You are here

KÜRTÇE ANADİLDE EĞİTİM TALEBİ VE İNSAN HAKLARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Modern nation-states have increasingly encountered with the ethnic identity problems from the 1990’s on, when the Cold War ended. Minority issues, which were conventionally regarded as internal affairs of nation-states, then became an important issue for international organizations, too. In this discourse, the demand that minorities should be educated in their mother languages entered official documents emphatically. Concerning Turkey, the demand for mother language education for the Kurds has been expressed by the separatist political milieu, the EU, and some academicians claiming to search for solutions in accordance with liberal values. Turkish is not a foreign language to the individuals belonging to Kurdish ethnicity. There has not been any autonomous Kurdish administration, too, that may be a source for reference to their ethnic minority status. Thus, it is viewed here that the demands for education in Kurdish mother language are not consistent with the social reality.
Abstract (Original Language): 
Modern ulus–devletler, Soğuk Savaş’ın bittiği 1990’lı yıllardan itibaren artan bir şekilde etnik kimlik talepleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Ulus–devletin bir iç işi olarak görüle gelen azınlıklar bahsi uluslar arası kuruluşların önemli gündem maddesi olmuştur. Etnik grupların anadillerinde eğitim almaları gerektiği hususu da bu bağlamda vurgusu artan bir şekilde belgelere girmiştir. Bahsi geçen dönemde, Türkiye’de Kürt etnisitesi etrafında anadilde eğitim talebi ayrılıkçı siyasal yapı, AB ve “Kürt sorunu”na liberal değerler etrafında çözüm arayışında oldukları iddiasındaki akademisyenler tarafından dile getirilmiştir. Türkçe, Kürt etnisitesine mensup bireylerin yabancı dili değildir. Tarihi süreç içerisinde azınlık statüsüne atıf yapılabilecek özerk bir Kürt yönetimi de olmamıştır. Bundan dolayı Kürtçe anadilde eğitim talebi üzerinden statü arayışlarının toplumsal gerçeklikle bağdaşmadığı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

AKBULUT Olgun (2006). Uluslararası Hukukta Azınlık Haklarının Gelişimi ve
Ortaya Çıkardığı Hukuki Sorunlar, İÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul.
AKKUŞ Selahattin (1995). Modern Egemenliğin Doğuşu, Pratik ve Kavramsal
Belirleme, İÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
AKTOPRAK Elçin (2010). Devletler ve Ulusları, Batı Avrupa’da Milliyetçilik ve
Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Yay., Ankara.
ALAKOM Rohat (1991). Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Geçmişi (1787 – 1987),
Denge Yay., İstanbul.
ARSAVA Ayşe Füsun (1993). Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası
Belgelerve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi
Işığında İncelenmesi, AÜ Yay., Ankara.
BAŞBUĞ Hayri (1984). Göktürk–Uygur–Zaza–Kurmanç Lehçeleri Üzerine Bir
Araştırma, TKAE Yay., Ankara.
BAŞGİL Ali Fuad (1957). Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, Mukayeseli
Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, I.C, Fasikül I, Baha Matb., İstanbul.
BAYRİ Hakan (2011). Türkiye’de Kimlik Siyaseti, İslamcı Siyaset ve Etnik
Ayrılıkçılık, A Kitap Yay., Ankara.
BERİŞ Hamit Emrah (2006). Egemenliğin Dönüşümü: Tarihsel ve Siyasal
Açıdan Egemenlik Kavramının Yeni Anlamı, AÜSBE Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara.
BEŞİKÇİ İsmail (1991). Devletlerarası Sömürge Kürdistan, Yurt Yay., Ankara.
----- (1992). Doğu Anadolu’nun Düzeni II, Yurt Yay., Ankara.
BİLGİN Vedat (2005) “Etnisite, Milli Kimlik, Tarih ve Toplum”, Türkiye Günlüğü,
Sayı:80: 81-87.
BİLMEZ Bülent (2010). “Dilinizi Söyleyin, Size Kim Olduğunuzu Söyleyeyim”,
Birikim, Sayı: 254: 39-48.
BİRCH Anthony H (1989). Nationalism and National Integration, London.
BULUT Faik (2002). Kürt Dilinin Tarihçesi, Berfin Yay., İstanbul.
