You are here

Kopula Üzerine

On Copula

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.20981/kuufefd.49276

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In grammar “copula” or “koşaç” is important unit for especially to constitute propositional composition and judgement. But it is a problem whether copulas function is about exintential or just syntactical. While its function is both existential and syntactical for Aristotle, its function just syntactical for Abelard. This article deals with what is copula and its functions according to Aristotle and Abelard.
Abstract (Original Language): 
Dilbilgisinde “kopula” veya “koşaç” olarak adlandırılan ögenin özellikle mantıkta önermesel yapıları oluşturmada ve yargı bildirmede önemli bir işlevi vardır. Ancak kopulanın varoluşsal/varlıksal işlevinin mi, yoksa dilsel bir bağlama işlevinin mi olduğu tartışma konusudur. Aristoteles her iki işlevinin de olduğunu düşünürken Abelard gibi mantıkçılar sadece dilsel bir işlevi olduğunu savunmaktadır. Bu makalede kopulanın ne olduğu ve işlevleri her iki mantıkçıya göre ele alınacak ve yorumlanacaktır.

REFERENCES

References: 

ARİSTOTELES (2002), Yorum Üzerine, 2. b., çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
ÇAKMAK, Serkan (2013), “Var” ve “Yok” Sözcüklerinin Morfolojik Kimliği, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 463-471, http://www.turkishstudies.net/Makaleler/601482603_25%C3%87akmak%20serkan...
HEİDEGGER, Martin (2011), Metafiziğe Giriş, çev. Mesut Keskin, Avesta Yayınları, İstanbul.
KNEALE, William–Martha KNEALE (1988), The Development of Logic, 10. ed., Clarendon Press, Oxford.
LYONS, John (1983), Kuramsal Dilbilimine Giriş, çev. Ahmet Kocaman, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
SAVRAN, Hülya (2008), “Türk Dilinde “+Dır” Bildirme Eki Ve “+Dır” Bildirme Ekiyle
Yapılan Belirsizlik Kelimeleri”, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 14, 2008/1, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com