You are here

DEFİNECİLİK FOLKLORU

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
While people migrate from one place to another for a number of reasons, such as war, famine, religious conflicts it would be dangerous to carry valuable goods and money with them, so they buried them. When they buried these precious items, they made various ciphers, they made a few signs around the burial and they have drawn maps to remind them of their place. These treasures which can not received for various reasons, years later, “treasure hunters” people called began to sought. Treasure hunters pursued not only those buried treasures but also the goods that were put into the tombs, a tradition of death in ancient civilizations. Despite the law, illegal treasure hunting has not been avoided for many years. Treasure hunting is so common among the public that, it can be encountered with those who deal with treasure hunting in almost every settlement. This prevalence has led to the birth of many narratives with various beliefs and practices around the treasure hunt. In this study, treasure beliefs and practices; narratives about treasure hunting were evaluated in terms of folklore. At the end of the study, it has been determined that the beliefs and practices of the Turkish hunters are similar to those of the treasure hunters.
Abstract (Original Language): 
Savaş, kıtlık, dinsel çatışmalar gibi birtakım nedenlerle insanlar bir yerden başka bir yere göç ederken değerli eşyalarını ve paralarını yanlarında taşımak tehlikeli olacağı için gömmüşlerdir. Bu değerli eşyaları gömerken çeşitli şifrelemeler yapmışlar, gömünün etrafına birtakım işaretler kazımışlar ve definenin yerini hatırlamak için haritalar çizmişlerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı geri dönülüp alınamayan bu defineler, yıllar sonra “defineci” adı verilen kişiler tarafından aranmaya başlanmıştır. Defineciler sadece bu gömülü hazinelerin değil aynı zamanda eski uygarlıklarda bir ölüm geleneği olan mezarlara konulan eşyaların da peşine düşmüşlerdir. Cezai yaptırımlara rağmen uzun yıllardan beri kaçak defineciliğin önüne geçilememektedir. Defineciliğin halk arasında yaygınlığı o kadar fazladır ki, hemen hemen her yerleşim yerinde definecilikle uğraşan kişilerle karşılaşılabilmektedir. Bu yaygınlık, definecilik etrafında çeşitli inanış ve uygulamalar ile birçok halk anlatısının doğmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, definecilik inanış ve uygulamaları, definecilikle ilgili halk anlatıları folklor açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca Türk avcı inanış ve uygulamaları ile definecilerin inanış ve uygulamalarının benzerlikler taşıdığı belirlenmiştir.
117
133

REFERENCES

References: 

AÇA, Mehmet (2007). “Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı
Götürme Geleneği”, TÜBAR, 21: 7-16
BORATAV, Pertev Naili (1973). 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek
Yayınları.
KONYAR, Erkan (2008). “Türkiye’de Definecilik: Eski Eser Yağması”, Toplumsal
Tarih, 185: 2222-27.
LVOVA, E. L. vd. (2013a). Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri:
Kâinat ve Zaman, Nesneler Dünyası (çev. Metin Ergun). Konya: Kömen
Yayınları.
LVOVA, E. L. vd. (2013b). Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri:
İnsan ve Toplum (çev. Metin Ergun), Konya: Kömen Yayınları.POTAPOV, L. P. (2012). “Altay Türklerinde Avcı İnançları ve Gelenekleri”
(çev. Atilla Bağcı), Karadeniz, 15: 179-200.
RAPPAPORT, Roy A. (2003). “Ritüel”. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar,
(Ed. Gülin Öğüt Eker vd.), Ankara: Milli Folklor Yayınları, 396-406.
ŞENESEN, İbrahim. (2016). “Türkiye’deki Define ve Definecilikle İlgili İnanışlar
ve Bu İnanışların Motif Index’e Göre Değerlendirilmesi”, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2): 283.298.
UYSAL, Ahmet E. (1974). “Türkiye’de Halk Defineciliğinde Folklor Unsurları”.
I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara: Başbakanlık
Basımevi, 416-424.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com