1, Ankara. DEMİRTAŞ-COŞKUN, Birgül (2001) Bulgaristan'da Yeni Dönem Soğuk Savaş
Sonrası Ankara-Sofya İlişkileri, ASAM Publ.. DEMİRTAŞ-COŞKUN, Birgül (2001) "The Vlachs a Forgotten Minority in the
Balkans", Ankara Paper 1, ASAM publ., London. DEMİRTAŞ-COŞKUN, Birgül, (February 2001) "Bulgaristan'ın AB'ye Üyelik
Hedefi: Karşılaştırılan Sorunlar, Yakalanan Fırsatlar", Stratejik Analiz.
Documen
t 37, Ethnic Minorities in the Balkan States 1960-1971, v.6. p.26. EMINOV, Ali (1990) The Turks of Bulgaria: The History, Culture and Political
Life of a Minority, ed.by Kemal Karpat, Isis Press, İstanbul,. FOSSUM, John Erik (2000/4) Citizenship, Diversity and Pluralism: The Case
of the European Union, ARENA Reprint.
16
Bulgaria and European Union
F^LLESDAL, Andreas (1999) Third Country nationals as European citizens:
the case defended, The Editorial Board of The Sociological Review.
ARENA Reprint, 00/3. FULLBROOK, Mary-CESARANI, David, (1996) Citizenship, Nationality and
Migration in Europe. Routledge, London.
GÖKA
, Erol (Winter 1999) Helsinki'den Sonra Avrupa, Avrasya Dosyası, v.5,
number.
Helsinki
Watc
h Report, (1991-June) "Destroying Ethnic Identity, The Gypsies of Bulgaria", New York.
HUGHES, James - SASSE, Gwendolyn, (2003) Monitoring the Monitors: EU enlargement Conditionality and Minority Protection in the Centrral and Eastern European Candidates =CEECs, Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 1.
Interview with Ömer Engin Lütem, Sofia former Turkish ambassador, 12 June 2003, Ankara-Turkey
MANDACI, Nazif - EEDOĞAN, Birsen, (2001) Balkanlarda Azınlık Sorunu: Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'daki Azınlıklara Bir Bakış, SAEMK Research Projects Serial 5/2001, Ankara.
MLADENOV, Branimir, (Annual 1998\1999) , "Priorities of Bulgarian Foreign Policy and Bulgarian-Turkish Relations at the eve of the 21st Century", pp.147, Turkish Review of Balkan Studies, , 4, İstanbul.
National Statistical Institute, (2000 Statistical Yearbook, The Economist Intelligence Unit, Bulgaria, Country Profile.
ROGER, Antoine, (2003 "The European Union as a political incentive for ethnic minorities: evidence from post-communist Bulgaria and Roma---nia, Journal of Southern Europe and the Balkans, Volume 5, Number 1.
RUUD, Saertykk fra de Moor, (ed.) (1995) Values in Western Societies, Till-burg Univ.Press, Beate Huseby-Ola Listhaug, Indetifications of Norwe---gians with Europe: the Impact of Values and Centre-Periphery Factors, ARENA Reprint, 96/14.
ŞİMŞİR, Bilal (1989) Rumeli'den Türk Göçleri, TTK Public., v.II.
ŞİMŞİR, Bilal, (1992) "Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu", Bulgaristan'da Türk Varlığı-Bildiriler (7 June 1985) TTK Publ., 3. Print.
TÜRBEDAR,
Erhan
, (2003 Balkan Türkleri Balkanlarda Türk Varlığı, ASAM
publi.. Ankara, Ömer Turan "Geçmişten Günümüze Bulgaristan Türkle---ri".
TÜRBEDAR, Erhan (August 2003) , "Selanik Zirvesinin Ardından Batı Balkanlar Gölgeden Çıkıyor", Stratejik Analiz, v.4, number 40.
TÜRBEDAR,
Balka
n Türkleri Balkanlarda Türk Varlığı, ASAM publi.. Ankara,
2003,
Öme
r Turan "Geçmişten Günümüze Bulgaristan Türkleri".
17
Berna Türkdoğan Uysal
ZALMAY, Khalilzad, et.al,
(2000
) , The Future of Turkish-Western Relations,
Toward a Strategic Plan, California. http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/laenderinfos/laender/laen---
der_ausgabe_html?type_id=15&land_id=28, (1.6.2004) http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm (1.6.2004) http://www.government.bg/English/293.html, (1.6.2004 http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/rights/discrimination/fsj_rig
hts_discrim_en.htm (1.6.2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com