You are here

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)

Public Primary School Teachers’ Organizational Juste Perceptions (Ankara/Yenimahalle)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to determine public primary school teachers’ perceptions of organizational justice and whether these perceptions differ across gender, age, tenure, branch, educational background, the period of service at school and the period of working with the same principles.The scale of the research was distributed to 499 teachers employed in 11 primary schools in Yenimahalle, the district of Ankara in education year 2011-2012. 400 (%80) scales were returned. 357 (%89) of these scales were analyzed. For data analysis, descriptive statics, t-test, one way-ANOVA and Scheffe test were used.The findings show that teachers’ perception levels of organizational justice and of its all dimensions are high, but the level of teachers’ perceptions of interactional justice is the higher than the other subdimensions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Yenimahalle İlçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını ve bu algıların; cinsiyet, yaş, kıdem, branş, eğitim durumu, okuldaki hizmet süresi ve aynı müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Bu amaçla, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Ankara Yenimahalle İlçesinde görev yapan 11 resmi ilköğretim okulunda görevli 499 öğretmene anket dağıtılmış, 400 (%80) anketten cevap alınmıştır. Bu anketlerin 357 (%89) tanesi işlenmiştir. Toplanan verilerin analizi için, betimsel istatistik, t testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ve Scheffe testi kullanılmıştır. Bulgular, örgütsel adaletin üç alt boyutunun öğretmenlerce “yüksek” düzeyde algılandığını; fakat öğretmenlerin etkileşim adaleti algılarına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Baş, G. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri
arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 1(2), 17-36.
Cin, İ.G. (2010). 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile iş görenlerin örgütsel
adalet algısı alanındaki analizi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans
Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
Chao, C.Y., Yen, T.H., Yang, S.C. ve Sun, Y.I. (2011). The Organizational justice strategies
to affect learning performance and self-efficacy: A case study in campus media news
gathering. 2011 International Conference on Advences in Social Networks Analysis and
Mining, 656-663.
Choi, S. (2011). Organizational justice and employee work attitudes: The Federal Case. The
American Review of Public Administration, 41(2), 185-204.
Coetzee, M. (2005). The fairness of affirmative action: An Organisational justice perspective.
Doktora Tezi, Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika.
Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation
of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
Colquitt, J.A., Greenberg, J. ve Zapata-Phelan, C.P. (2005). What is organizational justice? A
History Overview of the Field. Handbook of Organizational Justice, 3-56.
Colquitt, J., Canlon, D., Wesson, M., Porter, C.O.I.H. ve Ng, K.Y. (2001). Justice at the Millennium:
A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. Journal
of Applied Psychology, 86(3), 425-445.
Cropanzano, R. ve Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunnelling Through
Maze. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 12, 317-372.
1104 Sümeyra ÇIRAK, Gülsün ATANUR BASKAN...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Doğan, A. (2008). İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi.
Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Fleischacker, S. (2004). A short history of distributive justice. America: Harvard University Press.
Folger, R. ve Konovsky, A.M. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactiona
to pay raise decisions. The Academy of Management Journal, 32(2), 115-130.
Gilliland, S., Steiner, D. ve Skarlicki, D. (2001). Theoretical and culturel perspectives of organizational
justice. U.S.A: Information Age Publishing.
Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, Tomorrow. Journal Of Management,
16, 399-432.
Hoy, K.W. ve Tarter, J.C. (2004). Organizational juctice in schools: No justice without trust.
International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.
İnce, M. ve Gül, H. (2005). The effects of employees perceptions of organizatinaol justice on
organizational citizenship behavior: An Application in Turkish Public Institutions. International
Journal of Business and Management, 6(6), 134-149.
Karadal, H., Demirel, Y. ve Doğan, İ. (2009). İşletme yönetiminde örgütsel adalet tartışmaları:
farklı işletmeler üzerine bir araştırma. Isparta Bildiriler Kitabı, 1368-1381.
Karaköse, T. (2008). Okul müdürlerini itibarlı kılan değerlerin benimsenmesine yönelik bir
çalışma. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 113-129.
Mayer, D., Nishii, L., Schneidler, B., Goldstein, H. (2007). The precusors and products
of justice climates: Grup Leader Antecedents And Employee Attitudinal Cönsequences.
Personnel Psychology, 60(4), 929-963.
Moorman, H. R. (1991). Relatioanship between organizational justice and organizatioanal
citizienship behaviors: Do Fairness Perception Influence Employee Citizenship? Journal
Of Applied Psychology, 76(6), 845-855.
Niehoff,P.B. ve Moorman, H.R. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods
of monitoring and organizational justice. Acedemiy of Management Journal, 36(3),
527-556.
Nowakowski, M.J. ve Conlon, E.D. (2005). Organizational Justice: Looking Back, Looking
Forward. The International Journal Of Conflict Management, 16(1), 4-29.
Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki
etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.
Özgan, H. (2011). The relationship between organizational justice, confidence, commitment
and evaluating the manager and the perceptions of conflict management at the context of
organizational behaviour. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 241-247.
Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri
ile örgütsel Vatandaşlık arasındaki ilişki. Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
Seymen, O., Girgin, G., Giritoğlu, İ. ve Aksu, M. (2009). Örgütsel Adalet Algılamalarının
Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma. 17. Ulusal Yönetim
ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, Eskişehir.
Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı... 1105
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Uğurlu, C.T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin
etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi (Hatay İli Örneği). Doktora
Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Wat, D. ve Shaffaer, M.A. (2005). Equity and relationship quality influences on organizational
citizenship behaviors: The mediating role of trust in supervisor and empowerment.
Personel Review,34, 406-422.
Yavuz, M. (2010). The effects of teachers perceptions of justice and culture on organizational
commintment. African Journel of Business Management, 4(5), 695-701.
Yılmaz, K. ve Taşdan, M. (2009). Türk ilköğretim okullarında örgütsel vatandaşlık ve örgütsel
adalet. Eğitim Yönetimi Dergisi, 47(1), 108-126.
Zafar, S. ve Chungtai, A. (2006). Antecedents and consequences of organizational of organizational
commitment among Pakistani University teachers. Applied H.R.M. Researc,
11(1), 39-64.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com