You are here

1933 Yılında Ali Yar Tarafından Yazılmış Lise III Kozmografya Kitabı ve Liselerde Astronomi Dersleri

An Astronomy Book Written for High School by Ali Yar in 1933 and Astronomy Lessons in High School in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this article is to present which named Kozmoğrafya pressed in 1933 in Istanbul written by mathematician Ali Yar and in this context to discuss the astronomy education in high schools today in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı, 1933 yılında Devlet Matbaası’nda (İstanbul) basılan, matematikçi Ord. Prof. Dr. Ali Yar tarafından kaleme alınan Kozmoğrafya adlı Lise III ders kitabı bağlamında Cumhuriyet Dönemi boyunca liselerdeki astronomi eğitimini ele almak ve günümüzde lise eğitiminde astronomi örneğini kullanarak bilim eğitimini sorgulamaktır.

REFERENCES

References: 

Aslan, Z. (2010). İlk ve Ortaeğitimde Astronomi Eğitimi. Günce (41), 11-14.
Durukan, Ü. G., & Arslan, A. S. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi
Kavramlarını İlişkilendirme Durumlarının Analizi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi , 1 (2),
97-109.
Emrahoğlu, N., & Öztürk, A. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını
Anlama Seviyelerinin ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir
Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (1), 165-180.
Göğüş, E. (2010). Bilim Eğitiminde Astronomi: Bugün ve Gelecek. Günce (41), 8-10.
İhsanoğlu, E., Şeşen, R., & İzgi, C. (1999). Osmanlı Matematik Tarihi Literatürü (Cilt II).
İstanbul: IRCICA.
İshakoğlu-Kadıoğlu, S. (1998). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi. İstanbul: İstanbul
Üniversitesi.
Keçeci, T. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Astronomiyle İlgili Kavramları Anlama Düzeyi
ve Astronomi Dersinin Eğitim İçin Önemi. ICONTE, 3rd International Conference on
New Trends in Education and Their Implications. Pegem Academy.
Kızılırmak, A. (1969). Gökbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Koçer, D. (2002). Türkiye’de Astronomi Eğitim-Öğretiminin Önemi, Gerekliliği ve Yapılabilecekler.
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ.
Tunca, Z. (2002). Türkiye’de İlk ve Orta Öğretimde Astronomi Eğitim Öğretiminin Dünü,
Bugünü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ.
Türk, C., Kalkan, S., Bolat, M., Akdemir, E., Karakoç, Ö., & Kalkan, H. (2012). Fen ve Teknoloji
Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Kavramlarını Kavrama Düzeyleri Üzerine
Bir Durum Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 202-209.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com