You are here

AB’NİN GÜVENLİK POLİTİKASI ve KARADENİZ BÖLGESİ İLE İLİŞKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper Black Sea Region and Black Sea Synergy initiated by the European Commission in 2007 are discussed in terms of security and defence policies that have been occupying the Union’s agenda in expost Cold War period. Good neighbourhood relations the European Union has maintained since 2004 are managed in accordance with the European Neighbourhood Policy, which the EU pursues with a view to deriving security, political and economic benefits and to putting them at the disposal of the member states. In that regard the EU has identified Mediterranean, Middle East, Africa and Black Sea Region as areas that are of importance to the union. With Romania and Bulgaria’s accession and Turkey’s membership to the Union, the EU’s border with Black Sea Region expanded, which aroused the need for making new strategies and policies in the fields of politics and security. Issues such as energy pipelines running to Europe via Turkey and human trafficking have been subjects that the EU has attributed great importance lately.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Karadeniz Bölgesi ve 2007 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Karadeniz sinerjisi, Soğuk Savaş sonrası AB gündemini meşgul etmeye başlayan güvenlik ve savunma politikaları bağlamında irdelenecektir. Avrupa Birliği’nin 2004 yılından itibaren komşularıyla sürdürdüğü iyi ilişkiler, gerek güvenlik gerek politik ve ekonomik çıkar elde etme ve bu çıkarları üye ülkelerin hizmeti doğrultusunda kullandırma amacıyla yürüttüğü Avrupa Komşuluk Politikası ile şekillenmektedir. Bu açıdan AB, Akdeniz, Ortadoğu, Afrika ve Karadeniz ‘i kendisi için önem arz eden bölgeler olarak belirlemiştir. Özellikle Romanya ve Bulgaristan’ın AB’ye tam üyeliğiyle ve Türkiye’nin adaylığıyla birlikte AB’nin Karadeniz Bölgesi’yle olan sınırı genişlemiş; ekonomik, siyasi ve güvenlik konularında yeni stratejilere ve politikalara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Türkiye üzerinden AB’ye giden enerji yolları, illegal insan kaçakçılığı gibi konular AB’nin son yıllarda önemle üzerinde durduğu konulardır.

REFERENCES

References: 

ANDREEV Svetlozar A. (2008), The future of European neighbourhood
policy and the role of regional cooperation in the Black Sea area,
Southeast European and Black Sea Studies, 8:2, s. 94
Black Sea Synergy, http://eeas.europa.eu/blacksea/index en.htm (24.04.
2013)
BÜYÜKAKINCI Erhan (2003), “AB-Rusya İlişkilerinde Güvensizlik Olgusu”,
Der: Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, 1. Baskı, İstanbul;
Boyut Yayınları, s. 329
The Commission on the Black SEA, www.blackseacom.eu (27.04.2013)
CANBOLAT İbrahim S. (2011), Avrupa birliği ve Türkiye; Uluslarüstü
Sistemle Ortaklık, İstanbul; Alfa Aktüel Yayınları, s. 270
ÇAYHAN B. Esra (2002), Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye,
Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (3), s. 43
DEDEOĞLU Beril (2003), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul; Boyut
Yayın Grubu
EFE Haydar (2007), AB’nin Gelişen “Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikası” ve Türkiye, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 9/3, s. 129, 131,
132
EFE Haydar (2013), Avrupa Birliği’nin Karadeniz Bölgesi Politikası,
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 5, Sayı: 16, s. 55-57
European Security Strategy, http://www.consilium.europa.eu/ eeas/se
curity-defence/european-security-strategy?lang=en (17.04.2013)
EU Relations with Russia, http://eeas.europa.eu/russia/, (25.04.2013)
MARCHESIN Philippe (2003), “Yeni Tehditler Karşısında Avrupa”, Der: Beril
Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, 1. Baskı, İstanbul; Boyut
Yayınları, s. 422.
ÖZDAMAR Özgur (2010), Security and military balance in the Black Sea
region, Southeast and Black Sea Studies, 10:3, s. 343-344
ÖZLEM Kader, Avrupa’da Güvenlik Politikalarının Oluşum Süreci ve NATOAB-
Türkiye İlişkileri Açısından Analizi, TÜRKSAM, 28 Aralık 2005,
http://www.turksam.org/tr/a699.html
PETERSBURG Declaration, http://www.weu.int/documents/ 920619
peten.pdf, (06.04.2013)
Savunma Sanayii Çok Taraflı Dış İlişkiler Şubesi, http://www.msb.gov.tr/
birimler/ssdi/html/ssdidsubelercoktardisilis.htm (02.01.2013)
E. Sare Aydın Yılmaz
14
SIERRA Oscar Pardo (2010), A corridor through thorns: EU energy security
abd the Southern Energy Corridor, European Security, 19:4, s. 643-644
SHERR James (2008), Security in the Black Sea region: back to Realpolitik?,
Southeast European and Black Sea Studies, 8:2, s. 147
SMITH Michael (2003), The framing of European foreign and security
policy: towards a post-modern policy framework?, Journal of European
Public Policy, 10;4, s. 150
SCHMİTTER Philippe C. (2007) ,Regional Cooperatiom and Region
İntegration; Concepts, Measurements, and a bit of Theory1, European
University Institute, s..1
http://unila.edu.br/sites/default/files/files/07%20REGIONAL%20COOPE
RATION%20AND%20INTEGRATION2.pdf (27.04.2013)
TUĞTAN Mehmet Ali (2011), “Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma
Politikası”, DER: Ayhan Kaya vd. Avrupa Birliğine Giriş, İstanbul; Bilgi
Üniversitesi Yayınları, s. 262-264.
TURAN Aslıhan P. (2010), AB ve “Karadeniz Sinerjisi”, Bilge Adamlar
Stratejik Araştırmalar Merkezi, s. 3
Western European Union, www.weu.int\home (24.03.2013), (26.03.2013)
What is the European Neighbourhood Policy ?, http://ec.europa.eu/ world/
enp/policy_en.htm (26.04.2013)
WHITMAN, Richard G. (2008), Foreign, Security and Defence Policy and the
Lisbon Treaty: Significant or Cosmetic Reforms? CFSP Forum 6 (2): 1-5
WHITNEY R. Craig (1997), A European common foreign foreign and
security policy?, Cambridge Review of International Affairs, 10:2, s.
177
ZHUSSIPBEK Galym (2009), Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
Tanımı ve Düşünsel Arka Planı, Uluslararası Arası Hukuk ve Politika
Dergisi, Cilt 5, Sayı 19, s. 72

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com