You are here

SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMAYI YÖNETME STRATEJİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

THE RELATIONS BETWEEN THE CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES EMPLOYED BY THE SPORTS CLUB MANAGERS AND THEIR PERFECTIONIST CHARECTERS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study focused on the relations between the conflict management ctrategies employed by the Football Club Managers and their perfectionist characters. The participant group consisted of randomly- selected 207 football club managers various clubs. The study used as the data gathering tool the information form designed by the researcher, Perfectionism Scale and Conflict Management Strategies Scale. In data analysis, multiple regression analysis, independent samples t-test, one way analysis of variance test and Pearson Correlation Coefficient were used. The study found that perfectionist characteristics of the managers were significantly related to the strategies they used in conflict management. Some recommendations were made in the light of findings.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, kulüp yöneticilerinin çatışmayı yönetme stratejilerinin mükemmeliyetçilik özellikleriyle ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu çeşitli kulüplerden seçkisiz yolla seçilen 207 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel bilgi formu”, “mükemmeliyetçilik ölçeği” ve “çatışma yönetimi stratejileri ölçeği” kullanılmıştır. Verilerinin analizinde çoklu regresyon analizi, bağımsız t testi, varyans analizi testi ve Pearson korelasyon katsayısı testi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre; mükemmeliyetçi kişilik özelliklerinin yöneticilerin çatışma yönetim stratejilerini anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında bazı önerilerde bulunulmuştur.
623-636

REFERENCES

References: 

1. Can H. Organizasyon ve Yönetim. Adım Yayıncılık, Ankara, 2002.
2. Düren Z. 2000’li Yıllarda Yönetim. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000.
3. Öztürk M. İşletmelerde Paradigmatik Yönetimden Enigmatik Yönetime Geçerken Örnek
Olaylar Yönetimi. Beta Yayıncılık, İstanbul, 2002.
4. Henkin A.B., Cistone P.J. & Dee J.R., “Conflict Management Strategies of Principals in
Site- Based Managed Schools.”, Journal of Educational Administration, 38 (2): 142-158,
2000.
5. Robbins, S.P. Organizational Behavior Conceps, Controversies, and Applications, Prentice
Hall, New Jersey, 1993.
6. DeCenzo, D.A. Human Relations Personel and Professional Development, Prentice Hall,
New Jersey, 1997.
7. Hellriegel, D. Slocum JW. Woodman RW. Organizational Behavior. Seventh Edition, West
Publishing Company, Minneapolis, 1995.
8. Sims, R.R. Managing Organizational Behavior Quorum Boks, Westport, Connecticut, 2002.
9. Karip, E. Çatışma Yönetimi. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2003.
10. Öztaş, U. Örgütsel Çatışma Yönetiminde Cinsiyet Faktörünün Etkisi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Antalya, Akdeniz Üniversitesi, 2005.
11. Elma, C. İlköğretim Okul Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Yeterlilikleri. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, 1998.
12. Dubrin, A.J. Fundamentals of Organizational Behavior. Third Edition,. Thomson South-
Western, Australia, 2005.
13. Gordon, J.R. Organizational Behavior A Diagnostic Approach, Sixth Edition.: Prentice
Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998.
14. Miller, J.B. Women’s and Men’s Scripts for Interpersonal Conflict. Psychology of Women
Quarterly, 15 (1): 15-29, 1991.
15. Erdoğan, İ. Örgütsel Davranış, Avcıol Yayınevi, İstanbul, 2006.
16. Burns, D.D. The Perfectionist’s Script for Self-Defeat. Psychology Today, 14: 34-52,
1980.
17. Hamacheck, D.E. Psychodynamics of Normal and Neurotic Perfectionism. Journal of
Psychology, 15: 27-33, 1987.
18. Hollander, M.H. Perfectionism. Comprehensive Psychiatry, 6: 94-103, 1965.
19. Pacth, A.R. Reflections On Perfection. American Psychologist, 39 (4): 386-390, 1984.
20. Borynack, Z.A. Contextual Influences In The Relationship of Perfectionism and Anxiety:
A Multidimensional Perspective. Unpublished Doctorate Thesis.Oklahama: Oklahoma
University, 2003.
21. Borg, W.R, & Gall, M.D. Educational Research: An Introduction. Fifth Edition. Longman,
New York, 1985 22. Gümüşeli. A. İzmir Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretmenleri İle Aralarındaki
Çatışmaları Yönetme Biçimleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi,
1994.
23. Özbay. Y. Mısırlı Ö. Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Kitabı. Malatya,
45- 64, 2003.
24. Kılınç, T Örgütlerde Çatışma: Mahiyeti ve Nedenleri, İstanbul Üniversitesi İşletme, İstanbul
Üniversitesi İsletme Fakültesi Dergisi, 14 (1): 103-124, 1985
25. Trimmer. K,J, Madeline. A.D, & Ellis. B. The Impact Of Personality Diversity On Conflict
In Isd Teams, The Journal Of Computer Information Systems, 42 (4): 7-14, 2003.
26. Yürür. S. Yöneticilerin Çatışma Yönetim Tarzları ve Kişilik Özelliklerini Arasındaki İlişkinin
Analizine Yönelik Bir Araştırma. C.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, 10 (1): 23-28, 1997.
27. Body. M, Callagham J. Task and Ego Goal Perspectives in Organized Yought Sport. Int Journal
of Sport Psychology, 22: 411-424, 1994.
28.Lochbaum, A, & Roberts. G. Goal Orientations and Perceptionsof the Sport Experiences.
Journal of Sport Exercises Psychology, 15: 160-175, 1993.
29.Van, P.N. Self Enhancement Among Major Leage Soccer Players : The Role of
Importance and Ambiguity on Social Comparision Behavior. Journal of Applied
Social Psychology, 22: 1186- 1198, 1992.
30. Şahin, A. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişiler arası İletişim Becerileri ve
Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek lisans
Tezi. Antalya: Akdeniz üniversitesi, 2007.
31. Özgan, H. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetim Stratejilerinin
İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi,
2006.
32. Üngören, E., Cengiz, F, ve Algür, S. İş Tatmini ve Örgütsel Çatışma Yönetimi
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (8): 45-53, 2009.
33. Wall, J.P. & Callister, R. R. Conflict and Its Management, Journal of Management,
21 (3): 515-558, 1995.
34. Türker, S. Öğretmenlerin Çatışma Yönetim Stratejileri ile Sürekli Öfke Düzeyleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya:
Sakarya Üniversitesi, 2010.
35. Şahin, A. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişiler arası İletişim Becerileri ve
Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Antalya: Akdeniz üniversitesi, 2007.
36. Özgan, H. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetim Stratejilerinin
İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi,
2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com