You are here

Yaşar Kalafat, Batı Türklüğü ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri-I, Berikan Yayınevi, Ankara-2013

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Eski Türk inançları ve günümüzde yaşayan halk bilgisi ürünlerinin bunlarla ilişkisi hakkında geçmişten günümüze, birçok akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar gerek sözlü kültür ürünlerinde gerekse görsel, işitsel ve maddi kültür ürünlerinde mitolojik kökenlerin açıklanmasını sağlamayı amaçlamıştır. Yine halk inanmaları üzerine yapılan çalışmalarda da diğer çalışmalarda olduğu gibi, geçmişten günümüze veya coğrafi anlamda Türklerin ilk yaşadıkları coğrafyadan Anadolu’ya uzanan izler tespit edilmiştir. Halkbiliminin inceleme alanına giren tüm ürünlerde bu tip tarihi veya coğrafi izleri süren çalışmalar, özellikle halk inanmaları olmak üzere, birçok anlamı unutulmuş unsurun açıklanması ve kültürel bütünleştiricilik açısından önemlidir.
227
230