You are here

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN UYGULANABİLİRLİĞİ

APPLICABILITY OF EMPOWERMENT IN TURKISH INSURANCE SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study examined empowerment, which is a modern management concept and its applicability to insurance companies have been investigated empiricaly. A field study was conducted involving 12 insurance companies that are different scale size. Data collected from the survey were analyzed using parametric and non-parametric statistical techniques. Results show the existence of common empowerment factors from perspective of managers and employees. Therefore can be said that a favorable environment for empowerment in the insurance companies. However, hypothesis testing shows that partially protects the presence of the traditional organization approach.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada çağdaş bir yönetim anlayışı olan personel güçlendirme incelenmiş ve sigorta şirketlerine uygulanabilirliği deneysel olarak araştırılmıştır. Farklı ölçek büyüklüklerindeki 12 sigorta şirketini kapsayan bir saha araştırması yapılmıştır. Anketlerle derlenen veriler parametrik ve parametrik olmayan istatistik teknikleriyle analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular çalışanlar ve yöneticiler açısından ortak güçlendirme unsurlarının varlığını göstermektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinde personel güçlendirme için elverişli bir ortam olduğu söylenebilir. Ancak hipotez testleri geleneksel örgüt anlayışının kısmen de varlığını koruduğunu göstermektedir.
71
92

REFERENCES

References: 

Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme, Karadeniz Araştırmaları, 25, 145-174.
Bennis, W.G. - Nanus, B. (1985). Leaders: Strategies for Taking Charge, Harper and Row, New York.
Blau, J.R. - Alba, R.D. (1982). Empowering Nets of Participation, Administirative Science Quarterly, 27 (3), 363-379.
Ceylan, A.K. - Çelik, G.M. - Emhan, A. (2015). Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama, Journal of Business Research Turk, 7(1), 168-185.
Conger, J.A. - Kanungo, R.N. (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy of Management Review, 13 (3), 471-482.
Çavuş, M.F. (2008). Personel Güçlendirme: İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, 3 (10), 1287-1300.
Çavuş, M.F. - Akgemci, T. (2008). İşletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkisi: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 229-244.
Çuhadar, M.T. (2005). Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 25, 1-21.
Doğan, S. - Demiral, Ö. (2007). İşletmelerde Personel Güçlendirme Kültürünün Yaratılmasıyla Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (9), 282-303.
Doğan, S. (2006). Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Güçlendirilmiş Bir İş Çevresi Yaratmaya Ne Kadar İstekli ve Hazır Olduklarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 3 (2), 165-189.
Gürbüz, G. - Kumkale, İ. - Oğuzhan, A. (2013). Bankacılık Sektöründe Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Trakya Bölgesi Bankalarında Araştırma, International Conference on Eurasian Economies 2013 Proceedings, 17-18 September 2013, St. Petersburg, Rusia, 791-800.
Hill, S.N. - Kang, J.H. - Seo, M. (2014). The Interactive Effect of Leader-member Exchange and Electronic Communication on Employee Psychological Empowerment and Work Outcomes, Leadership Quarterly, 25 (4), 772-783.
Lan, X.M. - Chong, W.Y. (2015). The Mediating Role of Psychological Empowerment between Transformational Leadership and Employee Work Attitudes, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 184-191.
Lin, H. - Rababah, N. (2014). CEO-TMT Exchange, TMT Personality Composition, and Decision Quality: The Mediating Role of TMT Psychological Empowerment, Leadership Quarterly, 25 (5), 943-957.
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417)
Yıl: 2016 – Cilt: 5 – Sayı: 2
92
Meng, Li. - Jin, Y. - Guo, J. (2016). Mediating and/or Moderating Roles of Psychological Empowerment, Applied Nursing Research, 30, 104-110.
Newbold, P. İşletme ve İktisat için İstatistik (Çev. Ümit Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Özarallı, N. (2015). Linking Empowering Leader to Creativity: The Moderating Role of Psychological (Felt) Empowerment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 366-376.
Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiki Veri Analizi-1, 4. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Parker, L.E. - Price, R.H. (1994). Empowered Managers and Empowered Workers: The Effects of Managerial Support and Managerial Perceived Control on Workers’ Sense of Control Over Decision Making, Human Relations, 47 (8), 911-928.
Quinones, M. - Van den Broeck, A. - De Witte, H. (2013). Do Job Affect Work Engagement via Psychological Empowerment? A Mediation Analysis, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 29 (3), 127-134.
Robins,T.L. - Crino, M.D. - Fredendall, L.D. (2002). An Integrative Model of Empowerment Process, Human Resources Management Review, 12 (3), 419-443.
Spreitzer, G.M. - Kizilos , M.A. - Nason, S.W. (1997). A Dimensional Analysis of the Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness, Satisfaction, and Strain, Journal of Management, 23 (5), 679-704.
Spreitzer, G.M. (1995), Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation, Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-1465.
Wilkinson, A. - Willmott, H. (1996), Quality Management, Problems and Pitfalls: A Critical Perspective, International Journal of Quality & Reliability Management, 13 (2), 55-65.
Yüksel, Ö. - Erkutlu, H. (2003). Personel Güçlendirme - Empowerment, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1/2003, 131-142.
Zimmerman, M.A. (1990). Taking Aim on Empowerment Research: On the Distinction Between Individual and Psychological Conceptions, American Journal of Community Psychology, 18 (1), 169-177.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com