You are here

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Karşılaşılan Yazım ve Noktalama Hataları (Giresun Örneklemi)

Orthography and Punctuation Errors On The Writings Of Junior High School Students in Class 7 (Giresun Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to evaluate the writing skills of junior high school students in class 7 in terms of orthography and punctuation rules and to propose some solutions to the problems determined. Hence, totally 405 exam-papers belonging to the students in class 7 selected from among 11 junior high schools in the province of Giresun were studied in terms of their consistency to the rules included in the Orthography Guide issued by Turkish Language Institution in 2005. Based on the ortography and punctuation rules, the results obtained were evaluated in two different groups. It was concluded that students made a lot of ortography and punctuation mistakes or errors and that most of the mistakes made were concerned with the usage of the connectors 'de,da', capital letters, comma and semi-colon. It was also found that students were unable to use correctly the orthography and punctuation rules.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini "yazım ve noktalama kurallarına uygunluk" değişkeni çerçevesinde değerlendirmek ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla, Giresun il merkezinden seçilen 11 okuldaki 7. sınıf öğrencilerine ait toplam 405 adet yazılı kâğıdı 2005 TDK Yazım Kılavuzu'nda yer alan yazım ve noktalama kurallarına uygunlukları açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgular yazım kurallarına ve noktalama kurallarına yönelik olarak iki farklı grupta değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin gerek yazım gerekse noktalama yönünden birçok hata yaptığı; hataların büyük bölümünün (yaklaşık %50) "de, da" bağlacının, büyük harflerin, noktanın ve virgülün kullanımından kaynaklandığı; yazım ve noktalama kurallarının öğrenciler tarafından yeterince kavranamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akalın, M. vd. (2001). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Yargı Yayınları.
Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
Bayram, Y., ve Erdemir, A. (2006). Amasya'daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İmla Kurallarını Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme, Milli Eğitim, 171.
Bilgin, M. (2006). Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
Calp, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
Demirel, Ö. (1999). Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
Ergin, M. (1998). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
Hengirmen, M. (1999). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı.
http://ttkb.meb.gov.tr/indir/ogretmen/programlar/program_son/turkce6_8_2... (27.4.2008).
Önen, A. (2004). Türkçeyi Türkçe Konuşmak. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Türk Dil Kurumu (2005). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com