You are here

ÜÇ KUŞAK KADINININ BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF THREE WOMEN’S NUTRITION HABITS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research is planned, progressed and resulted in order to examine the nutrition status, nutrition habits of the female generations (daughter, mother and grandmother) and find out the solution proposals according to research results. The female students (girls), who are studying at Cebeci Anatolian Vocational high school in Mamak/Ankara, and their mothers and grandmothers constitute the sampling of this research. The reason of selecting this school is the easy availability of generations which is gained by researcher’s duty (teacher) in this school. This research is practised on 426 women (142 girls, 142 mothers of these students, 142 grandmothers). The research’s data are collected by using questionnaire technique. It is statistically understood that the difference between these generations are important while analyzing the number of meals having in a day, the reasons of failed mealtimes, the mealtime that is failed most of the time, the types of foods that are cooked at home, the type of foods that are being eaten outside and frequency of this, the source of nutrition knowledge and the frequency of eating fast-food (p< 0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma üç kuşak kadının alışkanlıklarını incelemek ve araştırma sonuçlarına göre çözüm önerileri getirmek amacıyla planlanmış, yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Araştırmanın örneklemeni Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’nın Mamak İlçesi merkezinde bulunan Cebeci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesinde okuyan kız öğrenciler ile onların anne ve anneanneleri oluşturmaktadır. Araştırma 142 kız öğrenci, 142 kız annesi ve 142 anneanne olmak üzere toplam 426 kişi üzerinde yapılmış olup, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Öğün sayısı, öğün atlama nedenleri ve sıklığı, evde pişirdikleri yemek çeşitleri, evin dışında yemek yeme çeşidi ve sıklığı, evin dışında tüketilen besinler ile beslenme bilgilerin öğrenildiği yerler hususunda üç kuşak kadının arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05).
31-44

REFERENCES

References: 

