You are here

ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA

PHRYGIA PAROREIA IN ANCIENT PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Phrygia Parōreia Region is located within the lands of Phrygia named as “Phrygia Epiktētos” in Hellenistic Period. Phrygia Parōreia Region is situated in an important geography that allows the development of cultural change with all aspects in the successive periods of Ancient Period. It is a highly important region for the Anatolian history in Hellenistic and Roman Period. Although Ancient Period was politically disorganized, the borders of the region that is utterly important for the Anatolianhistory changed in time; however, Phrygia Parōreia Region is in a complete harmony with the existing cultural structure in parallel to the geographical structure.
Abstract (Original Language): 
Phrygia Parōreia Bölgesi Helenistik Dönem “Phrygia Epiktētos” olarak isimlendirilen Phrygia toprakları içersinde yer almaktadır. Phrygia Parōreia Bölgesi Antik Çağ birbirini takip eden dönemler içersinde, kültürel değişimin bütün yönleri ile gelişmesine olanak sağladığı önemli bir coğrafyada yer alır. Hellenistik ve Roma Dönemi Anadolu tarihi için oldukça önemli bir bölgedir. Antik Dönem siyasi anlamda karışık olmakla birlikte, Anadolu tarihi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Zaman içersinde sınırları değişmiş olmasına karşın, Phrygia Parōreia Bölgesi coğrafi yapısına paralel olarak, mevcut kültürel yapısı ile uyum içersinde bir bütünlük oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

