You are here

ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN BİLMECENİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI

RIDDLES THAT ONE OF THE ANONYMOUS TURKISH FOLK LİTERATÜRE PRODUCTS CONRIBUTÎONS TO CHILD LİTERATÜRE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Riddles that are onc of thc most important kinds of child literatüre, have very impotant place on their life because of its role on their mental, moral psychological and pyhsical development. In this paper, the contribution of riddle on child literatüre is discussed. Trying to find a riddle's meaning makes children think, prasides the cagnizing of concept's quaility. Thus, it stick's up for children's improving of thcmselves by making a contribution to their language, perception and mental development supported to develop themselves of children in trace that will prepare on sphere of child literatüre with this sides it was appraised place of riddle intellectual developmend. By these sides, on the work that will be prepared on the riddles and the place of the riddles.
Abstract (Original Language): 
Çocuk folklorunun en önemli türlerinden biri olan bilmeceler, onların ruhi, manevi, psikolojik ve fiziksel gelişimindeki rolü sebebiyle çocuk hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede; bilmecenin çocuk edebiyatına katkıları ele alınmıştır. Bir bilmecenin ne ile ilgili olduğunu bulmaya çalışmak çocukları düşündürür, varlıkların niteliklerini kavramalarını sağlar. Böylelikle dil, algı ve zihinsel gelişimine katkıda bulunarak çocukların kendini geliştirmesini destekler. Bu yönleriyle, çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanacak eserlerde, bilmecenin yeri ve bilmecelerden bu konuda azami ölçüde yararlanılması üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
44-52

REFERENCES

References: 

ARTUN, Erman (2004), Türk Halk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Kitabevi.
BAŞGÖZ, İlhan (1974), "Türk Bilmecelerinin Fonksiyonları", Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.29-38, Çev. A. Levent Alpay.
BORATAV, Pertev N.-İlhan Başgöz (1974), "Türk Halk Bilmeceleri", Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, ss.2-13, Çev. Vedat Aydınoğlu.
ÇIKLA, Selçuk (2005), "Tanzimat'tan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler", Hece Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 2005, Sayı 104-105.
DEMİRAY, Kemal (1977), Açıklamalı Çocuk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: İnkılâp ve Aka Basımevi.
ELÇİN, Şükrü (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınlan.
KAYA, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınlan.
OĞUZKAN, A. Ferhan (1977), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
ÖZDEMİR, Nebi (2006), Türk Çocuk Oyunları I, Ankara: Akçağ Yayınlan.
ÖZTÜRK, Ali (1986), Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul: Bayrak Yayıncılık
SEVER, Sedat (2007), Çocuk ve Edebiyatı, Ankara: Kök Yayıncılık
ŞAUL, Mahir (1974), "Dünyada Bilmece Araştırmalan", Folklora Doğru, S.37, Bilmece Sayısı, s.80-86.
YALÇIN, Alemdar-Gryasettin Aytaş (2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınlan.
YARDIMCI, Mehmet (2000), Çocuk Edebiyatı, İzmir: Ürün Yayınlan.
52

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com