1. Açık, Y., Çelik, G., Ozan, A.T., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E. ve Gülbayrak, C.,
(2003). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum,
13(4): 74-80.
2. Anon, (1998). Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Ulusal Faaliyet Planlaması, Sağlık
Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Yayını,
Ankara.
3. Anon, (2004). Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
4. Arslan, P., (1982). Çalışan Yetişkin Kadınların Enerji Gereksinmelerinin
Değerlendirilmesi. Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yüksek
Okulu Doçentlik Tezi (Basılmamış), Ankara.
5. Arslan, P., Karaağaoğlu, N., Duyar, İ., Güleç, E., (1993). Yüksek Öğrenim
Gençlerinin Beslenme Alışkanlıklarını Puanlandırma Yöntemi İle
Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 22(2):195-208.
6. Başoğlu, S., (1998). Diyet Ürünleri Teknolojisi Gıda Denetçisi Eğitim Materyali. T.C
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara.
7. Baysal, A., (2002). Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, Yenilenmiş 9. Baskı, Ankara.
8. Capps vd., Tedford, R.J., ve Havlicek, J., (1985). Household Demand for
Convenience and Non Converience Food. American Agricultural Economics
Association, 67(11): 862-865.
9. Çelik, Ş., (2001). Türkiye’de Beslenme Yetersizliği Sorunları, Besin ve Beslenme
Politikaları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 27(2): 1-4.
10. Ersoy, Y., (1999). Kırdan Kente Göç Etmiş Ailelerde Kadınların Bazı Beslenme
Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Kooperatifçilik, 125: 43-54.
11. Gönen, E., Bayraktar, M. ve Hablemitoğlu, Ş., (1992). Mikrodalga ve Klasik
Elektrikli Fırınların Kullanımı Hakkında Bir Araştırma (Proje No: 88-55-00-01),
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev İdaresi ve
Aile Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
Üç Kuşak Kadınının Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması 43
March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal
12. Güley, T.E., (1992). Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Yiyecek Mamulü Satın
Alma Davranışı ve Yemek Yeme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
13. HÜNEE (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü), (1999). Macro
International Inc., Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı –Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü. Türkiye Sağlık ve Nüfus Araştırması, TSNA-1998 Ankara.
14. HÜNEE (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü), (2003). Macro
International Inc., Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı –Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü, Türkiye Sağlık ve Nüfus Araştırması, Ankara.
15. Işıksoluğu, M., (1992). Elazığ’da Kamu Görevlilerinde Şişmanlık ve Bazı
Beslenme-Sağlık Alışkanlıkları. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi (14-16
Ekim), Ankara.
16. Karaağaoğlu, N., (1999). Ankara’da Okul Çağı Çocuklarda ve Adölesanlarda
Beslenme Durumu, Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü.
Sempozyum Bildirileri ve Kataloğu, VEKAM, Ankara.
17. Kutluay-Merdol, T. ve Sütçü, S., (1991). Ankara’da Görev Yapan 100 Taksi
Şoförünün Beslenmeye İlgili Tutum ve Davranışları. Beslenme ve Diyet Gergisi,
20: 83-100.
18. Malatyalıoğlu, N., (1991). Erzincan İli Merkez İlçesi Köylerindeki Evli Kadınların
Beslenme Bilgi Düzeyleri İle Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama
Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara.
19. Matthys, C., Henauwt S.D., Devos, C.T. ve Backert G.D., (2003). Estimated
Energy İntakt, Macronutrient İntakt And Meal Pattem of Flemish Adolescents.
European Journal of Clinical Nutritiont 57: 366-375.
20. Özçelik, A.Ö., (2000). Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir
Araştırma. Gıda, 25(2): 93-99.
21. Pekcan, G., (1998). Türkiye'de Beslenme Durumu. 5. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi Bildiri Özetleri. Ankara, 5-7 Kasım, 51-53.
22. Pekcan, G., (1999). Beslenme Sorunlarının Önlenmesi: Besin, Beslenme Plan ve
Politikalarının Önemi. Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü.
Sempozyum Bildirileri ve Katalog. Ankara,VEKAM; 129-134.
23. Pekcan, G. ve Karaağaoğlu, N., (2000). State of Nutrition in Turkey. Nutrition and
Health. 14:41-52.
24. Radimer, K.L. ve Harvey, P.W.J., (1995). Where Do Queeslanders Get Nutrition
İnformation? Australion. Journal of Nutrition and Dietetetic. 52(2): 94-99.
25. Rakıcıoğlu, N., Fidancı, G., Kıral, S., (2003). Sebze ve Meyve Tüketimine Etki
Eden Etmenlerin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma. Beslenme ve Diyet Dergisi,
31(1): 18-31.
26. Ross, E. ve Prattala, R., (1997). Meal Pattern and Nutrient İntake Among Adult
Finn. Appetite, 29: 11-24.
27. Sağlam, F., (1991). Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food) Üzerindeki Bir
Çalışma. Beslenme ve Diyet Dergisi.20(2):187-197.
44 Emine KILIÇ, Nevin ŞANLIER
Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
28. Sagun, P., (1987). Farklı Sosyo-kültürel Çevrelerdeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin
Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Ölçülmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi (Basılmamış), Ankara.
29. Sağlam, F. ve Yürükçü, S., (1996). Anakara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Yüksek Okul Öğrencilerinin Besin Tüketim Durumu, Beslenme
Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Beslenme ve Diyet
Dergisi, 25(2): 16-23
30. Sevenay, N., (1996). Kayseri İl Merkezinde Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların
Beslenme Alışkanlıkları Yiyecek Hazırlama, Pişirme Yöntemleri ve Beslenme Bilgi
Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev
Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara.
31. Sürücüoğlu, M.S., (1986). Aile Beslenmesinde Kadının Rolü. Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
(Basılmamış), Ankara.
32. Şanlıer, N. (2003). Çocuğum Doğru Besleniyor mu? “Adölesan Beslenmesi”
Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
33. Sürücüoğlu, M.S.ve Kocadereli, İ., (1994). Beslenme Alışkanlıklarının Diş Sağlığı
Üzerine Etkileri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 23(19:37-50.
34. Şensoy, F., (2001). Okul Çağı Çocuklarında Beslenme Nasıl Olmalı? Actual
Medicine.9(4):64-70.
35. Ünver, B., (1975). Yemek Yeme Sıklığının Sindirim Sistemi ve Metabolizmaya
Etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 4:2.
36. Toksöz, P., Ertem, M., Saka, G., Ceylan, A., (1998). Diyarbakır’da Sağlık
Ocaklarına Başvuran Kadınlarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı ve Bunu Etkileyen
Etmenlerin Analizi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 27(1): 25-30.
37. Uğur, S., (2001). Ankara İlinde Farklı Sosyo –Ekonomik Düzeyde Yaşayan
Çalışan ve Çalışmayan Ev Kadınlarının Yemek Planlama Konusundaki Bilgi,
Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi (Basılmamış), Ankara.
38. Vashfam, R.S., (2002). Ankara ve Tebriz’de (İran) Yaşayan Evli Kadınların
Beslenme Bilgi Düzeyleri, Besin Hazırlama ve Pişirme Uygulamalarının
Karşılaştırması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara.
39. Yardımcı, H., (2005). Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yetişkin Kadınların Antropometrik
Ölçümleri ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ev
Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara
40. Yıldız, B., (1992). Diyarbakır İl Merkezinde Yaşayan Adölesanlarda Şişmanlık
Prevalansı, Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri, Enerji Tüketimi ve
Harcamalarına İlişkin Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beslenme ve Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi (Basılmamış), Ankara.
41. Yurttagül, M., (1995). Hafif Şişman ve Şişman Kadınların Beslenme Alışkanlıkları
ve Zayıflamaya İlişkin Davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 24(1): 59-73.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com