You are here

Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme

An Essay on the Philosophical Foundations of Current Medical Ethics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Alongside the improved technology, innovations in healthcare have brought about a new aspect to the ethical field of medicine. On the one hand the broadening of the scope of patient’s rights, on the other hand the increase in the occupational mistakes towards healthcare professionals yielded in general mistrust and discomfort in the medical community. This negative state of mind augmented the interest in ethical approaches that act as precautions against problems. Contributing to the production of scientific knowledge, certain ethical principles which bind scientists worldwide are referenced in the decision making process aimed at overcoming ethical dilemmas. Nowadays, there are four new ethical approaches in addition to these principles. These new approaches are virtue ethics, pragmatism ethics, duty ethics and rights ethics. These new approaches provide a basis for evaluating the relationship between the healthcare professionals and patients in the clinical environment and finding out solution alternatives. In conclusion, actualizing the new approaches in medical ethics would be an important step in protecting and advancing both professional and universal principles.
Abstract (Original Language): 
Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık alanında meydana gelen yenilikler, tıbbın etik boyutuna yeni bir çehre kazandırmıştır. Bir yandan hasta haklarının kapsamının genişletilmesi, diğer yandan paralelinde sağlık profesyonellerinin meslek hatalarının artması sağlık camiasında genel bir güvensizliğe ve huzursuzluğa yol açmıştır. Bu olumsuz ruh hali, sorunlara karşı bir tür önlem niteliği taşıyan etik yaklaşımlara yönelik ilgiyi arttırmıştır. Bilimsel bilgi üretimine yarar sağlayan, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan bilim insanlarını bağlayıcı, etik ikilemleri aşmaya yönelik karar alma sürecinde başvurulan etik yaklaşımlar vardır. Kapsamı genişletilerek yeniden bir düzenlemeyle etik yaklaşımlar günümüzde 4 temel başlık altında ele alınmıştır. Bu güncel yaklaşımlar; erdem etiği, yararcılık etiği, ödev etiği ve haklar etiğidir. Klinik ortamda sağlık profesyoneliyle hasta arasındaki ilişkinin etik yönden değerlendirilmesinde ve çözüm seçeneklerinin hazırlanmasında bu yeni yaklaşımlar zemin hazırlamaktadır. Sonuçta tıp etiğindeki güncel yaklaşımların yaşama geçirilmesi, hem mesleki hem de evrensel ilkelerin korunması ve yükseltilmesi yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır.

REFERENCES

References: 

AYDIN, E. - ERSOY N. (1995) “Tıp Etiği İlkeleri”, T Klin Tıbbi Etik, ss. 48–52, Ankara:
Nobel Yayınevi.
AYDIN, E. (2011) Çağdaş Tıp Etiğinde Değerler.
http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/2011 (Erişim Tarihi:29.06.2011).
BEAUCHAMP, T.L. - CHİLDRESS, J.F. (1994) Principles of Biomedical Ethics, 4th Ed,
New York: Oxford Univ. Press.
BENHAMOU-JANTELET, G. ( 2001) “Nurses’ Ethıcal Perceptıons Of Health Care and
of Medical Clinical Research: An Audit In A French University Teaching Hospita”, Nursing
Ethics, vol. 8, iss. 2, pp.116-121.
BELSEY, A. - CHADWICK, R. (1998). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, çev.
Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
CİHAN, M. (2010) “John Stuart Mill’de Birey ve Toplum İlişkisi”, Birinci Uluslar arası
Felsefe kongresi Bildiri Özetleri, Bursa.
DEMİRHAN ERDEMİR, A. - ÖNCEL Ö. - AKSOY Ş. (2003). ÇağdaşTıp Etiği,
İstanbul:Nobel Matbaacılık.
DIETRICH, V.E. (2000) Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, çev. Arın Namal,
Ankara:Nobel Yayınevi.
GÜVEN, T. - ERSOY, N. (2000) “Tıp Etiğinde Yeni Bir Yaklaşım: Erdemler”, T Klin
Tıbbi Etik, ss. 51-59 Ankara: Nobel Yayınevi.
HARIS J. (1998) Hayatın değeri; Tıp Etiğine Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık.
KUÇURADİ, İ. (1996) “Etik”, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara:Nobel Yayınevi.
MC CULLOUGH, L.B. - JOHNSEN, A.R. (1991) “Bioethics Education, Diversity and
Critique”, The Journal of Medicine and Philosophy, vol.16, iss. 32, pp. 1–4.
OĞUZ, Y. (1997) Etik Kurullar, ed. C. Akpınar, Ankara Odası Yayınları, Ankara: Funda
Matbaacılık.
ÖZ, F. (1998) “Hemşirelikte Özgecilik (Yardım Edicilik)”, C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, vol.2, iss.1, pp.53–58.
SAYIM, F. (2011) Sağlık Piyasası ve Etik, Bursa:MKM Yayınları.
SHIMON, M.G. (2004) “Who Decides – The Patient,The Physician Or The Rabbi”,
Jevish Medical Ethics, vol.2, pp.20-30.
SILVA, M.C. (1990) Ethical Decision Making in Nursing Administration, USA: Norwalk
Connecticut: Appleton-Lange.
TİMUÇİN, A. (2006) John Locke’un Siyaset Anlayışı, İstanbul: Bulut Yayın Dağıtım.
Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme
184 2011/17
WEST, D. (2005) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul:
Paradigma Yayınları.
WILLIAMS, R.J. (2005) “Dünya Hekimler Birliği”, Tıp Etiği Elkitabı, çev. M. Civaner,
5. Baskı, Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
YILDIRIM, G. - KADIOĞLU, S. (2007) “Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları”, C.Ü. Tıp
Fakültesi Dergisi, vol. 29, iss. 2, pp.7–12.
http://www.globalethics.org/ Etthiics//2011 (Erişim Tarihi:14.08.2011).
http://www.tip.deu.edu.tr/Dünya Hekimler Birliği Helsinki Bildirgesi 2000/2011 (Erişim
Tarihi:29.06.2011).
http:/www.ncehr.org./ National Council on Ethics in Human Research (NCEHR)
2009/2011 (Erişim Tarihi:29.06.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com