You are here

XVI. YÜZYIL SONLARINDA SAMTSKHE-CAVAKHETİ KÖYLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI: SAKUNETİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

THE SOCIAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF SAMTSHKE-JAVAKHETİ VILLAGES AT THE END OF XVI CENTURY: THE SAMPLE OF SAKUNETİ VILLAGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The village of Sakuneti was connected to the Samtskhe Saatabago for 312 years (1266- 1578) and 250 years (1579-1829) to the Childir Province of Atskhuri region of Ottoman state. Today this village is within the borders of Akhaltsikhe Municipality, the Republic of Georgia. In this research, we made some determinations about the agrarian structure of the village based on Ottoman State recordings called “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” dated by 1595 TTD and 1003 year by Hijri Calendar. The etymology, brief history, geographic possition, and religious affilations of Sakuneti village are also mentioned. At this date, the population of Sakuneti Village consisting of 17 families was 136 people. Most of them were not Muslims. According the recordings, it is possible to say that the means of existance of the villagers depended on farming and agriculture. Wheat and barley were the most common means of income, and viniculture and horticulture was common. According to the recordings, there was apiculture and ovine breeding. In addition, mills were operating in the village, too.
Abstract (Original Language): 
Sakuneti köyü 312 yıl (1266-1578) ve Samtskhe-Saatabago ise 250 yıl boyunca (1579- 1829) Osmanlı Devleti’nin Çıldır Eyâleti Ahıska Sancağı Azğur Nahiyesi’ne bağlı bulunmaktaydı. Günümüzde bu köy Gürcistân Cumhuriyeti Samtskhe-Cavakheti Bölgesi Akhaltsikh Belediyesi sınırları içerisindedir. Bu çalışmada, Sakuneti’nin etimolojisi, kısa tarihi, coğrafi konumu, nüfusu ve halkın dini mensubiyeti hakkında bilgiler verildikten sonra Hicrî 1003 (1595) tarihli TTD ve “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defteri ışığında köyün ziraî yapısı ve köylülerin geçim durumları araştırılarak bazı tespitler yapılmıştır. Bu tarihte 17 haneli Sakuneti köyünün yaklaşık nüfusu 136’dır. Nüfusun çoğu gayrimüslimlerden ibarettir. Defter kayıtlarından yararlanarak, köy halkının bu dönemde geçiminin tarım ve hayvancılıkla sağladığını söylemek mümkündür. Tarımsal ürünler olarak buğday ve arpa ön sıraya çıkarken, bağcılık ve bahçecilik de yaygın olmuştur. Köyde küçükbaş hayvan ve arıcılık yetiştiriliciği tahrir defterinde görülmektedir. Ayrıca köyde teknik işletmelerden olan değirmenler de faaliyet göstermektedir.

REFERENCES

References: 

I. Arşiv Vesikaları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşivi’nde: Yeni Sıra No: 10, Fon Kodu:
TKG. KK.TTd. 10 ve Defter Eski No: 58/130
II. Basılı Eserler
ACUN, Fatma (2006). Karahisar-ı Şarki ve Köylühisar Kazaları Örneğinde
Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569). Ankara. Türk Tarih Kurumu.
Ahıska və Ahıskalılar, Bizim Asır. Müsteqil ictimai-siyasi qezeti, sayı 28 (448).
AKDAĞ, Mustafa (1995). Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi. Cilt I. 1243-1453.
İstanbul. Cem Yayınevi.
AKGÜNDÜZ, Ahmed (1994a). Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahliller. 7/II.
Kitap. II. Selim Devri Kanunnâmeleri. İstanbul. Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
AKGÜNDÜZ, Ahmed (1994b). Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri. 8/I.
Kitap. III. Murad Devri Kanunnâmeleri. 8/ II. Kitap. III. Mehmed Devri Kanunnâmeleri.
İstanbul. Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
AKGÜNDÜZ, Ahmed (2006). Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri. 1.
Kitap. Osmanlı Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri. 2. Baskı. İstanbul. Osmanlı
Araştırmaları Vakfı.
APAKİDZE, Andria (1963). Kalakebi da Sakalako Tskhovreba Dzvel Sakartveloşi.
(Eski Gürcistan’da Şehirler ve Şehir Hayatı). Tbilisi. SSR Metsnierebata Akademia.
