You are here

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE METAFOR OLUŞTURMA BECERİLERİNE İLİŞKİN NİCEL BİR İNCELEME

QUANTITATIVE ANALYSIS RELATING TO FORMING OF METAPHOR WHICH WAS MADE IN SOCIAL STUDIES LESSON BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was made to determine whether forming of metaphor which was made in the Social Studies lesson by students vary according to sexuality, class level and the school which they attend to. Data in this research were collected from the total of 564 students which includes 294 boys and 269 girls attending to 4. or 5.classes at the first grades of primary schools which were at the provincial centre of Çanakkale. First of all, writing the ideas about the Social Studies lesson were asked to each student, and then the statement of “Social Studies is similar to......., because in this lesson most........” was required to complete. At the beginning, the technique of content analysis was used and then, data relating to this research was digitized and analyzed with the quantitative method. In conclusion, it was seen that primary education students’ sexuality, their class level and the state of loving to lesson were effective on forming of metaphor which was made at the Social Studies lesson by them, but the primary school which they attended to wasn’t effective on forming of metaphor
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma öğrencilerin “Sosyal Bilgiler” dersine ilişkin metaforlar oluşturma durumlarının, cinsiyet, dersi sevme, sınıf düzeyi ve öğrenim gördükleri okula göre farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Çanakkale il merkezinde bulunan İlköğretim I. Basamak 4 ve 5. sınıfta öğrenim görmekte olan 294’ü erkek, 269’u kız ve kimlik bilgilerini belirtmeyen 1 öğrenci ile birlikte toplam 564 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmaya katılan her bir öğrencinin öncelikle Sosyal Bilgiler dersi hakkındaki düşüncelerini yazmaları daha sonra da “Sosyal Bilgiler dersi ........gibidir, çünkü bu derste en çok......” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada başlangıçta içerik analizi tekniği kullanılmış, ardından bu araştırmaya ilişkin olarak ele alınan veriler sayısallaştırılarak nicel yöntemle analiz edilmiştir. Sonuç olarak, ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde metafor oluşturmalarında, öğrencilerin cinsiyetinin, öğrenim gördükleri sınıf düzeyinin ve dersi sevme durumlarının etkili olduğu, bununla birlikte, öğrencilerin öğrenim görmekte olduğu ilköğretim okulunun metafor oluşturma durumuna bir etki yapmadığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. (2002) 1. Aktif Öğrenme, Eğitim dünyası yayınları, İzmir.
Büyüköztürk, Ş. (2004) 2. Veri Analizi El Kitabı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
Cameron, L. (1996) Discourse Context And The Development Of Metaphor İn Children, 3. Current Issues İn Language & Society, Vol.3, No.1.
Demirel, Ö. (2005) 4. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara.
Doğanay, A. (2003) “Sosyal Bilgiler Öğretimi”, 5. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Edt:Cemil Öztürk, Dursun Dilek), Pegema Yayıncılık, Ankara.
Gentner, D. & Wolff, P. (2000) Metaphor And Knowledge Change İn E. Dietrich & 6. Markman (Eds), Cognitive Dynamics: Conseptual Change İn Humans And Machines, Mahwah, NJ: Lawrances Eribaum Associates.
Güven, B. (2008) Experience, Instruction, and Social Environment: Fourth and Fifth 7. Grade of Students’ Use of Metaphor. Social Behavior and Personality, 36(6), 743-752.
Güven, B. (2003) İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Alan Bağımlılık- Alan 8. Bağımsızlık Bilişsel Stil Boyutlarına Uygun Olarak Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Akademik Başarı Ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi.
Lacoff, G. & Johnson, M. (2005) (İngilizcesi 1980) 9. Metaforlar, Hayat Anlam Ve Dil (Metaphors We Lived By), Çeviren: Gökhan Yavuz Demir, Chicago, IL: The University Of Chicago Press.
Leinbach, D. M., Hort, E.B. & Fargot, I. B. (1997) Bears Are For Boys:Metaphorical 10. Associations İn Young Childrens Gendeg Stereotypes, Cognitive Development, Vol.12.
Münire, E. & Akkoyunlu, B. (2002) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Beşinci Sınıf Öğ11. rencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma, İlköğretim-Online1 (1), 2002 sf. 2-11.
Oğuz, A. (2005) “Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma”, 12. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 28-30 Eylül.
Palmquist, A. (2001) Cognitive Style And Users’ Metaphors For The Web. An Explorotory 13. Study, The Journal Of Academic Librarianship, Vol.27, Number 1.
Saban, A. ve diğerleri (2005) “Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Sahip 14. Oldukları Metaforlar”, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 28-30 Eylül.
Tay, B. (2004) Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi, 15. Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, S.2.
Yıldırım, A. & Şimşek H. (2005) 16. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Yob, I.M. (2003) Thinking Constructively With Metaphors, 17. Studies in Philosophy and Education, Vol.22.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com