You are here

Bakım Planlama Faaliyetlerinde Tamsayılı Doğrusal Programlama ve Bir Uygulama

Integer Programming On Maintenance Planning Activitivities And An Application

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Organizations and systems must utilize their resources effectively to satisfy expected demands. Consequently, maintenance activities and planning is critically important for plants and systems in order to maintain their activities and achieve their goals. In this study, a maintenance planning model was constituted by using integer programming in a maintenance factory of aircrafts. Model was run with Lingo that is used as optimization program and solutions were evaluated.
Abstract (Original Language): 
Organizasyonlar ve sistemlerin, kendilerinden beklenen talepleri karşılamak amacıyla kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanması gereklidir. Bu kapsamda bir üretim tesisi veya bir sistemin amaçlarını yerine getirebilmesi için, faaliyetlerini sürekli olarak devam ettirilebilmesini sağlayacak bakım faaliyetleri ile planlanmasını gerçekleştirmesi son derecede önemlidir. Çalışmada, uçakların fabrika seviyesinde bakımlarının yapıldığı bir kamu işletmesinde tamsayılı doğrusal programlama tekniği kullanılarak bakım planlama modeli oluşturulmuştur. Model LINGO programında çalıştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bakır, M. A., Altınkaynak, B. (2003). Tamsayılı Programlama Teori Modeller Ve Algoritmalar. 1. Basım, Ankara:
Nobel Yayınları, ss.147-151.
Bazargan, M. (2007). A Linear Programming Approach For Aircraft Boarding Strategy. Europen Journal Of
Operational Research, 183, pp.394-411.
Esin, A. (2003). Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri. 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 24-
28.
Hahn R.A. ve Newman A. M. (2008). Scheduling United States Coast Guard Helicopter Deployment and
Maintenance At Clearwater Air Station, Florida. Computers&Operations Research, 35, ss.1829-1843.
Hıllıer, S. Frederick and Lıeberman G. J. (1989). Introduction to Operations Research. Fourth Edition, McGraw-Hill
Book Co, Singapore, ss.391-402.
Kara, İ. (2000). Doğrusal Programlama. 2.Baskı, Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi, ss.1-2.
Kelly, A. (2006). Strategic Maintenance Planning. First Edition, Elsevier’s Science&Technology Rights Department,
Oxford, UK, pp. 7-8; 68-81.
Koepke Corbin G., Armacost A. P., Barnhart C. ve Kolıtz S. E. (2008). An Integer Programming Approach To
Support The US Air Force’s Air Mobility Network. Computers&Operations Research, 35, ss.1771-1788.
Köksal, M. (2007). Bakım Planlaması. Birinci Baskı, Ankara:Seçkin Yayıncılık, ss.13-81.
Luenberger, D. G. (2003). Linear and Nonlinear Programming. Second Edition, Kluwe Academic Publishers, Boston,
ss.11.
Mercan, E. (1999). Havayolu ve Havacılık İşletmelerinde Uçak Bakım Organizasyonu. Yüksek lisans tezi, Anadolu
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, ss. 19-24.
Öztürk, A. Yöneylem Araştırması, Genişletilmiş 5.Basım: Genişletilmiş 9.Basım, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları,
1997: 2004, ss. 6, 167-176.
Palmer, Doc, Maintenance Planning And Scheduling Handbook, McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 1999, ss.
1.28, 1.40, 2.1-2.33, 3.1-3.21.
Rothenberg, R. I. (1979). Linear Programming. Elsevier Science Publishing Co., Inc. Newyork, ss.1.
Sarac, A., Batta, R. ve Rump, C. M. (2006). A Branch-and-Price Approach for Operational Aircraft Maintenance
Routing. Europen Journal of Operational Research, 175, ss.1850-1869.
Siemens, N., Marting, C.H. ve Greenwood, F. (1973). Operations Research, A Division of The Macmillan Company.
Free Press, New York, ss.3-5.
Sriram, C. ve Haghani, A. (2003). An Optimization Model for Aircraft Maintenance Scheduling and Re-assignment.
Transportation Research, Part A, ss.29-48.
Taha, H., A. (2000). Yöneylem Araştırması. İstanbul: Literatür Yayınları:43, Çev: Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf,
ss.361-362.
Tekin, M. (1996). Üretim Yönetimi. Geliştirilmiş ve Değiştirilmiş 3.Basım, Cilt 1, Konya: Arı Ofset, ss. 248-251.
Wolsey, L. A. (1998). Integer Programming. John Wiley & Sons, Inc. New York, ss.3.
http://www.ce.yildiz.edu.tr/en/mygetfile.php?id=1032 (12 Eylül 2010)
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP), Milli Eğitim
Bakanlığı,http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/525MT0040.pdf (15 Ekim 2010)
http://slonder.tripod.com/bakim.html (22 Ekim 2010)
http://ormstomorrow.informs.org/archive/fall04/USAF_Article1.pdf (12 Nisan 2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com