ARSLAN, Lütfi (2005). H.963/M.1556 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre
Bozok Sancağı’nın Ekonomik ve Demoğrafik Yapısı, (Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Ankara.
BALASANİYANİ, Mariam (2016). Samtskhe-Cavakhetis Toponomia “Somkhetisa
da Misi Mimdebare Teritoriis Toponimebis” khuttomeulis mikhedvit. Sadisertasio
naşromi şesrebulia pilologiis doktoris akademiuri kharikhis mosapoveblad. Tbilisi.
BARKAN, Ömer Lütfi (1941). “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve
Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri,” İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, II / I.
KARADENİZ, 2017; (34)
75
BARKAN, Ömer Lûtfi (2001). XV ve XVI ıncı Asırlarda Osmanlı
İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları. Birinci Cilt. Kanunlar
(Tıpkıbasım). Hazırlayan Hüseyin Özdeğer. İstanbul. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yayını.
BEKADZE, Iasha(2015), “Gürcistân Vilâyeti Kanunnâmeleri’nin Değerlendirilmesi”,
Karadeniz-Black-Sea-Черное море, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ss,
115-134, Ardahan Üniversitesi İnsan, Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Ardahan / Türkiye
BEKADZE, Iasha: (2016), “XVI. Yüzyıl Sonlarında Hertvisi Nahiyesi”, Karadeniz-
Black-Sea-Черное море, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ss, 153-179,
Ardahan Üniversitesi İnsan, Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Ardahan / Türkiye
BEKADZE, Iasha, YİĞİT, Bekir Tarık(2016). “XVI. Yüzyıl Sonlarında Çıldır
Nâm-ı Diğer Ahıska Eyâleti Vakıflarına Genel Bir Bakış”, Karadeniz-Black-Sea-Черное
море , Üç Ayda Bir Yayınlanan Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi.
Sonbahar 2016, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Dergisi. Yıl 8, Sayı 31,
ss. 247-264. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Ardahan / Türkiye.
BEKADZE, Shota (2012). "1595 Tarihli‘‘ Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan”
Tahrir Defteri’ne Göre Azğur Nahiyesi" , I. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi,
225-244. 29 Haziran-01 Temmuz 2012, Konya.
BEKADZE, Shota (2014a). “Osmanlı Arşivleri-Bir Kültür İmparatorluğu”
(Yayınlanmamış), ss. 1-39. XVII. Türk Tarih Kongresi / XVIIth Turkish Congress of
History, 15-19 Eylül 2014. Ankara
BEKADZE, Shota (2014b). “XVI. Yüzyılda Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın
Politik ve Sosyo-Ekonomik Durumu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
BERİDZE, Merab (2006). Kartvelta Mamuslibeba da Gvaris Şetsvla Meskhetşi
(Convertion of Georgians to Moslemism and Changing of Family Names in Meskheti).
Redaktori: P. Tskhadaya. Tbilisi.
BOSTAN, M. Hanefi (2002). XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve
İktisadî Hayat. Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi.
CAPARİDZE, Mitropolit Ananiyia (2008). Meskheti Musulmanizasiya Gruzin.
Tbilisi. İzdatelstvo “Universal”.
CİKİA, Sergi (1941). Gurcistanis vilayetis didi davtari (Defter-i Mufassal Vilayet-i
Gürcistan), Kitap II, Tbilisi, Sakartvelos SSR Metsnierebata Akademiis Gamomsemloba.
CİKİA, Sergi, (1947). Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân. Türkçe Metni Tercüme,
Tetkik ve Tahşiye Eden S. Cikia. Birinci Kitap. Metin. Tbilisi. Gürcistân S. S. Cumhuriyeti
Ulum Akademisi Neşriyat Evi.
ÇAÇAN, Berna (2015). “Osmanlı Devleti’nde Vergi Sistemi Ve Bir Çeşit Vergi
Toplama Usulü Sistemi: Temettuat Defterleri”, ss. 9-18. Electronic Journal of Vocational
Colleges-May/Mayıs 2015
KARADENİZ, 2017; (34)
76
ÇAĞATAY,Neş’et“Osmanlı İmparatorluğu’nda Reâyâdan Alınan Vergi ve Resimler”,
A. Ü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, V/5, Ankara (1947), s. 483-511.
DALGALI, Fatih (2008). 45 Numaralı Tapu Tahrir Defteri’ne Göre Simav
Nahiyesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Kütahya.
