You are here

AKYATAN LAGÜNÜ ÇEVRESİNDE ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMLERİN ZAMANSAL İNCELENMESİ VE EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The wetlands which are the richest ecosystems of the Earth are losing lands and undergoing damage because of global climate change, agricultural policies and misuses of lands or planless in use. The contradiction in the development of urbanization towards to productive agricultural land with the increasing food demand are tried to resolve with tillage of non-arable land and consequently, in addition to the mis-tillage of the forest, pasture and rocky lands, it brougt about the drying and destruction of wetland. Akyatan lagoon, which is the subject of this study, has being affected in many ways day by day due to the wrong policies. Akyatan lagoon in the Eastern Mediterranean, which is of the most important wintering areas for bird because of winter cold and freezing wetlands in the north, is significantly rich in terms of fauna and flora. In our field study, according to the satellite images obtained during the years in different, it was determined that wetlands around Akyatan lagoon was decreased in favor of agricultural areas. Hence, the restriction accommodation of birds, destruction of natural vegetation and significant pollution and contamination via fertilizers and chemcials used in agricultural lands, especially during the summer, are consequences on the Akyatan Lagoon.
Abstract (Original Language): 
Yeryüzünün en zengin ekosistemleri olan sulak alanlar, küresel iklim değişikliği, tarımsal politikalar ve arazi kullanımındaki yanlışlıklar/plansızlıklar nedeniyle sürekli alan kaybetmekte veya önemli ölçüde tahribata uğramaktadır. Türkiye’de kentlerin verimli tarım arazilerine doğru gelişimi ile artan gıda talebi arasındaki çelişki, tarıma uygun olmayan toprakların işletilmesiyle giderilmeye çalışılırken, bu durum birçok mera, orman ve taşlık arazinin amacına uygun olmayan kullanımı yanında birçok sulak alanın kurutulması ve tahribini de beraberinde getirmiştir. Çalışmaya konu olan Akyatan lagünü de bu yanlış politikalardan gün geçtikçe daha fazla nasibini almaktadır. Kış soğukları ve kuzeydeki sulak alanların donması nedeniyle kuşlar için Doğu Akdeniz’deki en önemli kışlama alanlarından bir olan Akyatan Lagünü ve çevresi, aynı zamanda flora ve fauna bakımından da son derece zengindir. Yaptığımız arazi çalışmalarında ve uydu bantlarının kullanılmasıyla farklı yıllara ait elde edilen görüntülerde, Akyatan Lagünü’ndeki sulak alanların tarımsal alanlar lehine azaldığı tespit edilmiştir. Böylece kuşların konaklama alanları gün geçtikçe daralırken, doğal bitki örtüsü tahrip edilmekte ve tarım arazilerinde kullanılan gübreler ve ilaçlar nedeniyle de göl, özellikle yaz aylarında önemli ölçüde kirletilmektedir.

REFERENCES

References: 

Çevik, F., Polat S., & Dural, M. (2008). Akyatan Ve Tuzla Lagünlerini Fitoplanktonu Ve Mevsimsel Değişimi. Journal of FisheriesSciences.com, 2 (1), 19-29.
Çevreorman. (2009). Adana İl Çevre Durum Raporu (2009). Adana: Çevre ve Orman Bakanlığı.
Demir, A. (2008). Akyatan Lagününde Tuzluluk ve Bazı Kirlilik Düzeylerinin Saptanarak Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Dağılımlarının Belirlenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .
Demir, A., & Selek, Z. (2009). Akyatan Lagününde Tuzluluk Değişiminin Mevsimsel İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 24 (1-2), 165-178.
Dural, M., & Göksu, M. (2006). Çukurova Bölgesi'ndeki Akyatan Lagününde (Adana/Türkiye) Sediment, Seston ve Bentoz'da Mevsimsel Ağır Metal Değişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (s. 65-69). İzmir.
Erol, O. (2003). Ceyhan Deltasının jeomorfolojik Gelişimi. Ege Coğrafya Dergisi (12), 59-81.
Göney, S. (1976). Adana Ovaları I. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası.
Harmancı, D. S. (2005). Kıyı Kumullarında Sürdürülen Tarımsal Etkinliklerin Kaynak Kullanım Planlanması Yönünden İncelenmesi: Kapıköy Örneği. Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Köyişleri. (1986). Adana İli Arazi Varlığı, Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Sönmez, M. R., & Balaban, O. (2009). İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi. Planlama (1), 25-51.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com