You are here

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE ENERJİ NAKİLHATLARI GÜZERGÂHLARININ ÖNEMİ VE KARADENİZ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12787/KARAM857

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the history of coal to the throne, oil supplies of energy resources, then walk in the discussions, both socio-economic and political life has increased. In particular, the oil crisis in the 1970s, the energy security, and how important it is revealed. Post-cold War security in the perceptions of energy security, managed to enter in the 2000s, especially between Russia and Ukraine after the gas crisis, it has become more and more different. This crisis, energy security policies are revised, and the new energy policy is implemented. Energy security policies of the new view, as security of supply, in giving weight to this crisis has been effective. Understanding the different types of energy policies implemented in line with on the basis of alternative pipelines to be built is located. Therefore, this innovation adopted the line of the route of the importance of security and to reach new heights of more complicated. Important routes between the black sea region for all energy out of the struggle within the different poles for different degree of importance. The significance of this project, planned for today in the region on the basis of intensive study.
Abstract (Original Language): 
Tarih içerisinde kömürün tahtını petrole kaptırmasının ardından enerji kaynakları üzerinden yürüyen tartışmalar hem sosyo-ekonomik hem de siyasi hayatta artış göstermiştir. Özellikle, 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Soğuk Savaş sonrası güvenlik algılarının içerisine girmeyi başaran enerji güvenliği özellikle 2000’li yıllarda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizlerinden sonra daha farklı bir hal almıştır. Yaşanan bu krizler enerji güvenliği politikalarının yeniden gözden geçirilmesine ve yeni enerji politikalarının uygulanmasına neden olmuştur. Enerji güvenliği politikalarına yeni bakış olarak arz güvenliğine ağırlık verilmesinde de bu krizler etkili olmuştur. Farklı anlayış doğrultusunda uygulanan enerji politikalarının temelinde alternatif nakil hatlarının inşa edilmesi yer almaktadır. Dolayısıyla bu benimsenen yenilik hat güzergâhların önem kazanmasına ve güvenliğin yeni boyutlara ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Önem kazanan güzergâhlar arasında Karadeniz bölgesi öne çıkmakta ve tüm enerji mücadelesinin içerisinde yer alan farklı kutuplar için farklı derecede öneme sahip olmaktadır. Bu önemle günümüzde planlanan projeler bölge temelinde yoğun olarak çalışılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Abdo, H. (2011) “UK Energy Security: Challenges, Threats and Solutions”,
Energy Science and Technology, c. 1, s. 2, ss. 38-53.
Ahrend, R. ve Tompson, W. (2005) “Unnatural Monopoly: The Endless Wait
for Gas Sector Reform in Russia”, Europe-Asia Studies, c. 57, s. 6, ss.
801-821.
Attanasi, E. D. ve Freeman, P. A. (2012) “Role of Stranded Gas from Central
Asia and Russia in Meeting Europe’s Future Import Demand for Gas”,
Natural Resources Research, c. 21, s. 2, ss.193-220.
Azerbaycan, (2014), Enerji Kaynakları Nakil Stratejisi, http://www.azerbaijans.
com/content_1030_tr.html. (09.06.2014).
Bacık, G. (2001) “The Bluestream Project, Energy Co-operation and Conflicting
Interests”, Turkish Studies, c. 2, s. 2, ss.85-93.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Proje, http://www.btc.com.tr/proje.html,
(04.06.2014)
Balaban, G. (2007) EU Energy Security Behavior: Exploring The Central
Motivation, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü: Ankara.
Bayraç, H. N. (2009) “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal
Gaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, c. 10, a.1, ss. 115-142.
Bilginoğlu, M. A. ve Dumrul, C. (2012) “Türk Ekonomisinin Enerji Bağımlılığı
Üzerine Bir Eş-Bütünleşme Analizi”, Journal of Yasar University, c. 26, s.
7, ss. 4392–4414.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş. (BOTAŞ), (2014), http://www.botas.gov.
tr/index.asp, (04.06.2014).
BP (2012) Statistical Review of World Energy,
CNN Türk Ekonomi, Mavi Akımdan Gelen Doğal Gaz Miktarı Artırıldı,
http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/10/19/mavi.akimdan.gelen.
dogalgaz.miktari.artirildi/681288.0/index.html. (05.03.2013).
Çalışkan, Ş. (2009) “Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılık ve Enerji Arz Güvenliği
Sorunu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 25,
ss. 297-310.
Dieckhöner, C. (2012) “Simulating Security of Supply Effects of the Nabucco
and South Stream Projects for the European Natural Gas Market”, The
Energy Journal, c. 33, s. 3, ss. 153-181.
Dokuzlar, B. (2006) Dünya Güç Dengesinde Yeni Silah Doğalgaz (Orta Asya’dan
Avrupa’ya), IQ Kültür Sanat Yayıncılık: İstanbul.
Dugin, A. (2010) Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım (Çev. V. İmanov), Küre
Yayınları: İstanbul.
Erdal, L ve Karakaya, E. (2012), “Enerji Arz Güvenliğini Etkileyen Ekonomik,
Siyasî ve Coğrafî Faktörler”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, c. 31, s. 1, ss. 107-136.
Enerji Nakil Hatları ve Karadeniz
149
Erkan, A. Ç. (2012) “Rusya’nın Karadeniz Enerji Politikaları”, http://www.
tuicakademi.org/index.php/kategoriler/diger/3131-rusyaninkaradeniz-
enerji-politikalari#_ftn58, (06.06.2014).