DATUKİŞVİLİ, Malkhaz (2009). İvane Cavakhişvilis Sakhelobis Tbilisis
Sakhelmtsipo Universiteti Humanitarul Metsnierebata Pakulteti, Arkelogia, Arkeologiis
doktoris Akademiuri Khariskhis Mosapoveblad Tsarmodgenili dissertasia. Tbilisi, 2009.
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/disertaciebi/DISERTACIA%20-%20M.
DATUKISHVILI. pdf
DZHAPARİDZE A. (2008). Mesheti. Tbilisi. İzdatelstvo“Universal”.
FAROQHI, Suraıya (1993). Osmanlılarda Kentler ve Kentliler. Çeviren: Neyyir
Kalaycıoğlu. İstanbul. Tarih VakfıYurt Yayınları
GAPRİNDASHVİLİ, Giorgi (2016). Sakartvelos Samkhret mtianetis
geodinamikuri prosesebi da mosalodneli geoekologiuri gartulebebi. Sadoktoro
disertasia. İvane Cavakhişvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universiteti. Tbilisi. 2016.
Geodynamic processes and expected geo-ecological complications in Southern
Highlands of Georgia, Dissertation, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty
of Exact and Natural Sciences Department of Geography, Tbilisi.
GAPRİNDASHVİLİ, George, GERKEULİ, Tamaz, TSERETELİ Emil,
GAPRİNDASHVİLİ, Merab (2016). Geological Hazards in Samtskhe-Javakheti Region
(Georgia). International Journal of Geosciences, 2016, 7, 311-324, Published Online
March 2016 in SciRes. http://file.scirp.org/pdf/IJG_2016032214415040.pdf. Erişim Tarihi:
30.03.2017.
GEZA Dâvıd (1999). Osmanlı Macaristan’ında Toplum, Ekonomi ve Yönetim. 16.
Yüzyılda Simontornya Sancağı. Çev. Hilmi Ortaç. İstanbul. Tarih Vakfı Yurt Yayınları
81.
GÖYÜNÇ, Nejat (1979), “Hane Deyimi Hakkında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, 32, ss.331-348.
GÖYÜNÇ,Nejat (1997). “Hane”, TDVİA 15, Ankara, ss. 552-553.
GÜÇER, Lütfi (1964). XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Hububat
Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler”.İstanbul. Sermet Matbaası Şemsi Arkadaş.
GÜL, Abdülkadir(2009). "XVI. Yüzyılda Antakya Kazası'nın Demografik Yapısı / The
Demographic Structure of Antioch Town in XVI. Century”, TURKISH STUDIES -
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic-, (Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı), Volume 4/3 Spring 2009,
www.turkishstudies.net, p. 1024-1066
GÜLENSOY, Tuncer (1984). “Dîvânü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’deki Moğolca
Kelimeler Üzerine”. Türk Kültürü Araştırmaları, Necati Akder Armağanı, XXII / 1-2,
90-103, Ankara.
GÜMÜŞ, Nebi (2000). XVI. Asır Osmanlı-Gürcistan İlişkileri (Doktora Tezi).
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü. İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı.
İstanbul.
KARADENİZ, 2017; (34)
77
GÜNEŞ, Ahmed (1994). “XVI. Yüzyıl Başlarından XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar
Kocaeli Sancağı”, Yaynlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Ankara.
HINZ, Walter (1990). İslâm’da Ölçü Sistemleri. Çeviren: Acar Sevim. İstanbul.
Marmara Üniversitesi Yayınları. Edebiyat Fakültesi Basımevi.
İNALCIK, Halil (1959). “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”. Belleten. Cilt. XXIII, Sayı
92. Ss. 31-65.
İNALCIK, Halil (1993). “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, Osmanlı İmparatorluğu-
Toplum ve Ekonomi, ss. 1-14. İstanbul. Eren Yayıncılık.
İNALCIK, Halil (2000).Osmanlıİmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi.
Cilt 1: 1300-1600. 1. Baskı. Türkçeye Çeviren: Halil Berktay. İstanbul. Eren Yayıncılık.
