You are here

KÜLTÜR BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE BİR BAKIŞ

A VIEW ROM THE PERSPECTIVE OF THE CULTURAL SCIENCES TO EASTERN BLACKSEA REGION.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It has been a widely-accepted tendency for the social sciences (cultural studies), in the 19th century, to start from the very beginning of Greco-Roman Hellenism so that each science can take an independent place among ali the other cultural research disciplines. This case is the same for those who have begun conducting research on Blacksea Region. The changes, which have occurred in the philosophy of science, have a profound effect on the method. This study aims to put fonvard a new distinct approach for the cultural studies exploring Blacksea Region.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyılda sosyal bilimlerin [=kültür bilimlerinin] bağımsız disiplinler halinde oluşum sürecinde bütün kültür bilimleri araştırma disiplinlerinde kavram dünyasına giriş yapmak için Greko-Roman Helenistik çizgiden başlangıç yapmak adet haline gelmiştir. Bu durum Karadeniz yöresini incelemeye yönelen kültürel bilimler açısından da aynıdır. Bilim felsefesinde meydana gelene değişiklikler yöntem bilgisini önemli ölçüde değiştirmiştir.Bu çalışmada Karadeniz bölgesini incelemeye yönelen kültür bilimlerini için yeni bir perspektif önerilmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Batur, Ahsen (2007), "Tarihte Aryen Turan Tartışması" http://vvww.turkdirlik.com/'
Bilgimece/ Türkoloji/ Tarih/ABatur 0002.htm
Brendemoen, Bernt (2001) The Turkish Dialects of Trabzon, Volum I-11, Oslo Casirer, Ernst (2005a)Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine,(Çev.Milay Köktürk),
Ankara: Hece Yay
Casirer, Ernst (2005b) Sembolik Formlar Felsefesi I -Dil-, ,(Çev.Milay Köktürk),Ankara: Hece Yay.
Chan, Claude (2007), Osmanlılardan Önce Anadolu 'da Türkler, (Çev. Yıldız Moran) İstanbuhE yay.
De Landa, Manuel (2005) Çizgisel Olmayan Tarih, (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul: Metis
Yay.
Eco, Umberto (2009), Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışları (2. bsk), (çev. Kemal Atakay, İstanbul: Literatür Yay.
Foucault, Michel. Kelimeler ve Şeyler, (Çev. M.Ali Kılıçbay), Ankara, İmge Kitabevi, 1994.
Gülensoy, Tuncer (\9%\)Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, Ankara: Başbakanlık Basımevi
Karatay, Osman (2003), İran ile Turan: Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu, Ankara: Karam Yay.
Karpov, Sergei (2007), İstoriye Trabezondskoy İmperii, S.Petersburg
Kuhn,. Thomas S. (2006), Bilimsel Devrimlerin Yapısı (8.bsk), (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul: Kırmızı Yay.
Mehmet, Bilgin (2000),Doğw Karadeniz -Tarih, Kültür, İnsan-, Trabzon: Serander
Yay.
Özlem, Doğan. (1998) "Evrensellik Mitosu ve Sosyal Bilimler", Sosyal Bilimleri Yemden Düşünmek Sempozyum Bildirileri, İstanbul, Metis Yayınları
Özlem, Doğan, (2008) Felsefe ve Doğa Bilimleri, Ankara: Doğu Batı Yay,
Özlem , Doğan (2010 ), Etik- Ahlâk Felsefesi- (2bsk), İstanbul: Say Yay.
Özlem, Doğan. Tarih Felsefesi, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2001.
Rasonyi,£a.s2/o (1988) Tarihte Türklük, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Simmel, George (2009), Bireysellik ve Kültür, (Çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Metis Yay.
Yeğenoğlu, Meyda, (2001),"Çok Kültürlülük Disiplinler Arasılık Mıdır?", Sosyal Bilimleri Yemden Düşünmek, [Yayına Hazırlayanlar: Tanıl Bora,S. Sökmen,K.Şahin] İstanbul: Metis Yayınları,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com