You are here

Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi

Examination of Group Studies in Graduate Level Conducted in Turkish Universities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine doctoral dissertations and master’s theses on group counseling, group guidance and psycho-educational groups. It was intended to obtain a general picture as to which issues and topics are being investigated. For this purpose, “Dissertation and Thesis Examination Draft Form” which comprised of 14 themes including year, level, study group, study type, approach used, etc. was arranged. Ninety-three dissertations and master’s theses on group work that were written between 1978 and 2012 in Turkish universities were investigated. Descriptive statistics on the group work were provided. Findings and implications of the results were discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lisansüstü düzeyde hazırlanan grupla psikolojik danışma, grup rehberliği ve psikoeğitsel temelli tezleri incelemektir. Elde edilen bulgular sayesinde Türkiye’de grup çalışma alanına ilişkin eğilimin ne olduğunu belirlemek, eleştirel açıdan değerlendirebilmektir. Bu amaçla “Tez İnceleme Taslak Formu’’ oluşturulmuştur. Form tezin yılı, düzeyi, çalışma grubu, çalışmanın türü, kullanılan yaklaşım gibi olmak üzere 14 bölümden oluşmuştur. 1978–2012 yılları arasında yapılan grup çalışması temelli 93 tez incelenmiştir. Grup çalışmalarına ilişkin betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Elde edilen bulgular literatür ışığında incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

American Psychology Association Practice Organization (2013). 2013 Psychotherapy CPT Codes
for Psychologists.
Bilge, F. (2001). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans ve
Doktora Tez Bibliyografyası. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, No: 4, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarına Yönelik Bir
Değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 411-432.
Crockett, S. A., Byrd, R. J., & Erford, B. T. (2012). The Journal of Mental Health Counseling Publication
Pattern Review: A Meta-Study of Author and Article Characteristics, 1994-2009. Journal
of Mental Health Counseling, 34, 82-94.
Durmuş, E. (2006). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin
utangaçlık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Duy, B. (2003). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın yalnızlık ve fonksiyonel
olmayan tutumlar üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Elmacı, F. (2008). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin korkuları
üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Gazda, M. G. (1978). Group Counseling: A Developmentel Approach, Boston.
Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeylerine
etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Jonsson, H., & Hougaard, E. (2009). Group cognitive behavioural therapy for obsessive–compulsive
disorder: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand, 119: 98–106.
Koç, M. (2000). Yaşlılık psikolojisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların tarihi ve literatürü üzerine
bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 289-308.
Korkut-Owen, F. (2007). Psikolojik Danışma Alanında Meslekleşme ve Psikolojik Danışman Eğitimi:
ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’deki Durum. Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik
(Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler) (Ed.R. Özyürek, F.Korkut-Owen ve D. Owen),
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Koydemir, S. (2011). Grubun Doğası ve Yapısı, (Edt. A. Demir ve S. Koydemir) Grupla Psikolojik
Danışma, Ankara: Pegema Yayıncılık.
Krishna,M., Jauhari, A., Lepping, P., Turner, J., Crossley, D., & Krishnamoorthy, A. (2011). Is group
psychotherapy effective ın older adults with depression? a systematic review. International
Journal of Geriatr Psychiatry, 26: 331–340.
Mutlu-Tagay, Ö. (2010). Gestalt Temas Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin
temas engellerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Özyürek, R. (2007). Psikolojik Danışman Eğitiminin ve Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Hizmetlerinin Niteliğini Yükseltmeye Yönelik Öneriler. Alanında Meslekleşme ve
Psikolojik Danışman Eğitimi: ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’deki Durum. Gelişen
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler) (Ed.R. Özyürek,
F.Korkut-Owen ve D. Owen), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Payne, K. T.; Marcus, D. K. (2008). The efficacy of group psychotherapy for older adult clients: a
meta-analysis. group Dynamics Theory, Research and Practice. 12(4), 268-278.
1782 Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Nilüfer VOLTAN ACAR...
Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Pişkin, M. (2006). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve
Yarını. Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi (Ed.M. Hesapçıoğlu ve A. Durmuş)
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Seçer, İ. , Ay, İ., Ozan, C. ve Yılmaz, B.Y. (2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki araştırma
eğilimleri: bir içerik analizi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (41), 49-60.
Ültanır, E. (2005). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik, mesleki ve psikolojik danışman
eğitimi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 102-111.
Voltan Acar, N. (2005). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
Voltan Acar, N. (2012). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com