BURAN Ahmet (2006) “Karma Diller ve İki Örnek: Klasik Osmanlıca ve
Kürtçe”, EÜSBED, Sayı: 20: 19-33.
Constitutions of Some of the European Union States (2011). Repuplic of Ministry
of Justice, Ankara.
COŞKUN Gülçin Balamir (2007). Avrupa Anayasal Düzeni Çerçevesinde
Egemenlik Kavramının İncelenmesi, İÜSBE Yayınlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul.
ÇAKIR Göze (2011). Türkiye’de Birey, İdeoloji ve Parti İlişkisinde Sosyalist
Gelenek: Türkiye İşçi Partisi Örneği, SÜSBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Konya.
ÇAY Abdulhaluk M. (1996). Her Yönüyle Kürt Dosyası, Turan Kültür Vakfı
Yay., Ankara.
ÇETİN Halis (2001). Siyasal İktidar ve Meşruiyet, Meşruiyetin Tipolojisi,
Fonksiyonları ve Araçları, GÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
ÇOLAK Yılmaz (2010). Türkiye’de Devletin Kimlik Krizi ve Çeşitlilik, Kadim
Yay., Ankara.
DERİNCE Şerif (2010). “Eğitimde Çiftdillilik ve Dillerarası Bağımlılık”, Birikim,
Sayı: 254: 49-52.
Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü (1980), Berke Vardar vd., TDK Yay.,
Ankara.
EDWARD V.- Safder Alladina (1991). “Many People, Many Tongues”, Multilingualism
in the British Isles, Ed.: Safder Alladina, Longman, London.
EKİCİ Deniz (2007). Kurmanji Kurdish Reader, Dunwoody Press, Hyattsville.
EKİNCİ Tarık Ziya (2006). “Kürt Bölgesinde Toplumsal Yapı ve Kürt Aydınları”,
Birikim, Sayı:209: 79-83.
EMEKLİ Suna Boylu Ergün (2008.) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliği
Bağlamında Demokrasi ve İnsan Haklarının Önemi, İÜSBE Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul.
ERDEM Fazıl Hüsnü (2006). “Zorunlu Birliktelikten Gönüllü Vatandaşlığa
Uzanan Yolda Kürt Sorunu”, Birikim, Sayı: 209: 68-77
ERDOĞAN Mehmet Murat (2006). Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye Avrupa
Birliği İlişkileri 1990-2005, AÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
ESEN Selin (2001). Ulus–Devlet Modelleri ve İspanya Örneği, AÜSBE Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ankara.
FREYER Hans (1963). Sosyolojiye Giriş, Çev.: Nermin Abadan, AÜSBF Yay.,
Ankara.
GALLAGHER Tony (2007). “Desegregation and Resegregation: The Legacy
of Versus Board of Education, 1954”, Ed.: Zvi Bekerman – Clarie
McGlynn, Adressin Ethnic Conflict Through Peace Education, International
Perspectives,Palgrave Macmillian New York.
GEMALMAZ Mehmet Semih (2003a). İnsan Hakları Belgeleri I, Boğaziçi Ünv.
Yay., İstanbul.
----- (2003b). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta
Yay., İstanbul.
----- (2011). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, II.Cilt, Uluslararası
Sistemler, Legal Yay., İstanbul.
GÖKALP Ziya (2007). Kürt Aşiretleri Üzerine Sosyolojik Tetkikler, Kitaplar I,
Haz.: Ş.Beysanoğlu v.d., Yay. Haz.: M.Sabri Koz, Yapı Kredi Yay.
----- (1982). Makaleler VII, Haz.:M.A.Çay, KBY, Ankara.
GÜLALP Haldun (2003). Türkiye’de Siyasal İslam’ın Temelleri, Metis Yay.,
İstanbul.
GÜLENSOY Tuncer (1986). Doğu Anadolu Osmanlıcası, TKAE Yay., Ankara.
GÜRGEY Fatma İrem Çağlar (2009). Farklılıklar ve Tanınma Talepleri Karşısında
Liberal Kavram ve İlkelerin Değerlendirilmesi, AÜSBE Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ankara.