İNBAŞI, Mehmet ( 2006 ). “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Çıldır Eyâleti ve
İdarecileri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 1, ss. 77-94.
KANKAVA, M. B. (2001).Kartul-Rusuli Leksikoni (Gürcüce-Rusça Sözlük).
Mesame Gamotsema (Üçüncü Baskı). Tbilisi. Sakartvelos matsne.
Kartlis Tskhovreba (2008). İstoriya Gruzii. Baş Editör: Roin Metreveli. Tbilisi.
İzdatelestvo Artanudzhi.
KETSKHOVELİ, Niko (1971). Morbis aragvi, aragviani. Tbilisi. Nakaduli.
KILIÇ, Ümit(2008). “Oltu’da Arslan Paşa Külliyesi”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt:
5, Sayı: 17, Bahar 2008, s.113-131.
KIRZIOĞLU, M. Fahrettin(1992). Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar.
İlk-Kıpçaklar (M.Ö VIII.- M.S. VI. Yy.). Son-Kıpçaklar (1118, 1195) ile Ortodoks-
Kıpçak Atabekler Hükûmeti (1267-1578). Ahıska / Çıldır Eyâleti Tarihi’nden. Ankara.
Türk Tarih Kurumu Basımevi.
KIRZIOĞLU, M. Fahrettin (1998). Osmanlılar’ın Kafkas-Ellerini Fethi (1451-
1590), 2. Baskı, Ankara. TTK Basımevi.
KONUKÇU, Enver (1999). Ardahan Tarihi, T.C. Ardahan Valiliği Kültür Yayınları,
No: 2, Ankara. Ajans-Türk Basım A.Ş.
KURT, Yılmaz (2005). Kars-ı Maraş (Kadirli) Sancağında Ekonomi. XIV. Türk
Tarih Kongresi. Ankara: 9-13 Eylûl 2002. Kongreye Sunulan Bildiriler. II. Cilt II. Kısım.
ss. 1901-910. Ankara. Türk Tarih Kurumu
LOMSADZE, Şota (1999). Meskheti i mesxi. Tbilisi.“Merani-3”.
MOSAKHLEOBİS SAKOVELTAO AĞTSERA 2014. Sakartvelos statistikis
erovnuli samsakhuri (noemberi 2014). Tsakitxvis tariği: 7 noemberi, 2016.
MROVELİ, Leonti (1979). Jizn kartliyskikh tsarey. İzvleçenie svedeniy ob
abkhazakh, narodakh Severnogo Kavkaza i Dagestana. Perevod s drevnegruzinskogo,
predislovie i kommentarii G. V. Tsulaya. Otvetstvennıy redaktör G. S. Mamulia. Moskva.
İzdatelstvo “Nauka”.
NİKOLAİŞVİLİ Dali, SARTANİA, Davit, UCMACURİDZE, Avtandil (2016). Vazis
Kultura Samtskhe-Cavakhetshi. ss. 43-60. İvane Cavakhişvilis Sakhelobis Tbilisis
Sakhelmtsipo Universiteti. İromata Krebuli. Sametsniero Konferensiis Masalebi.
“Regionuli ganvitarebis perspektivebi: Samtskhe-Cavakheti. Tbilisi.
KARADENİZ, 2017; (34)
78
PAKALIN, Mehmet Emin (1952). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II.
XIII. Fasikül. İstanbul. Millî Eğitim Basımevi
PAMUK, Şevket (2007), Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, İstanbul.
İletişim Yayınları.
PARLATIR, İsmail (2011). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. 4. Baskı. Ankara.Yargı
Yayınları.
PRONELİ, A. (1991). Didebuli Mesheti, Marihi. Tbilisi. Redaktör: Sarcveladze Z.
SAHİLLİOĞLU, Halil (1991), “Avarız”, DİA, C.IV., İstanbul.
SAKARTVELOS MOSAKHLEOBİS 2002 TSLİS PİRVELİ EROVNULİ
SAKOVELTAO AĞTSERİS ZİRİTADİ ŞEDEGEBİ(2003). (Sakartvelos soplebis
mosakhleoba). Tomi II. Tbilisi.
