You are here

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
When we look at the management literature, the organisations that considered as 'successful' are the ones that adapt themselves to the changes within the environment. Peter Senge, called this kind of organisations as 'learning organisations' and tried to explain the reasons why the learning organisations succeed while others fail. This study is an at¬tempt to implement the idea of 'learning organisation' concept within the public organisa¬tions. The success within the transformation process -of the public organisations into learning organisations- will heavily depend on the attitudes of the politicians, public person¬nel and the public (voters and tax-payers). The barriers and the failures in such a trans¬formation process will determine the speed and the direction of the change. However, the real task for the politicians and managers, as Drucker pointed out, will be the survival chal¬lenge within the third transformation process.
Abstract (Original Language): 
Yönetim yazınına baktığımızda başarılı olarak görülen örgütlerin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilen örgütler olduğu görülmektedir. Peter Senge bu tür örgütleri 'öğrenen örgüt' olarak ifade etmiş ve öğrenen örgütlerin neden başarılı olduklarını açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışma 'öğrenen örgüt' düşüncesinin kamu örgütlerine uyarlanmasıyla ilgilidir. Kamu örgütlerinin birer öğrenen örgüt olabilmelerinin ön şartı politikacıların, kamu görevlilerinin ve de halkın (seçmenler ve vergi mükellefleri olarak) tutumlarına bağlı olacaktır. Kamu sektöründeki bu dönüşüm sürecinin önündeki engeller ve başarısızlıklar, bu sürecin hızını ve yönünü belirleyecektir. Bununla birlikte, politikacılar ve yöneticiler için asıl meydan okuma, Drucker'ın sözünü ettiği üçüncü dönüşüm sürecinde ayakta kalabilmeleri olacaktır.
51
65

REFERENCES

References: 

ARGYRIS, C. ve SCHÖN, D. (1978) Organizational Learning: A Thieory of Action Perspective. Ad-dison-Wesley, USA.
BAYRAKTAROĞLU, S. (2000) "Bir Öğrenen Örgüt Uygulaması", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yay, Sayı:6, s.71-84.
BAYRAKTAROĞLU, S. ve OZEN KUTANIS, R.
(2003
) "Transforming Hotels into Learning Organisations: A New Strategy for Going Global", Tourism Management, 24(1).
DRUCKER, P. (1993) Post Capitalist Society, Harper Business, New York.
HUGHES, J. (2000) Thie Learning Organisation Part I. Centre for Labour Market Studies- Working Paper, University of Leicester, Leicester.
JONES, A. M. ve HENDRY, J. C. (1992) Thie Learning Organisation, Warwick University, Coventry.
KÖKEL, F. D. (1999) "Öğrenen Organizasyon İlkelerinin Kurum Kültürü ile İlişkisi", Human Resources, Nisan-Mayıs-Haziran.
KÖKTÜRK, M. (1998) İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta, İstanbul.
MARQUARDT, J. M. ve REYNOLDS, A. (1994) Thie Global Learning Organization, Irwin, Burr
Ridge, IL.
NONAKA, I. (1991) "The Kowledge-creating Company". Harvard Business Review, Vol.69, No:6.
ÖZEN KUTANİS, R. (2002) "Öğrenen Organizasyonlar", İçinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık
(der) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta, İstanbul.
Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru 65
POLANYİ,
K
. (1944) Great Transormations, Rinehart, Canada.
RESCHENTHALER, G. B. ve THOMPSON, F. (1998) "Public Management and the Learning Organi¬zation", International Public Management Journal, Vol.1, No:1, s.59-106.
SENGE,
P
. M. (1990) Thıe Fifths Discipline: Thıe Art and Practice of Learning Organization, Dou-bleday, New York.
SENGE, P. M. (1994) Thee Fifthi Discipline Field Book, Doubleday, New York. SENGE, P. M. (1998) "Öğretenin Öğrettikleri", AD Business Aylık Ekonomi Dergisi, Ocak

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com