GÜVEN Veli Fatih (1999) Türkiye’de Siyasi Kürtçülük Hareketleri (1923 –
1995), HÜAİİTE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Halkın Emek Partisi Program 1992 (1992) HEP Bülteni Yay., Ankara.
HASANPUR Emir (1997). Kürt Diliyle İlgili Devlet Politikaları ve Dil Hakları,
Çev.: Cemil Gündoğan, Avesta Yay., İstanbul.
----- (1992). Nationalism and Language in Kurdistan, 1918-1985, Malen Research
Unv. Pres, USA.
HAZIR Mesut (2010). Amerikan Çokkültürlülüğü ve Meluncan Kimliği, SÜSBE
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.
HOMERS Josiane F.- Michel H.A. Blanc (2000). Bilinguality and Bilingualism,
Cambridge Unv. Pres, UK.
JACOB James E.- David C. Gordon (1985). “Language Policy in France”, Language
Policy and National Unity, Ed.: William R. Beer, James E. Jacob
Rowinan Allanheld Publishers, USA.
KABOĞLU İbrahim Ö. ( 1989). Kolektif Özgürlükler, DÜHF Yay., Diyarbakır.
KAPANİ Münci (1993). Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yay., İstanbul.
KARA Bülent (2003). Tabiiyetten Vatandaşlığa Geçiş Sürecinde Türkiye’de
Azınlıklar (1923–1950). EÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi.
KAŞGARLI Meliha Aktok- Yaşar KALAFAT . (1991) Türk – Kürtlerde Uygarlık
ve Ağızlar Hakkında Düşünceler, EÜ Yay., Kayseri.
KECSKES Istesan-Tünde PAPP (2000). Foreign Language and Mather Tongue,
Lavrence Erlbaum Associties Publishers, London.
KEYMAN E. Fuat (2009). “Vatandaşlık ve Kimliği Eklemlemek: Türkiye’de
Kürt Sorunu”, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık,
Der.: E.Fuat Keyman – Ahmet İçduygu, İBÜY, İstanbul.
KEYMAN E.Fuat (2006). “Türkiye’de Kürt Sorunu ve Demokratik Çözüm
Olasılığı”, Birikim, Sayı: 209: 86-98.
KILINÇ Doğan (2008) İnsan Haklarının Korunması Çerçevesinde Azınlık Hakları,
GÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
KIRAN Abdullah (2010). “Çok Dilli Ülkelerde Anadil Eğitimi ve Deneyimleri”,
Birikim, Sayı: 254: 53-59.
KOYUNCU Çiğdem Aydın (2008). İnsan Hakları ve Güvenlik İlişkisi Açısından
Azınlık Sorunları: Yunanistan Örneği, UÜSBE Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Bursa.
KÖMÜRCÜ Derya (2008). 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Demokrasi: Fırsatlar,
Stratejiler ve Kriz (SODEP ve SHP Deneyimleri), MÜSBE Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul.
KUBALI H. Nail (1960). Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Tan Matb., İstanbul.
KURUBAŞ Erol (2006). Asimilasyondan Tanınmaya, Uluslararası Alanda
Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı, Asil Yay., Ankara.
----- (2008). “Etnik Grup-Devlet İlişkilerinin Sorunsallaşması ve Aktör Tutumlarındaki
Açmazlar: Türkiye’deki Kürt Sorunu Örneği”, Liberal Düşünce,
Sayı:50: 19-53.
KYMLİCKA Will (1998). Çokkültürlü Yurttaşlık, Azınlık Haklarının Liberal
Teorisi, Çev.: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul.
MACEDO Donaldo, Bessie Dendrinos, Panayota Govnari (2003). The Hegemony
of English, Paradigma Publishers, USA.
MALMİSANİJ M. (1990). “İsveç’te Kürtçe Yayınlar: 1980 – 1989”, Defter,
Sayı:13: 97-112.
MİRŞAN Kazım (1983). Prototürkçe’den Bugünkü Kürtçe’ye, TKAE Yay., Ankara.
NAL Sabahattin (2010). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda Azınlık
Hakları, Nobel Yay., Ankara.
NALBANT Atilla (1997). Üniter Devlet, Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye,
Yapı Kredi Yay., İstanbul.
NİKİTİNE Basıl (2010). Kürtler, Çev.: E.Karahan, H.Akkuş, N.Uğurlu, Örgün
Yay., İstanbul.