SAKARTVELOS PİNANSTA SAMİNİSTRO(2016), Sakartvelos 2016 Tslis
Biucetis Şesrulebis 6 tvis mimohilva, Tbilisi.
SAMKHARADZE, Tornike (2013). Samtskhe-Javakheis regionis reliepi da
geodinamikuri protsesebi (Geodinamics process and relief region of Samtskhejavakheti).
Samagistro şroma. İvane Cavakhişvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo
Universiteti Zust da Sabunebismetkvelo Metsnierebata pakultetis geograpiis mimartulebis
geomorpologia-geoekologia, kartograpia-geoinpormatikis specialobis magistri. Tbilisi.
SAYDAM, Abdullah (1999). Osmanlı Medeniyeti Tarihi.Trabzon. Derya Kitabevi.
SELSKO-KHOZYAYSTVENNIY PEREPİS 1917 g.; Tiflisskaya guberniya:
Akhaltsikhskiy uezd, Tiflis, s. 44-93.
SERTOĞLU, Midhat (1992), Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, İstanbul. Marmara
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.
SOLAK, İbrahim (2008). Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu'da
Meyve ve Sebze Üretimi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(24), 217-251
SSDZK (1893). Svod Statistiçeskih Dannıh, İzvleçennıkh İz Posemeynıkh Spiskov
1886 g. o Naselenii Zakavkazskogo Kraya (Tiflisskaya, Bakinskaya, Erivanskaya i
Yelizavetpolskaya Gubernii) (1893). s. 66-68. İzdan Zakavkazskim statistiçeskim
komitetom,Tipografii İ. Martirosyantsa.Tiflis.
ŞAHİN, Harun(2013). “XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde
Yönetim ve Örgütlenme”, International Journal of Social Science. DOİ Number:
http://dx.doi.org/ 10.9761/JASSS1534. Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037.
ŞEMSEDDİN Sami: (2011). Kamus-i Türki (Latin Harfleriyle). I. Baskı,
İstanbul.İdeal Kültür Yayınları.
ŞENGELİA, Nodar (2005). “1574 Tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân”.
XIV. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 9-13 Eylûl 2002. Kongreye Sunulan Bildiriler. II.
Cilt II. Kısım. ss. 1499-1506. Ankara. Türk Tarih Kurumu.
TAŞKIN, Ünal (2007). 1540 (H. 947) “Tarihli Kanunnamelere Göre Musul, Amid ve
Erzurum Sancaklarında Ziraî Gelirlerin Mukayeseli Tahlili”. Turkish Studies/Türkoloji
Araştırmaları, 2/2 Spring 2007, s. 632-653.
TAŞTEMİR, Mehmet (1999). XVI. Yüzyılda Adıyaman (Behisni, Hısn-ı Mansur,
Gerger, Kâhta) Sosyal ve İktisadî Tarihi. Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi.
KARADENİZ, 2017; (34)
79
ÜNAL, Mehmet Ali (1989). XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566),Ankara.
Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ÜNAL, Mehmet Ali (1999). XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı. Ankara. Türk Tarih
Kurumu Basımevi.
VEYDENBAUM, E. (1878). Svyaşennıye roşi i derevnya u Kavkazskix narodov.
İzv. KİRGO, V, № 3.
YÖRÜK, Doğan (2007). XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda
Yaşayan Gayrimüslimlerin Nüfusu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, sayı, 17. 625-652.
YÖRÜK, Doğan (2010). “15 ve 16. Yüzyıllarda Ereğli’de Yapılan Ziraî Faaliyetler”,
II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, Sayı 2,
2010, No:1-622 /ss. 1-14/
YÖRÜK, Doğan (2002). XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı. Doktora Tezi. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarih Bilm Dalı.
Konya.
ZİSSERMAN, [Karl Lvoviç]: (1870). Sbornik Materialov Dlya Opisaniya
Tiflisskoy Gubernii, izdavaemıy pri kanselyarii Tiflisskogo gubernatora pod
redaksiyu pravitelya onoy K. L. Zissermana, Tom I, Vıpusk I, Tiflis, Tipografiya
Dubelira.
SÖZLÜ KAYNAKLAR
Ak, VALİDA -1983 Gürcistan Doğumlu.
BEKADZE, SHAKHMURAD-1963 Azerbaycan Doğumlu. Yüksek Mühendis.
