You are here

1942 VE 1943 ERBAA DEPREMLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The North Anatolian Fault is probably the most important fault line in Turkey. Our subject Erbaa, which is a district of the Tokat province, is located on that fault line. In this study, effects of the earthquakes in Erbaa on December 20th, 1942, and November 27th, 1943 were examined. Especially the 1942 earthquake was considerably effective and caused serious loss of life and property. It also greatly affected the other two towns of the province, Niksar and Almus. The loss of life in the 1943 earthquake was not less than the earlier one. The both earthquakes occurred in the winter season and this caused difficult conditions for citizens. After the earthquakes, the government tried to help people and relief the very harmful effects in the area. In this respect, aid and solidarity of civil people were important as well. It could be said that the government was successful in relieving troubles of the people.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de depremlerin yoğun yaşandığı bölgelerden biri hatta en önemlisi Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır. Çalışmamıza esas aldığımız Tokat’ın Erbaa kazası da bu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Tokat Vilayeti’ne bağlı Erbaa kazasında 20 Aralık 1942 ve 27 Kasım 1943 yıllarında yaşanan depremlerin yaptığı tahribat ve alınan önlemler konu edilmiştir. Özellikle 1942 yılında deprem Erbaa’da etkili olmuş ve önemli can ve mal kaybına yol açmıştır. Aynı depremin Niksar kazası ve Almus nahiyesindeki tahribatı incelenmiştir. 1943 yılındaki depreminde yaşanan can kaybı da küçümsenmeyecek düzeyde gerçekleşmiştir. Her iki depremin de kış mevsiminde meydana gelmesi vatandaşlar için yaşamı daha da zor bir hale getirmiştir. Depremler üzerine hükümet, deprem felaketinin yaşandığı kazalara yardım elini uzatmaya ve yaraların sarılmasına yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu konuda halkın da önemli yardımları olmuştur. Hükümetin yaptığı çalışmalar ile bunda büyük oranda başarılı olduğu söylenebilir.
77
93

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
Belge numaraları metin içerisinde sunulmuştur.
Süreli Yayınlar
Cumhuriyet
Düstur
TBMM Kavânin Mecmuası
TBMM Zabıt Ceridesi
Ulus
İnternet Adresleri
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/bilgi/sss_tr.htm.
(Erişim Tarihi:09.08.2010)
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/default.htm.
(Erişim Tarihi:09.08.2010)
Kitap ve Makaleler
BAŞ Hakan (2006). Varlık Vergisi’nin Türk Siyasal Yaşamına Yansımaları
(1942-1957), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli:
(Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi).
ACUNSAL Ferit (1947). Gerçeklerin Diliyle Tokat, İstanbul: Tanin Basımevi.
KOÇAK Cemil (2010). Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt.2, İstanbul:
İletişim Yayınları.
TATAR O., H. Gürsoy, F. Koçbulut, K.Ş. Kavak, T.F. Sezen, A. Polat, Z. Akpınar,
L Mesci (2006). “Kuzey Anadolu Fay Zonu-1942 Erbaa-Niksar Depremi
Yüzey Kırığı: Yeni Gözlemler” Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı,
İzmir: 02-04 Kasım 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi,
http://web.deu.edu. tr/atag10/pdf/54-atag10-tatar.pdf (Erişim Tarihi:
11.10.2013)
YILMAZ Ali, Kemalettin ŞAHİN, M. Hazım ŞAHİN, “Depreme Bağlı Yeri Değiştirilen
Bir Şehir: Erbaa, Tokat”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
Cilt:6, Sayı:24, Volume:6, Issue:24, Kış 2013, Winter 2013: 414-425.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com