APPIANOS: (Roman History)
Kullanılan metin ve Çeviri: The Roman History of Appian of Alexandria, Translated:
Horace White, M.A, L.L.D, with Maps and Illustrations, Vol. I, Macmillan, 1899
-DIODOROS: (Bibliotheka Historike)
Kullanılan metin ve Çeviri: Bibliotheka Historike, [çev. Russel M. Geer, Edit. T.E.
Page, E. Capps, W. H. D. Rose, L.A. Post, E. H. Warmington], London: The Loeb Classical
Library.W. Heinemann Ltd. XVIII. 3., 1947.
-KSENOPHON: (Anabasis)
Kullanılan metin ve Çeviri: Anabasis, çev. Hayrullah Örs, İstanbul: MEB yay., 2.bs.,
1962.
KARADENİZ, 2016; (32)
191
Anabasis, Travels in The Track of The Ten Thousand Greeks; Being a Geographical
and Descriptive Account of The Expedition of Cyrus and of The Retreat of The Ten
Thousand Greeks, W. F. Aınsworth-J. W. Parker, West Strand, London.,1844.
-STRABON: (Geographika)
Kullanılan metin ve Çeviri: Antik Anadolu Coğrafyası. Geographika, XII-XIII-XIV,
[çev. Adnan Pekman], İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay., 6. bs., 2009.
MODERN LITERATÜR
-ANDERSON J. G. C: (1899). “Exploration in Galatia cis Halym. II,” JHS, C. XIX:
280-318.
-ATALAY -MORTAN İ. –K: (1997). Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İstanbul: İnkılap
Kitabevi yay.
-BAHAR H: (2007, Mayıs-Haziran). “Konya ve Karaman Yüzey Araştırmaları 2006,”
XXV. AST, C. I: 235-254.
-BAHAR H: (2010). “İlkçağda Akşehir,” Konya Ansiklopedisi, C. I: 120-122.
-BAHAR H: (2012-Ekim). “İlkçağda Kulu ve Çevresi”, Aidiyet, Göç ve Tarımın Şehri
Kulu Sempozyumu Bildiriler: 17-44.
-BELKE-MERSICH K. N: (1990). Tabula Imperii Byzantini, Phrygian und Pisidien,
Herausgegeben von Herbert Hunger, Band-7., Verlag Der Österreichischen Akademie Der
Wissenschaften Wien, Vien.
-CALDER W. M: (1912). “Colonia Caesareia at in Pisidia,” JRS, C. II: 79-109.
-CALDER W. M: (1912a). “Julia-Ipsus and Augustopolis,” JRS C. II: 237-266.
-CALDER W. M: (1913). “Corpus Inscriptionum Neo-Phrygiarum-II”, JHS C.
XXXIII: 97-104.
-CALDER W. M: (1956). MAMA, VOL. VII. Monuments from Eastern Phrygia,
(Publications of the American Society for Archaeological Research in Küçük Asya),
Manchester: Manchester University Press.
-CALDER W. M- CORMACK, J. M. R: (1962). MAMA Vol. VIII, Monuments from
Lycaonia, The Pisido- Phrygian Borderland, Aphrodisias, (Publications of the American
Society for Archaeological Research in Küçük Asya), Manchester: Manchester Universty
Press.
-CRAMER J. A: (1832). Geographical and Historical Description of Asia Minor With
a Map, VOL: l, Oxford: Oxford University Press.
-CRAMER J. A: (1832a). Geographical and Historical Description of Asia Minor
With a Map, VOL: 2, Oxford: Oxford University Press.
-ÇETİK A. R: (1985). Türkiye Vejetasyonu: I İç Anadolu’nun Vejetasyonu ve
Ekolojisi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yay.
-DREW-BEAR T: (2001). "Grek ve Roma Dönemleri’nde Afyonkarahisar”,
Afyonkarahisar Kütüğü, C. I, Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi yay.
-HARRISON R. M: (1988). ”Amorium 1987,” AS, Vol. XXXVIII: 175-184.
-HASPELS C. H. E: (1971). The Highlands of Phrygia Sites and Monuments I-II, New
Jersey: Princeton University Press.
KARADENİZ, 2016; (32)
192
-HOGARTH D. G: (1890). “Notes in Phrygia Paroreus and Lycaonia,” JHS, C. XI:
151-166.
-KARGIOĞLU M- SERTESER A- ŞENKUL Ç -ÖZDEMİR M. A: (2008). “Akarçay
Havzası’ındaki (Afyonkarahisar) Tehlike Altındaki (Cr, En, Vu) Endemik Bitkilerin
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) İle Haritalanması ve Koruma Statüleri”, Biyoloji Bilimleri
Araştırma Dergisi 1, C. 2: 33-36.
-KROLL W -MITTELHAUS K: (1941). “Phrygia”, Paulys Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft.
-KROLL W -MITTELHAUS K: (1949). “Paroreia”, Paulys Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft.
-LEVICK B: (1967). Roman Colonies in Southern Küçük Asya, Oxford: Clarendon
Press.
-MITCHELL S -WAELKENS M: (1999). Pisidian Antioch, The Site And Its
Monuments, The Classical Press of Wales.
-MITCHELL S –VARDAR L: (2000). “The Galatian Settlement in Asia Minor,” AS,
Vol. L: 75-97.
-RAMSAY W. M: (1924). “ Studies in the Roman Province Galatia. VI. Some
Inscriptions of Colonia Caesareia Antiocheia,” JRS, C. XIV: 172- 205.
-RAMSAY W. M: (1887). “The cities and Bishoprics of Phrygia (Continued)”, JHS,
C. VIII: 461-519.
-RAMSAY W. M: (1960). Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, C. III-XXI, [çev. Mihri
Pektaş], İstanbul: Milli Eğitim Basım yay.
-SARRE F: (1998). “Küçük Asya Seyahati 1895 Yazı,” Selçuklu Sanatı ve Ülkenin
Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, [çev. Dara Çolakoğlu], İstanbul: Pera yay.
-SEVİN V: (2001). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Ankara: TTK yay.
-SMITH W: (1854). “P.phrygia-geo,” Dictionary of Greek and Roman Geography,
London.
-ŞAHİN S: (1986, Mayıs). “Phrygia Epiktētos,” Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.
IV: 265-268.
-TALBERT J. A: (2000). Barrington Atlas of the Greek and Roman World, C. I,
Princeton: Princeton University Press,.
-TAŞLIALAN M: (2001). “Anadolu İnanç Turizminde Antiokheia’nın Yeri”,
Isparta’nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. III(105): 64-67.
-TEXİER C: (2002). Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, C. I-II, [çev. Ali
Suat], Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı.
-WISSOWA G: (1894). “Pisidiae”, Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft. Band I: 2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com