KESKİN, HAYRETTİN Müti oğlu- 1944. Gürcistan, Akhaltsikhe Belediyesi
Sakuneti Köyü Doğumlu, Şu an Bursa’da ikamet etmektedir.
İNTERNET KAYNAKLARI
URL-1. Cemşit Halit (2016), Vatan ziyareti. Azğur, Sakunet , Agara.
http://www.ajansahiska.com/ makale/vatan-ziyareti-azgur-sakunet-agara_m49.html. Erişim
Tarihi: 10 Mart 2017.
URL-2. Sakuneti Köyünün Görüntüsü. https://e.mail.ru/attachment/1489760597
0000000394/0;1. Erişim Taihi: 10 Mart 2017
URL-3.
v_akhalcikhskom_municipalitete_okolo_sela_sakuneti_stroitsja_novaja_ehlektropodstancij
a_ moshhnostju_v_1000_megavatt/,http://rus.akhaltskha.net/news/v_akhalcikhskom_
municiplitete_okolo_sela_sakuneti_stroitsja_novaja_ehlektropodstancija_moshhnostju_v_1
000_megavatt/2011-10-27-1226. Erişim Tarihi: 10 Şubat 2017).
URL-4. Esida. http://www.esida.ge/index.php?option=com_esida&view=school
&Itemid=0&sid=1550&lang=ka (Erişim Tarihi: 10 Mart 2017).
URL-5. Kelberaşvili, L. (2009).Mtkvari.http://mtkvari1.blogspot.com.tr/; მტკვარი
(მდინარე საქ.) - Mtkvari (mdinare saq.), 12.05.2011, http://literatura.mcvane.ge/main/
gegographic/ocean_sea_river/3712-bbbbbbb-bbbbbbb-bbb-mtkvari-mdinare-saq.html,
Erişim Tarihi: 28.02.2017
KARADENİZ, 2017; (34)
80
URL-6. Hidrografia. http://akhaltsikhe.ge/portal/alias__Akhaltsikhe/tabid__3660/
default.aspx. Erişim Tarihi: 10.03.2017.
URL-7. Yessentuki’den Mektup (23.03.1989). http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgibin/
library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l-
-10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-
00&a=d&cl=CL1.31&d=HASH4cc2cf6c0228274080265e.8. (Erişim Tarihi: 10 Mart
2017).
URL-8. Ra mdgomareoba Samtskhe-Cavakhetşi arsebul meçetebşi –nagemobebi
gadaudebel restavrasias saçiroebs. Moambe. 1 TV.GE. Rezo Anğuladze’nin Haberi.
https://www.youtube.com/watch?v=ErYYFMmslUY. Erişim Tarihi: 10.03.2017
URL-9. Foto Sakuneti. https://www.alltravels.com/georgia/akhaltsikhis/agara/photos/
current-photo-83407869. Erişim Tarihi: 10.03.2017
URL-10. Saxalxo_Gazeti_Suratebiani_Damateba_1913_N178-6.jpg, http://www.
dspace.nplg.gov.ge/ handle/ 1234/160159. Erişim Tarihi: 10.03.2017
URL-11. Kartuli islamuri kulturuli memkvidreoba. https://www.facebook.
com/GeorgianJame/photos/
ms.c.eJxFz9sNBDEIA8COTjxN6L~_x04Li~;I6MAYW0iSggnsfqpxfa0Qoh9CbigskkEgTb
hBK2I9lhZSUWxwk9ieBal~_lQJtwX2OExHcW1vqfL69gtxY7QTRjBJoFDyIUkYOF~_6
51fR8QdyZhvXfRBOw48CN~_l2gChvhHrB9gReYkB6wup05H9B1TVVOo~.bps.a.16092
00159369161.1073741879.1474982656124246/1609200209369156/?type=3&theater.
Erişim Tarihi: 10.03.2017
URL-12. Kültür Mirası Anıtları, Kulturis Ministri Meçetebs Kulturuli
Memkvidreobis Dzeglis Statüsü Mianiça,http://www.ick.ge/rubrics/culture/10384-2012-03-
31-17-16-54.html, Erişim Tarihi: 23.04.2014.
