You are here

TÜRKİYE’DE FAALİYET KİRALAMASI (OPERASYONEL LEASING)

OPERATIONAL LEASING IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Operating leasing is a widely used financing technique worldwide. In our country, it started to be implemented with the Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Law No. 6361, which was enacted in 2012. In this study, it is aimed to reveal the development of operating leasing which is being implemented in Turkey since 2012. In this context, in the study, general information about leasing and activity leasing is given and then a sample implementation study has been shown on the application of the operating leasing in our country.
Abstract (Original Language): 
Faaliyet kiralaması, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir finansman tekniğidir. Ülkemizde ise 2012 yılında yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan faaliyet kiralamasının gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımına dair genel bilgiler verildikten sonra faaliyet kiralamasının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin örnek uygulama çalışmasına yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Boyraz, F. (2011). TMS/TFRS/KOBİ Standartlarına Göre Hesaplanan Ticari Kardan Mali Kara Geçiş” Powerpoint Sunumu, İstanbul YMM Odası, http://www.mukellefgazetesi.com.tr/275temmuz2011/fazilboyraziymmo0112201..., Erişim Tarihi: 16.12.2014.
Ernst & Young. (2011). Türkiye’de Leasing & Faktoring, http://www.vergidegundem.com/tr/c/document_library/get_file?uuid=84bc03a..., Erişim Tarihi: 18.12.2014.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121213-1.htm, Erişim Tarihi: 15.12.2014.
Gezginadam, G. (2008). Operasyonel Leasing ve Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Koç, M. (2004). Finansal Kiralama (Leasing), Beta Yayınları, İstanbul.
Koçyiğit, M. – Kılıç, A. (2008). Leasing Sektöründe KDV Oranı Değişikliğinin İMKB’de İşlem Gören Leasing Şirketlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 165–174.
Leasing Portalı (2014). Faaliyet Kiralaması, http://www.leasingportali.com, Erişim Tarihi: 05.12.2014.
Sipahi, B. (2004). Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS17.pdf, Erişim Tarihi: 04.12.2014.
Toraman, C. (2000). Finansal Kiralamanın Türkiye Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 7 (Temmuz), 30–37.
Tuğlu, A. - Özkan, A. (2007). Finansal Kiralama İşlemleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
http://www.finansgundem.com/haber/yeni-yasa-leasing-sektorunu-ucuracak/3..., Erişim Tarihi: 15.12.2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com