Ertan, F. Zaman Gazetesi, http://www.zaman.com.tr/fikret-ertan/beyazakim_
842355.html.(08.06.2014).
Finon, D. (2011) “The EU Foreign Gas Policy of Transit Corridors: Autopsy
of the Stillborn Nabucco Project”, OPEC Energy Review 2011, Derl.,
OPEC (Organisation of Petroleum Export Countries), (Blackwell Publishing:
Malden), ss. 47-69.
Gazprom, Blue Stream, http://www.gazprom.com/about/production/projects/
pipelines/blue-stream/. (05.03.2013).
Gazprom, Gazprom, Oil and Gas Reservers, http://www.gazprom.com/
about/production/reserves/. (05.06.2014).
Gazprom, South Stream, http://www.gazprom.com/about/production/projects/
pipelines/south-stream/. (06.06.2014).
Gazprom, Transmission, Unified Gas Supply System Of Russia,, http://www.
gazprom.com/about/production/transportation/( 03.06.2014).
Golusin, M., Ivanovic, O. M., Domazet, S., Dodic S. ve Vucurovic, D. (2011)
“Assessment of the Effectiveness of Policy Implementation for Sustainable
Energy Development in Southeast Europe”, The Journal of Renewable
and Sustainable Energy, c. 3, s. 6, ss. 062702/1-12.
Görgülü, E. P., (2008) Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanması,
Yüksek Lisans Tezi, 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.
Hoogeveen, F. ve Perlot, W. (2007) “The EU’s Policies of Security of Energy
Suplly Towards the Middle East and Caspian Region: Major Power
Politics”, Perspectives on Global Development&Technology, c. 6, s. 1-3,
ss. 485-507.
İşeri, E ve Dilek, A. O. (2012), “Yeni Enerji Jeopolitiğinde NATO’nun Enerji
Güvenliğinde Tamamlayıcı Rolü ve Türkiye’nin Potansiyel Katkıları,
Akademik Bakış, c. 5, s. 10, ss.229-248.
Koçer, G. (2007) “Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye”,
Akademik Bakış, c. 1, s. 1, ss. 195-217.
Kropatcheva, E. (2011) “Playing Both Ends Against the Middle: Russia’s
Geopolitical Energy Games with the EU and Ukraine”, Geopolitics, c. 16,
ss.553–573.
Larrabee, F. S. (2009) “The United States and Security in the Black Sea
Region”, Southeast European and Black Sea Studies, c. 9, s. 3, 2009, ss.
301–315.
Myrianthis, M. L. (2001), “Eurosian Oil and Gas Routes In The Twenty First
Century”, Southeast and Black Sea Studies, c. 1, s. 2, ss. 124-139.
Omonbude, E. J. (2009) “The Economics of Transit Oil and Gas Pipelines: A
Review of the Fundamentals”, OPEC Energy Review, c. 33, s. 2, ss. 125-
139.
Anıl Çağlar Erkan
150
Ovalı, S. (2008), “Traceca Projesi ve Türkiye”, International Journal of Economic
and Administrative Studies, c. 1, s. 1, ss. 151-170.
Roskin, G. M. (2009) Çağdaş Devlet Sistemleri, (Çev. B. Seçilmişoğlu), Adres
Yayınları: İstanbul.
Sevastyanov, S. (2008) “The More Assertive and Pragmatic New Energy
Policy in Putin’s Russia: Security Implications for Northeast Asia”, East
Asia, s. 36, ss. 35-55.
Simbar, R. ve Sheikhneshin, A. G. (2011) “Iran and Russia: Strategic Energy
Relationship”, Journal of US-China Public Administration, c. 8, s. 11, ss.
1275-1287.
Stent, A. E. (2008) “Restoration and Revolution in Putin’s Foreign Policy”,
Europe-Asia Studies, c. 60, s. 6, ss. 1089-1106.
Tüysüz, E. (2014), “Karadeniz Güvenliği ve Bunun Ab Güvenliğine Etkileri”,
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 2 s. 6, ss.
73-91.
Tziampiris, A. (2010) “Greek Foreign Policy and Russia: Political Realignment,
Civilizational Aspects, and Realism”, Mediterranean Quarterly, c.
21, s. 2, ss. 78-89.
Uğurlu, Ö, (2009) Çevresel Güvenlik ve Türkiye’de Enerji Politikaları, Örgün
Yayınevi: İstanbul.
Uluatam, Ela (2010) “Avrupa Doğal Gaz Piyasasında Yeni Dengeler”, Ekonomik
Forum, s. Ağustos 2010, ss. 62-67.
Winrow, G. M. (2004), “Turkey and East-West Gas Transportation Corridor”,
Turkish Studies, c. 5, s. 2. ss. 23–42.
Winstone, R., Bolton, P. ve Gore, D. (2007) Energy Security, House of Commons
Library Research Paper 07/42: Anonim.
Yergin, D. (2011) The Quest: Energy Security, and the Remanking of the
World, The Penguen Press: New York.
Yorkan, A. (2012) Ukrayna-Rusya Doğal Gaz Krizi: Avrupa ve Türkiye Zor
Günler Geçiriyor, http://www.tasam.org/trTR/Icerik/1008/ukraynarusya_
dogal_gaz_krizi_avrupa_ve_turkiye_zor_gunler_geciriyor.
(22.12.2012).
Yüce, Ç. K. (2006), Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele,
Ötüken Yayınları: İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com