You are here

ÖRGÜT BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİNDEN BİRİ: MOBBİNG

ONE OF THE REASONS FOR THE FAILURE OF THE ORGANIZATION: MOBBING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
There are many cases that negatively affect on loyalty, citizenship and organizational climate in organizations where the number of workers is high especially. One of thems is mobbing. Mobbing has been studied extensively since the 1980s and has been found to be a disruption of organizational behavior in business. It is possible that underdeveloped and traditionalist societies like Turkey can become cultural resistance against mobbing. However, as long as measures are not taken in the globalizing business life, mobbling is likely to be encountered. Mobbing eventually damages organization. For this reason it is necessary to know the causes and consequences of mobbing and what measures can be taken against it. The purpose of this study is to identify the causative agents of mobbing and identify the likely individual and organizational consequences of mobbing and to determine what to do on an organizational scale to remove mobbing from the scene.
Abstract (Original Language): 
Özellikle işgücü sayısının yüksek olduğu örgütlerde, bağlılık, sadakat, vatandaşlık ve örgüt iklimini olumsuz etkileyen birçok olgu söz konusudur. Bunlarda birisi de mobbingtir. Mobbing 1980’li yıllardan sonra yoğun olarak incelenmiş ve iş yaşamında örgüt düzenini bozan bir durum olduğu ortaya çıkarılmıştır. Türkiye gibi az gelişmiş ve gelenekçi toplumların bu kavramla daha sonraki yıllarda karşılaşması ve mobbinge karşı kültürel direncin olması olasıdır. Ancak küreselleşen iş yaşamında önlem alınmadığı sürece mobbingle karşılaşılması muhtemeldir. Mobbingin örgüte zarar vermesi de kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle mobbingin nedenleri ve sonuçlarının bilinmesi ve buna karşı ne tür tedbirler alınabileceğinin ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, mobbinge neden olan etkenlerin tanımlanması ve mobingin muhtemel bireysel ve örgütsel sonuçlarının ortaya konması ile mobbingin ortadan kaldırılması için örgütsel boyutta yapılması gerekenleri belirlemektir.
183
191

REFERENCES

References: 

ALTUNTAŞ, C., Çalışan Destek Programları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12, Sayı: 1, Yıl: 2010, ISSN: 1302 – 3284
AYTAÇ, S., N. Bayram, N. Bilgel, İş Yaşamında Psikolojik Taciz Davranışının İş
Stresi Üzerindeki Etkisi, 11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, 26-28 Aralık, 2005
BİLGİLİ, A., Mobbing, Karahan Kitapevi, 2. Baskı, 2012.
BRİDGE, B. Zorbalık-Mobbing, Beyaz Yayınları, 2. Baskı, 2010.
CARNERO, M. A., B. Martınezy, Economic And Health Consequences Of The
Initial Stage Of Mobbing: The Spanish Case, June, 2005.
CİCERALİ, L., Mobbinge Maruz Kalanların Kişilik Profillerine Bağlı Psikolojik
Sağlıkta Bozulma Göstergeleri İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora
Tezi, 2011.
DAVENPORT, N., R. ELLİOTT, G.E. ve R.,D., SCHWARTZ, Mobbing-İşyerinde
PsikolojikTaciz, RayYayıncılık,2014.
DÜNDAR, T., Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane
ETİK İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir
KARADENİZ, 2017; (33)
191
Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
2010.
EİNARSEN, S. ve SKOGSTAD, A. Bullying At Work: Epidemiological Findings
İn Public And Private Organizations. European Journal Of Work And Organizational
Psychology5 (2). 185-201, 1996.
GÜNDÜZ, H. B., Ö., YILMAZ, Ortaöğretim Kurumlarında Mobbing (Yıldırma)
Davranışına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Düzce İli Örneği) Millî Eğitim
Dergisi sayı: 179 Yaz/2008.
UYSAL, Ş., Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki
Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği, Sosyal
Bilimler 8/1 2010, S .261-276.
LEYMAN, H. The Content And Development Of Mobbing At Work. European
Jounal Of Work And Organizational Psychology, 5 (2), 1996, ss.165-184.
RAYNER, C., ve Hoel, H. (1997). Summary review of literature relating to workplace
bullying. Journal of Community & Applied Social Psychology, 7, s.
ØLAFSSON, R. F., H. JÓHANNSDÓTTIR, Coping With Bullying in The
Workplace: The Effect Of Gender, Age And Type Of Bullying, British Journal Of
Guidance&Counselling, ,Vol. 32 Issue 3, Aug.,2004, ss.319-333.
ÖZLER, D., C., ATALAY ve M., ŞAHİN, Mobbing’in Örgütsel Bağlılık Üzerine
Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı 22, 2008.
TUTAR, H., İş Yerinde Psikolojik Şiddet, Platin Yayınları Ankara,2004.
YAMAN, E., Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet-Mobbing,
1.Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2009.
YAVUZ, H. Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen
Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
ZAPF, D., Organisational, work group related and personal causes of
mobbing/bullying at work, International Journal of Manpower, 20,1/2, 1999, s.s.70-85.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com