You are here

ÇOCUKLARIN ‘ZAMANIN FARKINDA OLMA’ BECERİSİNİ KAVRAYABİLME SÜRECİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ

EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION ACTIVITIES CONCERNING THE PROCESS FOR CHILDREN TO UNDERSTAND THE 'AWARENESS OF TIME' SKILL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the study, the effectiveness of preschool education activities concerning the process for the children of 48-60 months old to understand the “awareness of time” skill is examined. For this purpose, action research, which is one of the qualitative research methods, is used in order to discover the real picture underlying what is superficially seen and to achieve in-depth knowledge. The working group is a group of ten nursery class children attending a primary school in the city center of Giresun within the academic year 2012-2013. Data obtained by means of observation, semi-structured interviews and document review is recorded by camera and transferred to the computer. The records and documents which have been obtained are analyzed descriptively. According to the findings, it is concluded that children develop the skill of “awareness of time” through various pre- school education activities such as Turkish, reading and writing, music, art and drama
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, 48-60 aylık çocukların ‘zamanın farkında olma’ becerisi kavrayabilme sürecinde okul öncesi eğitim etkinliklerinin etkililiği incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, görünenlerin ardında yatanları görebilmek, derinlemesine bilgiye ulaşmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Giresun ili merkezindeki bir ilkokulunun anasınıfında öğrenim gören on çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesiyle elde edilen veriler, kamera ile kayıt altına alınıp bilgisayara aktarılmıştır. Elde edilen kayıtlar ve dokümanlar; betimsel analize tabi tutulmuştur. Bulgulara göre, çocukların Türkçe, okuma-yazma, müzik, sanat ve drama gibi çeşitli okul öncesi eğitim etkinliği ile ‘zamanın farkında olma’ becerisini geliştirdikleri sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKMAN, B. (1995). Anaokuluna Devam Eden 40-69 Aylık Çocukların Kavram Gelişiminde Kavram Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
AKMAN, B. (2002). Okul Öncesi Dönemde Matematik, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 244-248.
AKTAŞ ARNAS, Y. (2009). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi, Nobel
Kitabevi, Adana.
BAKER, D. (2007). Drama and Theatre in Education, Journal of Curriculum Studies,
32-45.
BALCI, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: PegemA Yayıncılık.
BULUT, S. ve TARIM, K. (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerin Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algı ve Tutumları, (Ed: Hüseyin Kıran) XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, 1: 959-
966.
BUTTERWORTH, B. (2005). Developmental Dyscalculia. In: J. I. D. Campbell (Ed.), Handbook of Mathematical Cognition, Hove: Psychology Pres: 455-467
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş; KILIÇ ÇAKMAK, E; AKGÜN ÖZCAN E; KARADENİZ Ş. ve
DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.
CAİ, J. (2003). Setting The Record Straight or Setting Up A Research Agenda?- Areview of
Standards-Based School Mathematics Curricula: What Are They? What Do Students
Learn?, Journal for Research İn Mathematics Education, 34, 3: 260-265.
CHARLESWORTH, R. (2005). Prekindergarten Mathematics: Connecting With
National Standarts, Early Childhood Education Journal, 32, 4: 229-236.
COSTELLO, P. J. M. (2007). Action Research. London: Continuum.
DİKİCİ, A. (2002). Orff Tekniği ile Verilen Müzik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
DİNÇER, Ç. ve ULUTAŞ, İ. (1999). Yaşamımızdaki İlk Matematiksel Kavramlar ve
Materyaller, Çağdaş Eğitim, Sayı 253, 23-28.
DODGE, D. T., COLKER, L. J. and HEROMAN, C. (2002). The Creative Curriculum for Preeschool: Teaching Strategie, Inc: Washington, Dc.
JANSON, C. (2002). Drama And Metecognition, Early Child Development And Care,
172: 595-602.
ERDOĞAN, S. ve BARAN, G. (2003). Erken Çocukluk Döneminde Matematik,
Eğitim ve Bilim Dergisi, 28, 130: 32-40.
ERDOĞAN, S. (2006). Altı Yaş Grubu Çocuklarda Drama Yöntemi İle Verilen Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
FRİEDMAN, W. J. (2003). Arrow of Time Early Childhood, Child Developedment, 74 (1), 155-167.
GENÇ, Ş. ve SENEMOĞLU, N. (2001). İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme
Öğretmen El Kitabı Modül 2, Okul Öncesi Eğitim, MEB Yayınevi, Ankara.
GREENWOOD, D. J. and LEVİN, M. (2007). Introduction to Action Research. Thousand Oaks: Sage Publications.
GİFFORD, S. (2004). A New Mathematics Pedagogy Fort The Early Years: In Search of Principles For Practice, International Journal of Early Years Education, 12,2, 99-115.
GÜVEN, Y. (2004). Erken Çocuklukta Matematiksel Düşünme ve Matematiği
Öğrenme, Küçük Adımlar Eğitim Yayınları, İstanbul.
KARASAR, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar-İlkeler-Teknikler, 14. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
MAYRING, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş Nitel Düşünce İçin Bir Rehber, Çev: Adnan Gümüş, M. Sezai Durgun, Baki Kitabevi, 3. Baskı, Adana.
MEB (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin), Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
METİN, N. (1992). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Matematik Kavramların Gelişimi, 8.Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, 21-23 Mayıs, 1992, Bursa (Bildiri Kitabı), İstanbul: YA-PA Yayınları.
MCNİFF, J. and WHİTEHEAD, J. (2002). Action Research: Principles and Practice. London: Routledge Falmer.
National Council of Tecahers of Matematics (2000). Principles And Standards For School Mathematics, The National Council of Teachers of Mathematics Reston, VA: NCTM.
NORTON, L. S. (2009). Action Research in Teaching and Learning: A Practical Guide to Conducting Pedagogical Research in Universities. Abingdon: Routledge.
ÖMEROĞLU, E.; ERSOY, Ö.; TEZEL ŞAHİN, F., KANDIR A. ve TURLA, A. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Drama: Teoriden Uygulamaya, 1.Baskı, Ankara: Kök Yayıncılık.
PİAGET, J. (1950). The Psychology of Intelligene, London: Routledge and Kegan Paul
Ltd.
REYS, R; R., B; LAPAN, R; HOLLİDAY, G and WASMAN, D. (2003). Assessing

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com