OKANDAN Recai G. (1952). Umumi Amme Hukuku Dersleri, Fakülteler Matb.,
İstanbul.
ORTAYLI İlber (2010) Avrupa ve Biz, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul.
ÖNSAL Naci, Yusuf EKİNCİ (2010). Türkiye Cumhuriyeti’nin 60 Hükümeti ve
Programları, Türkiye Kamu – Sen Yay., Ankara.
ÖZDAĞ Ümit (2008). PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?, Kripto yay.,
Ankara.
ÖZGEN H.Neşe (2007). “Devlet, Sınır, Aşiret: Aşiretin Etnik Bir Kimlik Olarak
Yeniden İnşası”, Toplum ve Bilim, Sayı: 108: 239-261.
ÖZUĞURLU M. Bostancı (2005). Soğuk Savaş Sonrası Değişen Dünya Koşulları
ve Yeni Uluslararası Konjonktürde ABD’nin Yeri, İÜSBE Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul. İlter R.Ebru (2003) The ‘Ethnic Conflict’
Faktor in Democratic Consolidation, BÜSBE Yayınlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul.
PREECE Jennifer Jackson (2001). Ulusal Azınlıklar ve Avrupa Ulus – Devlet
Sistemi, Çev.:Ayşegül Demir, Donkişot Yay., İstanbul.
SABUNCU Yavuz (2007). Anayasaya Giriş, İmaj Yay., Ankara.
SAMBUR Bilal (2008). “Liberal Açıdan Kürt Sorunu”, Liberal Düşünce, Sayı:
50: 91-108.
SOANE E. Bannister (2003). Notes on Kurdish Dialects, Asian Educational
Services, New Delhi.
STENDER Wolfram (2001). “Etnik Uyanışlar”, Çev.: Yeşim Tükel, Varlık,
Sayı: 1120.
ŞENOĞLU Fuat (2005). Türk Mevzuatında İnsan Hakları ile İlgili Düzenlemeler
ve Avrupa İnsan Hakları Normu, İÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Malatya.
ŞİMŞEK Halil (2006). Lozan’ın Getirdiği Statü ve Türkiye’de Azınlıkların Durumu
(1923 – 1974), HÜAİİTE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
T.C. Anayasası (2006). Seçkin Yay., Ankara.
TACAR Pulat (1996). Kültürel Haklar, Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye
İçin Bir Model Önerisi, Gündoğan Yay., Ankara.
TAŞÇI Yasemin (2002). “Kürtçe Eğitim Üzerine Notlar”, Türk Kültürü, Sayı:
470: 341-345.
TERZİOĞLU Süleyman Sırrı (2007). Uluslararası Hukukta Azınlıklar ve Anadilde
Eğitim Hakkı, Alp Yay., Ankara.
The Bilingual Family: A Handook for Parents (1991), Ed.: Harding and Philip
Riley, Cambridge Unv Pres, New York.
The Linguistics Encyclopedia (2002) Ed.: Kirsten Malmkjaer, Routlodge,
London and New Macedo York Donaldo, Bessie Dendrinos, Panayota.
TOLLEFSON James W. (1991). Planning Language, Planning Inequality, Language
Policy in the Community, Longman, London.
TOPÇUOĞLU Hamide (1953). Yirminci Yüzyılda Tabii Hukuk Rönesansı, İstklal
Matb., Ankara.
TURPİN Colin (1994). British Government and the Constitution, Text, Cases
and Materials, Butterwortths, London.
Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları (2004), Çev.: Zeri İnanç,, Ütopya Yay.
USLU Cennet (2007). İnsan Haklarının Felsefi Temelleri: Doğal Hukuk ve
Doğal Haklar, HÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
UYGUN Oktay (2007). Federal Devlet, Temel İlkeler, Kurumlar ve Uygulama,
On İki Levha Yay., İstanbul.
ÜRER Levent (2003). Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları, Derin Yay., İstanbul.
Wolf Stefan (2006). Ethnic Conflict: A Global Perspective, Oxford Unv. Press,
New York.
YAPICI Müfit (2005). Ethnic Identities and Minority Protection in International
Area and European System With Regards to European Union, MÜATE
Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com