You are here

Aristoteles’te Eğitim Kavramının Politik İşlevi

The Political Function of the Concept of Education in Aristotle

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to expose the political role of the concept education in Aristotle. It is tried to sum up in order for this Aristotle‟s view of ethics on the basis the concept of eudaimonism. It is explored then the role of politics in the fulfillment a virtuous life. To indicate the inevitable role of the concept of education in order to make politics realize a virtuous life in the city is the last issue on which this study focuses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Aristoteles‟in eğitim görüşünün içerdiği politik işlevi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun için önce, Aristoteles‟in erdemli yaşam kavramı temelinde geliştirdiği etik görüşü özetlenmeye çalışılacak. Daha sonra, erdemli yaşamın gerçekliğe dönüşebilmesi için politikanın rolü belirlenmeye çalışılacaktır. Son olarak da, politikanın kendi işlevini yerine getirebilmesi için eğitim kavramının ya da sürecinin kaçınılmaz rolü ya da işlevi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aristoteles, (1985) Metafizik Cilt: 1, çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
------------, (1943) Atinalıların Devleti, çev. Suad Yakup Baydur, Maarif Matbaası, Ankara.
------------, (1988) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
------------, (1975) Politika, çev. Mete Tuncay, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
------------, (1999) Eudemos’a Etik, çev. Saffet Babür, Dost Kitabevi yayınları, Ankara.
Arslan, Ahmet, (2007) İlkçağ Felsefesi Tarihi: Aristoteles, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Barnes, Jonathan, (2002) Aristoteles, çev. Bahar Öcal Düzgören, Altın Kitaplar, İstanbul.
Burnet, John, (2008) Aristoteles: Eğitim Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul.
Çotuksöken, Betül, (2001) “Nikomakhos‟a Etik”, Felesefeyi Anlamak, Felsefe İle Anlamak, İnkılap Yayınları, İstanbul.
Davidson, Thomas, (2008) Greklerde Eğitim Düşüncesi, çev. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul.
Kuçuradi, İonna, “Aristoteles ve Ontolojik Yaklaşım”, Çağın Olayları Arasında, Şiir Tiyatro Yayınları, Ankara
Küken, Gülnihal, (2003) İlkçağda Eğitim Felsefesi, Alfa Yayınları, İstanbul.
Shaw, Elizabeth C., (2005) “Philosophers fort he City: Aristotle and the Telos of Education” Modern Age, Cilt: 47, No: 1, U.S.A

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com