You are here

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The Pontus Question, keeping its actuality during the historical period, has shifted from the purpose of establishing an independent state to a political and cultural dimension over the time. The reason why the problem with a history of almost a century old is still unresolved, is the form of discussion, arguments and language used about it. The studies about the issue being addressed with a “black/white” view, locked into a vicious cycle. In this outcome, as well as the lack of a solution- oriented approaches to the problem and trying to move through different courses by highlighting the political dimension of the issue, had an important effect of the using of this subject as a political weapon. Pontus Question, having an important deadlock point in Turkey-Greece relations, also has been inspired by many academic works. There have been a considerable accumulation on the subject, with the effect of being the result of a long historical process of the issue. The existing abundance of literature on the subject, brings some difficulties for researchers in terms of accessing them. This study has been drafted in order to provide a contribution to overcome these difficulties.
Abstract (Original Language): 
Tarihî süreçte güncelliğini koruyan Pontus Meselesi, zaman içerisinde bağımsız bir devlet kurma amacının güdüldüğü noktadan, politik ve kültürel bir boyuta kaymıştır. Yaklaşık bir asırlık bir geçmişe sahip olan bu sorunun, hâlâ çözülememiş olması, meselenin tartışıldığı zemin ile kullanılan dil ve argümanlardan kaynaklanmaktadır. “Siyah/ beyaz” bir bakışla ele alınan konu üzerinde yapılan çalışmalar, bir kısır döngü halinde sonuçsuz kalmaktadır. Bunda, soruna yaklaşımların çözüm odaklı olmamasının yanı sıra, konunun siyasi boyutunun öne çıkarılarak, farklı mecralara taşınmak suretiyle, politik bir silah olarak kullanılmak istenmesinin de etkisi büyüktür. Türkiye- Yunanistan ilişkileri içerisinde önemli bir açmaz olan Pontus Meselesi, bu yönüyle akademik anlamda çok sayıda çalışmaya da ilham olmuştur. Uzun bir tarihî sürecin ürünü olmasının da etkisiyle, konuyla ilgili hatırı sayılır bir birikim oluşmuştur. Konu hakkında var olan literatür enflasyonu, araştırmacılara bunlara ulaşma noktasında birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, bu zorlukları aşmaya, kısmî de olsa bir katkı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

REFERENCES

References: 

BİBER Tuğba Eray (2006). Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu Karadeniz,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
CERİT Arzu (2004). Canik Sancağı’nda Rumlar ve Pontus Meselesi
(1912-1923), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri
ÇAPA Mesut (1986). Trabzon ve Giresun’da Rum Faaliyetleri (1919-
1922), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
EFİLOĞLU Ahmet (2007). İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası, İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (Yayınlanmamış
Doktora Tezi)
ERBAŞ Umut (2006). Milli Mücadele Döneminde Pontus-Rum Faaliyetleri,
Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
GÜZEL Ahmet (2006). Yunanistan’ın Pontus Hedefi ve Türkiye’nin Üniter
Devlet Yapısı Açısından Stratejik Yaklaşımları, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli (Yayımlanmamış Y. L. Tezi).
KAFESOĞLU F. Gülnur (1988). Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz
Bölgesi Faaliyetleri, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
KARA Osman (1987). Milli Mücadelede Trabzon, Ankara Üniversitesi,
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
KONAK Figen (1990). Milli Mücadele ve Trabzon, İstanbul Üniversitesi,
Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi Enstitüsü, İstanbul (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
OKUR Mehmet (1999). Mondros Mütarekesi’nin Doğu Karadeniz’de Uygulanışının
İngilizler Tarafından Kontrolü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
OKUR Mehmet (2003). Mondros Mütarekesi’nin İngilizler Tarafından
Karadeniz Bölgesi’nde Uygulanışı ve Kontrolü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
(Yayımlanmamış Doktora Tezi).
ÖZGÖREN Aydın (2006). Milli Mücadele Döneminde Trabzon Rum Metropolitliğinin
Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
PSOMIADES Harry (1968). “Greek-Turkish Relations, 1923-1930: A
Study in the Politics of Rapprochement”, Columbia University, Yayınlanmamış
Doktora Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com