You are here

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

SOCIAL SCIENCES HIGH SCHOOL STUDENTS OPINIONS TOWARDS TEACHING OF GEOGRAPHY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research has been conducted to assess the approach of social sciences high school students with regard to following topics: Teaching geography; the subjects students find difficult to understand; Points to take into consideration for geography teachers; Practice of geographic information in everyday life; Ideal classroom environment for geography class. In the second semester of 2010-2011 school years, 196 students who study at Istanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan High School of Social Sciences have joined the research. Five openended questions have been asked to the students. At the end of the research the majority of the students have stated their opinions as follows: In a geography class visual materials should be used more. Instruction should be students centered. The practice of what they have learned in geography classes is crucial. Having a classroom in which any tools and equipment concerning geography is necessary.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin coğrafya dersinin öğretimine, coğrafya dersinde anlamakta zorlandıkları konulara, coğrafya öğretmeninin derste dikkate etmesi gereken noktalara, coğrafya dersinde edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılma durumlarına ve coğrafya dersi için en ideal sınıf ortamlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2010–2011 öğretim yılı ikinci döneminde, İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören 196 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere beş açık uçlu soru verilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğu; coğrafya dersinde görsel materyallerin daha çok kullanılmasını, öğretimin öğrenci merkezli şekilde yapılmasını, derste öğrendikleri bilgilerin günlük hayatta kullanabilecekleri uygulamalara yer verilmesi gerektiğini ve derse ilişkin her türlü araç-gerecin bulunduğu coğrafya sınıflarının bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir.

REFERENCES

References: 

1. Doğanay, H. (2011). Anlamı, Tanımı, Konusu ve Felsefesi Bakımından Coğrafya İlmi
Hakkında Bazı Düşünceler. Doğu Coğrafya Dergisi, 25:1-43.
2. Güngördü, E. (2002). Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafya’da Öğretim Yöntemleri, İlkeler ve
Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
3. Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik
Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
4. Tomal N (2004). Coğrafya Öğretmenlerinin Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinin İçeriği
ve Öğretim Süreci Hakkındaki Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Güz, 33(168).
5. Barth, J.L ve Demirtaş, A. (1997). İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: YÖK
Yayınları.
6. Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Orta Öğretimde Coğrafya Eğitiminin
Esasları. Erzurum: Aktif Yayınevi.
7. Efe, R. (1996). Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar, Coğrafya Eğitimde Çağdaş Metod ve Teknikler.
Marmara Coğrafya Dergisi, 1, 135-150.
8. Gökçe, N. (2009). The Problems of Geography Education and Some Suggestions. Educational
Sciences Theory & Practice, 9(2), 757-768.
9. Şahin, C. (2003). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar-Çözüm Önerileri). Ankara:
Gündüz Eğitim Yayıncılık.
10. Sekin, S. ve Ünlü, M. (2002). Coğrafya Dersinin Temel Öğretim Sorunları. Marmara
Coğrafya Dergisi, 5,43-53
11. Akyol, Ç. (1999). Coğrafya Eğitiminde Gelişmeler ve Temel Sorunlar. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
12. Elmas, H. (2006). Coğrafya Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
13. Güler, F. (2002). Coğrafya Eğitimi ve Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
14. Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya Eğitiminin Etkililiği ve Sorunları. Marmara Coğrafya
Dergisi, 12, 77-96.
15. Koçman, A. (1999). Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretim Kurumlarında Coğrafya
Öğretimi ve Sorunları. Ege Coğrafya Dergisi, 10,1-4.
16. Ilgar, R. (2006). Coğrafya Öğretiminde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Milli Eğitim
Dergisi, 171:276-286.
17. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayınevi.
18. Kırmızı, B. (2010). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin Öğretimine Yönelik
Görüşlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Dergisi, 29:197-210.
19. Aydoğmuş, M.Y (2010). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamalarının Coğrafya Dersinde
Öğrencilerin İlgi, Motivasyon ve Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 20. Türkez, K. (2009). 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Yer Alan İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Konularının CBS ile Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Erzurum Örneği). Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
21. Demirci, A. (2008). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlk ve Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde
Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanılması: Önem, İlke ve Metotlar. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 28(7), s.377-388.
22. Demirci, A. (2006). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Türkiye’deki Yeni Coğrafya Dersi Öğretim
Programına Göre Coğrafya Derslerinde Uygulanabilirliği. 4.Coğrafi Bilgi Sistemleri
Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, Fatih Üniversitesi, s.241- 248.
23. Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde
Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Zeithchrift für die Welt der
Türken (Journal of World od Turks). 3(1): 179-189.
24. Ateş, M. (2010). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı. Marmara
Coğrafya Dergisi, (22), s. 409-427.
25. Demirkaya, H., Kaya, H. ve Aydın, F. (2010). Undergraduate Students’ Experiences in a
Geography Fieldwork. Middle-East Journal od Scientific Research, 6(6):637-641.
26. Kent, M., Gilberson, D.D. ve Hunt C.O. (1997). Fieldwork in geography teaching: A critical
review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education,
21(3): 313-332
27. Harvey, P. (1991). The role and value of A-level geography fieldwork: A case study. Unpublished
PhD thesis, University of Durham.
28. Lai K.C. (1999). Freedom to learn: A study of the experiences of secondary school teachers
and students in a geography field trip. International Research in Geographical and
Environmental Education, 8(3): 239-255.
29. Balci, A. (2011). The effect of Discussion Supported Geographical Research Trips on
Academic Achievement. Scientific Research and Essays. 6(11): 2274-2285.
30. Aksoy, B. (2004). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
31. Akşit, F. (2007). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum
Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
32. Alaz, A. (2007). Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
33. Aydın, F. (2009). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Başarıya,
Tutuma ve Motivasyona Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
34. Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
35. Demirkaya, H. (2003). Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya
Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 36. Aydın, F. (2011). Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretiminde “Powerpoint” ile
Yapılan Ders Sunumlarının Önemi (Turgutlu Örneği). E-Journal of New World Sciences
Academy (NWSA), 1C0298, 6(1), 341-352.
37. Kablan, Z. (2001). “PowerPoint” Sunu Programıyla Hazırlanan Türkçe İlkokuma Yazma
Öğretim Materyali Hakkındaki Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
38. Isakson, C., (2005). Presentation Skills, PowerPoint and Beyond. Education Abstracts,
7(1):79-80.
39. Daniels, L., (1999). Introducing Technology into the Classroom: “PowerPoint” as a First
Step. Journal of Computing in Higher Education, 10:42-56.
40. Kenger, G. (2010). 9. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Öğrendikleri
Coğrafya Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyinin Belirlenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
41. Aydın, F. (2011). Secondary School Students’ Opinions about Geography Course: A Qualitative
Study. Archives of Applied Science Research, 3(1), 297-305.
42. Tomal, N. (2009). Coğrafya Derslerinde Edinilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılma
Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1):229-240.
43. Aydın, F., Kaya, H. ve Coşkun, M. (2011). The Role of Geography Course in Building
Environmental Conscious. World Applied Sciences Journal, 12(6), 822-829.
44. Taşlı Keçeci, Ö. (2010). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinin Çevre Bilinci Oluşturmadaki
Rolünün Öğrenci Görüşlerine Değerlendirilmesi (Aydın Örneği). Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
45. Çıkla, S. (2008). Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi. Milli Eğitim, Sayı 179, Yaz.
46. Erdoğan, S. (2006). Coğrafya Derslerinde Eğitim Yardımcı Malzemelerinin ve Coğrafya
Laboratuarı Kullanımının Önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com