URL-13. Natia Gogolaşvili (20.01.2016). Kalbatons Sakunetis meçetis movlapatronoba
aukrdzalis,
http://humanrights.ge/blue/index.php?a=text&pid=18609&lang=geo. Erişim Tarihi: 08
Mayıs 2017.
URL-14. Upatrono salotsavebi “Radio Tavisupleba”, Noemberi (Kasım) 19, 2016.
Erişim Tarihi: 23.04.2017.
URL-15. Gvarebi Samtskhe-Javakhetşi, Kolaşi, Artaanşi, Taosa da Borcomis
Kheobaşi (Samtskhe-Javakheti, Göle, Ardahan, Tao ve Borcomi Deresi Soyadları.
http://geogen.ge/ge/treasurege/84/4305 / . Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
URL-16. Gvarebi Samtskhe-Javakhetşi, Kolaşi, Artaanşi, Taosa da Borcomis
Kheobaşi (Samtskhe-Javakheti, Göle, Ardahan, Tao ve Borcomi Deresi Soyadları
http://geogen.ge/ge/treasurege/84/4305/. Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
URL-17. Gvarebi Samtskhe-Javakhetşi, Kolaşi, Artaanşi, Taosa da Borcomis
Kheobaşi (Samtskhe-Javakheti, Göle, Ardahan, Tao ve Borcomi Deresi Soyadları
http://geogen.ge/ge/treasurege/84/4311/. Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
URL-18. Gvarebi Samtskhe-Javakhetşi, Kolaşi, Artaanşi, Taosa da Borcomis
Kheobaşi (Samtskhe-Javakheti, Göle, Ardahan, Tao ve Borcomi Deresi Soyadları
http://geogen.ge/ge/treasurege/84/4311/. Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
KARADENİZ, 2017; (34)
81
URL-19. Gvarebi Samtskhe-Javakhetşi, Kolaşi, Artaanşi, Taosa da Borcomis
Kheobaşi (Samtskhe-Javakheti, Göle, Ardahan, Tao ve Borcomi Deresi Soyadları
http://geogen.ge/ge/treasurege/84/4313/. Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
URL-20. Gvarebi Samtskhe-Javakhetşi, Kolaşi, Artaanşi, Taosa da Borcomis
Kheobaşi (Samtskhe-Javakheti, Göle, Ardahan, Tao ve Borcomi Deresi Soyadları
http://geogen.ge/ge/treasurege/84/4325/. Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
URL-21: Meputkreoba (Arıcılık) http://akhaltsikhe.ge/portal/alias__Akhaltsikhe/
tabid__3665/default.aspx. Erişim Tarih: 10 Mart 2017
URL-22. (13.10.2015). Vaşlis bağis gaşeneba Meskhetşi da ramodenime cişis
dakhasiateba. http://agrokavkaz.ge/dargebi/mebageoba/vashlis-baghis-gasheneba meskhet
hshi-da-ramodenime-jishis-dakhasiatheba.html. Erişim Tarih: 10 Mart 2017
URL-23 (18.10.2016). MUCİRİ, Kristine. Meçeti arağiarebuli istoriit.
http://liberali.ge/blogs/view/25353/ mecheti-araghiarebuli-istoriit. Erişim Tarih: 10 Mart
2017.
URL-24. Merva Kindiyev’i, http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-
00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-
about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-
00&a=d&cl=CL1.31&d=HASH4cc2cf6c0228274080265e.8. Erişim Tarih: 10 Mart 2017.
URL-25. Obraşeniye Gruzii. Glava I. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/
Obrasenie/frametext.htm, Erişim Tarihi: 29 Mart 2017.
URL-26. Sarkineti (Dmanisis), http://saunje.ge/index.php?id=1058&lang=ru, Erişim
Tarihi: 29 Mart 2017.
URL-27. Mosakhleobis ritskhovanoba administratsiuli-teritoriuli erteulebis da
skesis mikhedvit. http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=2152&lang=geo.
Erişim Tarihi: 29 Mart 2017.
EK 1: 1003 / 1595 Tarihli TTD’nin 52. ve Cikia’nın 1947 Yılında Osmanlıca
Yayınladığı Kitabın 91-92. Sayfalarındakı Sakuneti Köyü ile İlgili Bilgilerin Günümüz
Türkçesindeki Transkripti.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com