You are here

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretme Ve Öğrenme Anlayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation Of Pre-Service Science Teachers’ Conceptions Of Teaching And Learning In Relation To Some Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to determine pre-service science teachers’ conceptions of teaching and learning and compare them in relation to some variables. The study was designed in the survey model. The study group of the current research involved 154 pre-service science teachers from the Elementary Education Program at the Education Faculty of Dumlupınar University. In the analysis of the data collected through “Teaching and Learning Conceptions Questionnaire”, descriptive statistics were calculated and Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H were employed. The results of the study revealed that the pre-service science teachers adopted constructivist approach in learning and teaching and the conceptions of learning and teaching vary significantly depending on gender, grade level attended and approaches and educational philosophies adopted by the teachers the students have met throughout their education lives.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının belirlenmesi ve bu anlayışlarının çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 154 öğretmen adayı oluşturmaktadır. “Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılarak toplanan verilerin analizinde, betimsel istatistikler hesaplanmış, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenmede yapılandırmacı yaklaşımı benimsedikleri ve öğretme ve öğrenme anlayışlarının cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyi, öğrenim yaşantısı boyunca karşılaştığı öğretmenlerin hangi öğretme ve öğrenme yaklaşımını benimsediğine ilişkin görüş ve benimsenen eğitim felsefelerine göre farklılık gösterdiği belirtilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Anagün, S. Ş., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji
Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından
İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.
Akpinar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü. İlköğretim
Online Dergisi, 4(2), 54-65.
Aypay, A. (2011). Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği’nin Türkiye Uyarlaması ve
Epistemolojik İnançlar ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.
Bağcı-Kılıç, G. 2001. Oluşturmacı Fen Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
1, 9-22.
Balım, A. G., Kesercioğlu, T., İnel, D. ve Evrekli, E. (2009). Researching the Opinions of
Pre-Service Science Teachers about Constructivist Approach According to Different Variables.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55‐74.
Baş, G. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Bazı Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22. 18-30.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretme Ve Öğrenme Anlayışlarının... 1343
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Bıkmaz, F. H. (2011, Ekim). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel
epistemolojik inançları. I. uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresinde sunulmuş
bildiri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1999). The Case for Constructivist Classrooms. Virginia:
Alexandria Press.
Chai, C. S. ve Khine, M. S. (2008). Assessing the epistemological and pedagogical beliefs
among pre-service teachers in Singapore. Khine, M. S. (Ed.), In Knowing, knowledge and
beliefs: Epistemological studies across diverse cultures. Amsterdam, Netherlands: Springer.
Chan, K. W. ve Elliott, R. G. (2004). Relational Analysis of Personal Epistemology and Conceptions
about Teaching and Learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.
Chan, K. W. (2003). Hong Kong Teacher Education Students’ Epistemological Beliefs and
Approaches to Learning. Research in Education, 69, 36-50.
Chang, W. (2005). Impact of Constructivist Teaching on Students’ Beliefs about Teaching and
Learning in Introductory Physics. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology
Education, 5(1), 95-109.
Cheng, M. M. H., Chan, K. W., Tang, S. Y. F. ve Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service Teacher
Education Student’ Epistemological Beliefs and Their Conceptions of Teaching. Teaching
and Teacher Education, 25, 319-322.
Demir, S. Önen, F. ve Şahin F. (2012, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yapılandırmacı
yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlilik inanç düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma.
X. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresinde sunulmuş bildiri, Niğde.
Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Erdem, E. ve Demirel, Ö (2002). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23. 81-87.
Eren, A. (2009). Examining the Teacher Efficacy and Achievement Goals As Predictors of
Turkish Student Teachers’ Conceptions about Teaching and Learning. Australian Journal
of Teacher Education, 34(1), 69-87.
Eren, A. (2010). Consonance and Dissonance between Turkish Prospective Teachers’ Values
and Practises: Conceptions about Teaching, Learning, and Assessment. Australian Journal
of Teacher Education, 35(3), 27-48.
Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı
Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, XXII (2), 673-687.
Isıkoğlu, N., Baştürk, R. Ve Karaca, F. (2009). Assessing in-Service Teachers’ Instructional
Beliefs about Student-Centered Education: A Turkish Prospective. Teaching and Teacher
Education, 25, 350-356.
Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Karaşahin, A. ve Kahyaoğlu H. (2012, Haziran). İlköğretim birinci kademe fen ve teknoloji dersine
giren 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme modeli konusunda yeterliliklerinin
incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, Niğde.
1344 Özge AYDIN, Nihal TUNCA, Senar ALKIN ŞAHİN...
K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3)
Küçükyılmaz, E. A. (2014). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ş. S. Anagün ve N. Duban
Ed. Fen Bilimleri Öğretimi. Ankara : Anı Yayıncılık
Martin, D. J. (1997) Elementary Science Methods: A Constructivist Approach, Delmar Publishers,
Albany.
McComas, W. F. (2013). The Language of Science Education: An Expanded Glossary of Key
Terms and Concepts in Science Teaching and Learning. [Place of publication not identified]:
Sense Publishers.
MEB (2005). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Fen - Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu.
Ankara: MEB Yayını.
MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3., 4., 5.,
6., 7. ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayını.
Saçıcı, S. (2013). The interrelation between pre-service science teachers’ conceptions of teaching
and learning, learning approaches and self-efficacy beliefs. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. ODTÜ, Ankara.
Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme (5. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Perkıns, D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, November, 6-11.
Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (10. baskı).
Ankara: Gazi Kitabevi.
Sönmez, V. (2011). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Şahin, S. ve Yılmaz, H. (2011). A Confirmatory Factor Analysis of the Teaching and Learning
Conceptions Questionnaire (TLCQ). Journal of Instructional Psychology, 38(3), 194- 200.
Timur, B., Yılmaz, Ş. ve Timur, S. (2013). Investigation of Science and Technology Teachers
and Pre-Service Teachers’ Opinions about Constructivist Approach. Journal of Theory
and Practice in Education, 9 (1), 73-83.
Yılmaz, H., Turkmen, H., Pedersen, J. E. ve Cavaş, P. H. (2007). Evaluation of Preservice
Teachers’ Images of Science Teaching in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning
and Teaching, 8 (1), Article 2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com