You are here

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış

What is the Function of Man With Regard to Being a Man? : An Aristotelian View

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this work which examines the investigation regarding the function (ergon) of human in Aristotle’s works The Nicomachean Ethics and The Eudemian Ethics is to make an analysis about the concepts which play role in illuminating the ideal way of life for human. The function of human is certainly not a matter that can be abstracted from Aristotle’s ethics alone. In this context, to present the issue of function, it is intended to clarify the other main concepts in Aristotle’s system. In this text, the works The Nicomachean Ethics and The Eudemian Ethics are referred as the abbreviations N.E and E.E.
Abstract (Original Language): 
Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik ve Eudemos’a Etik adlı eserlerinde insanın işlevine (ergon) ilişkin gerçekleştirdiği soruşturmayı inceleyen bu çalışmanın amacı, insan için ideal olan yaşam biçiminin aydınlatılmasında rol alan kavramlara yönelik bir analiz gerçekleştirmektir. İnsanın işlevi sorunu, kuşkusuz Aristoteles’in etiği içinden tek başına soyutlanabilecek bir konu değildir. Bu bağlamda işlev konusunun ortaya konulması amacıyla, Aristoteles’in sistemi içinde önemli yeri olan başkaca kavramlar netleştirilmeye çalışılmıştır. Metin içinde Nikomakhos’a Etik ve Eudemos’a Etik eserlerine N.E ve E.E şeklinde kısaltılarak gönderimde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Allen, C. (2003) “Function and Design”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/function.
Aristoteles (1996) Metafizik, (Çev. Ahmet Arslan), İstanbul: Sosyal Yayınlar.
------------- (1999) Eudamos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
------------- (2005) Fizik, (Çev. Saffet Babür), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
------------- (2007) Nikomakhos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
Clark, S. (1972) “The Use of ‘Man’s Function’ in Aristotle”, Ethics, Vol 82, No.4, pp. 269-283, Chicago: The University of Chicago Press.
Çankaya, A. (2010) “Aristoteles’de Mükemmel Yaşamın Neliği”, Özne,11-12. Kitap/Aristoteles Özel Sayısı, Güz 1009- Bahar 2010, sf. 104-110.
Dusenbery, D. B. (1992) Sensory Ecology, pp.7-8. W.H. Freeman, New York.
Erkızan, H. N. (2010) “Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum’ın Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme”, Özne, 11-12. Kitap/Aristoteles Özel Sayısı, Güz 1009- Bahar 2010, sf. 86-103.
Lear, G. R. (2004) Happy Lives and the Highest Good, An Essay on Aristoteles’s Nicomachean Ethics, United Kingdom: Princeton University Press.
Nagel, T. (2010) “Aristoteles Üzerine Düşünceler”, Çev. H. Nur Erkızan, Özne, 11-12. Kitap/Aristoteles Özel Sayısı, Güz 2009- Bahar 2010, sf. 111-115.
Özcan, M. (2006) İnsan Felsefesi: İnsanın Neliği Üstüne bir Soruşturma, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com