You are here

Tefsir İlminin İstimdâdı Hakkında

About Istimdât of Tafsir

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the classical period, some books in the literature of Tafsir mentioned of sciences that Tafsir gets help (istimdât). Yet, the dimension of relationship between Tafsir and the sciences hasn’t been dealt with in detail. By taking into consideration the dimension of relationship, Ibn Âşur discussed the issue again. It can be said that his views on the some sciences like Kalâm, Fıqh and Qıraât that were mentioned in the scope of istimdât in the classical period is important. According to his view, sciences like Kalam and Fıqh isn’t covered by istimdât of Tafsir. He suggests some reasons for this claim, but doesn’t elaborate on the reasons. Whether he added the sciences to scope of istimdât or not, virtually is associated with his view on the nature of Tafsir. But his views on this issue are open to debate in some respects. His reviewing the matter of istimdât that dealed with in the Tafsir literatüre on the basis of different reasons and his excluding some sciences from scope of istimdât is important for the study of Tafsir. Therefore we think that his ideas related to the issue will generally contribute to the discussions on the nature of Tafsir generally and its relationship with other sciences specifically.
Abstract (Original Language): 
Klasik dönemde tefsir literatürü içinde Tefsir’in yararlandığı (istimdât) ilimlerden bahsedilmiştir. Fakat Tefsir’in bunlarla ilişki boyutuna detaylıca değinilmemektedir. İbn Âşur konuyu bu ilişki boyutuna değinerek tekrar ele almıştır. Klasikte istimdât kapsamında zikredilen Kelam, Fıkıh ve Kıraat gibi bazı ilimlere dair değerlendirmeleri önemlidir. Özellikle Kelam ve Fıkıh gibi ilimler ona göre Tefsir’in istimdâdı kapsamında görülmez. O, bunun için bazı gerekçeler ileri sürmektedir. Fakat bunları detaylı bir şekilde ele almamaktadır. Onun istimdât kapsamına dâhil ettiği ve etmediği ilimler temelde Tefsir’in mahiyetiyle ilgili görüşlerine dayanmaktadır. Bu konuyla ilgili yaklaşımları bazı açılardan tartışılabilir. Ancak tefsir literatüründe ele alınan istimdât meselesini farklı gerekçelerle yeniden ele alması ve bazı ilimleri klasikteki kabulün aksine istimdâtın kapsamına dahil etmemesi tefsir araştırmaları için önemli görünmektedir. Bu sebeple onun ilgili görüşlerinin genelde Tefsir’in mahiyeti, özelde de diğer ilimlerle ilişkisi hakkında yapılan tartışmalara katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
231
247

REFERENCES

References: 

Aşık, Nevzat. “Bedîüzzamân el-Hemedânî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi. 10:328-329. İstanbul: TDV Yay., 1992.
Bakellâ, Muhammed Hasan v.dğr. Mu`cemu mustalahâti ilmi’l-lüğati’l-
hadis. Lübnân: Mektebetü Lübnân, 1983.
Çelik, Yüksel. “es-Seyid eş-Şerîf el-Cürcânî’nin el-Misbâh fî Şerh el-
Miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi,
2009.
42 “Dediler ki, ey kendisine zikir indirilen sen kesinlikle mecnunsun” (el-Hicr 15/6).
43 “Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin” (el-Kalem 68/2).
Enes Büyük
247
)
el-Aʽşâ, Meymun b. Kays. Divanü’l-Aʽşâ. thk. Muhammed Hüseyin. 1
cilt. Mısır: Mektebetü’l-Adab, t.y.
el-Âlûsî, Ebu’l-Fazl Muhammed. Ruhu’l-meânî fi tefsiri’l-Kur’âni’l-azim
ve’s-sebʽi’l-mesânî. 30 cilt. Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabî, t.y.
es-Süyûtî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebû Bekir. el-İtkân fi ulûmi’l-
Kur’ân. thk. Fevvaz Ahmet Zemerlî. 1 cilt. Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabî,
2011/1432.
ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed.
el-Keşşâf an hakāiki ğavâmidi’t-tenzil ve uyûni’l-ekāvîl fi vücuhi’t-
te’vil. thk. Muhammed Abdüsselam Şahin. 4 cilt. Beyrut: Daru’l-kütübi’l-
ilmi, 2009.
İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail. Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim. thk. Mustafa
Seyyid Muhammed v.dğr. 15 cilt. Mısır: Müessesetü Kurtuba, 1421/2000.
İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir. Tefsiru’t-tahrîr ve’t-tenvîr. 12 cilt. Tunus:
Daru Sahnûn, t.y.
İmer, Kâmile v.dğr. Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, 2011.
Nurmuhammedov, Annaoraz. “İbn Âşûr ve Mukaddimesi Bağlamında
Tefsir Usûlündeki Yeri”. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2005.
Sekkākî. Miftâhu’l-ulûm: Belâgat, trc. Zekeriya Çelik. İstanbul: Litera
Yayınları, 2017.
Tehânevî, Muhammed Ali. Mevsûâtu keşşâfi istılâhâti’l-funûn ve’lulûm.
thk. Ali Dahruc. 2 cilt. Beyrut: Mektebetu Lübnan, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com