You are here

AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ GÜVENLİĞİ VE UKRAYNA MESELESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Concerning the fact that the driving force behind the establishment of the European Union is to guarantee cooperation concerning the main energy resources of the time that brought Europe into war, namely coal and steel, energy security is thought to be an issue of national security in Europe. Since natural gas and nuclear energy has become the fundamental energy resources, the European Union, far from selfsufficiency regarding unrenewable resources, has been the major energy importer of the world. As Russia emerges as the major supplier of the European states, the stability of Eurasia has vital importance for the EU. In this sense, the crisis situation in Ukraine which has a key position in the transportation of energy and plays a key role in energy interdependency between the EU and Russia, makes the EU reconsider its energy security strategy. Building on such necessity, this paper primarily deals with the impact of Ukrainian crisis on the EU energy security.
Abstract (Original Language): 
Kuruluşunun temelinde, Avrupa’yı savaşa sürükleyen, dönemin ana enerji kaynakları konumundaki kömür ve çelik kaynakları üzerinde işbirliği oluşturmanın bulunduğu Avrupa Birliği açısından enerji güvenliği meselesi ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmektedir. Son dönemlerde petrol, doğal gaz ve nükleer enerjinin ana enerji kaynakları haline dönüşmesi, yenilenemeyen kaynaklar bakımından kendi kendisine yetmekten uzak olan AB’yi dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumuna getirmiştir. En büyük tedarikçisi Rusya olan Avrupalı devletler için Avrasya coğrafyasının istikrarı bu anlamda yaşamsal bir değer taşımaktadır. AB ile Rusya arasındaki enerji nakli noktasında kritik bir pozisyon üstlenen ve boru hatlarına ev sahipliği yapması bakımından AB-Rusya arasındaki karşılıklı enerji bağımlılığının düğüm noktasını oluşturan Ukrayna’nın içinde bulunduğu kriz ortamı AB’nin enerji güvenliği stratejisini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluktan hareketle bu çalışmada Ukrayna meselesinin Avrupa Birliği enerji güvenliğine etkisi çok boyutlu olarak ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

BAUMANN Florian (2011). Between Conflict and Convergence: The EU Member
States and the Quest for a Common External Energy Policy,
München, 2011.
ÇELİKPALA Mithat (2013). Enerji Güvenliği NATO’nun Yeni Tehdit Algısı,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013.
FISHER Max, “What is the Ukraine Crisis?”, http://www.vox.com/cards/
ukraine-everything-you-need-to-know/what-is-the-ukraine-crisis
(Erişim 24.11.2014).
FISHER Max, “This all started with the Euromaidan protests, right? What’s
that?”, http://www.vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-toknow/
this-all-started-with-euromaiden-protests (Erişim 24.11.2014).
FISHER Max, “Why is Russia so obsessed with Ukraine?”, http://www.
vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-to-know/why-is-russiaso-
obsessed-with-ukraine (Erişim 24.11.2014).
GEDEN Oliver (2008). Die Energie und Klimapolitik der Europaiachen Union,
Baden-Baden.
KALABALIK Abdullah Aydoğan, “Kırım’a Rus Müdahalesinin Gerekçeleri”,
http://setav.org/tr/kirima-rus-mudahalesinin-gerekceleri/yorum/
14524 (Erişim 27.11.2014).
KENNEDY Paul (2013). Büyük Güçlerin Yükselişleri ve Çöküşleri, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
MONTGOMERY Scott (2014). Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler, Çev. Evra
Günhan Şenol, TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
RUKOMEDA Roman, “Russia as the biggest risk for energy security in East
Europe”, http://hazar.org/analizdetail/analiz/russia_as_the_biggest_
risk_for_energy_security_in_east_europe_667.aspx (Erişim 19.11.2014)
SEVİM Cenk (2013). Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, Seçkin Yayıncılık,
Ankara.
YILMAZ Sait (2012). “Jeopolitik ve Jeostrateji”, edt. Ümit Özdağ, 21. Yüzyılda
Prens Devlet ve Siyaset Yönetimi, Kripto Yayınları, Ankara.
Uluslararası Ekonomik Göstergeler Raporu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma
Bakanlığı, Ankara, 2013.
“BP Statistical Review of World Energy”, http://www.bp.com/content/dam/
bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.
pdf, (Erişim 16.11.2014)
“Agenda 2000, For a Stronger and Widen Union”, http://ec.europa.eu/agri
culture/cap-history/agenda-2000/com97-2000_en.pdf (Erişim 20.11.
2014)
“EU-28 Imports of Natural Gas - Percentage of Extra-EU Imports by Country
of Origin” http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.
php/File:EU-28_imports_of_natural_gas_-_percentage_of_extra-EU_im
ports_by_country_of_origin.png (Erişim 21.11.2014)
“AB Nükleer Güvenlik Düzenlemelerini Sıkılaştırıyor”, http://www. euractiv.
com.tr/enerji/article/ab-nukleer-guvenlik-duzenlemelerinisikilastiriyor-
029799 (Erişim 17.11.2014).
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-thefunction...
of-the-european-union-and-comments/part-3-unionpolicies-
and-internal-actions/title-xxi-energy/485-article-194.html
(Erişim 23.11.2014)
“AB, 2020 İklim ve Enerji Hedeflerini Yakalama Yolunda İlerliyor”,
http://www.euractiv.com.tr/91/article/ab-2020-iklim-ve-enerji-hedef
lerini-yakalama-yolunda-ilerliyor-030478 (Erişim 20.11.2014)
“8-9 Mart 2007, Avrupa Konseyi Bahar Zirvesi’nde Temel Kaygı Sahaları”,
http://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=5123&id=5127 (Erişim 23.11.2014)
“The Euroasian Union The Other EU”, The Economist, 23 Ağustos 2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com