You are here

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of study named "Comparative Public Relations: Public Administration and Private Sector" is to put out how public relations are considered by public administration and private sector with a comparative approach. In the introduction chapter, the basic information on public relations, both in public administration and in private sector was given. The second chapter deals with the differences and the simi¬larities of public administration and private sector based on the basic elements of public relations; Organizing, Aim, Regulation, Mass Target and Supporters, Method and Practices, Financing, Control. The study ends with conclusion.
Abstract (Original Language): 
Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler" isimli bu çalışmanın amacı, halkla ilişkilerin kamu yönetimi ve özel sektörde nasıl anlaşıldığını karşılaştırmalı bir yaklaşımla ortaya koymaktır. Çalışmanın giriş bölümünde hem kamu yönetiminde hem de özel sektörde halkla ilişkilerin tanımına ve halkla ilişki¬lerle ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Halkla ilişkilerin temel unsurları olan; Örgütlenme, Amaç, Mevzuat, Hedef Kitle ve Taraflar, Yöntem ve Uygulamalar, Finansman, Denetim açısından kamu yönetiminde ve özel sektördeki benzerlikleri ve farklılıkları ele alınmıştır. Çalışma sonuç ile tamamlanmıştır.
79
99

REFERENCES

References: 

Acar, Muhittin (1994). Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Araştırması, Ankara: DPT. Altunok, Mustafa (2002). " Kamu yönetimi ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Halkla İlişkiler", Bolu:
36 Mustafa Altunok, " Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Halkla İlişkiler", A.İ.B.Ü, 2002, s.142.
Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler 99
Abant
İzze
t Baysal Üniversitesi. Bengsir, Türksel Kaya (2000). "Halkla İlişkilerde etkileşimli İletişim" Amme îddaresi Dergisi, cilt:33.
Berth,
Kirste
n ve Sjöberg, Göran (1998). Halkla İlişkiler Eğitiminin Evrimim ve Küreselleşmenin
Etkisi, İstanbul: Rota. Bozkurt, Ömer ve Ergun, Turgay (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara: TODAİE. Budak, Gönül ve Gülay (1998). Halkla İlişkiler, İzmir. Bülbül, Rıdvan (1998). Halkla İlişkiler, Konya: Damla Ofset. Çamdereli, Mete (2000). Halkla İlişkiler, Konya: Çizgi Kitabevi. Deal, Terrence E. and Key M. K. (2001). Kurumiçi Halkla İlişkiler, Ankara: Pelin Ofset Devlet Memurları Kanunu
Giddens, Anthony (2000). Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınevi.
Gökyay, Birten (1970). "Endüstrilerde Halkla İlişkiler, Panel- Tartışma, Ankara: MPM.
İnan, Kamran (1999). Devlet İdaresi, İstanbul: Timaş.
Kazancı, Metin (1999). Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan.
Sabuncuoğlu, Zeyyat (2001). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Bursa: Ezgi.
Schmidt, Manfred
G
. (2001). Demokrasi Kuramlarına Giriş, Ankara: Vadi.
Schukies, Gert, (1998). Halkla İlişkilerde Müşteri Memnuniyetine Dönük Kalite, İstanbul: Rota.
Sjöberg, Göran. (1998). Mesleki Uygulama İçin Bir Halkla İlişkiler Eğitim Modeli, İstanbul: Rota.
Şenol, Mesut (1998). " Türkiye'de Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerUzman Der, Sayı 2.
Tellioğlu, Cevdet (2000). Halkla İlişkiler Pratiği El Kitabı, İstanbul: Timaş.
Tosun, Kemal (1992). İşletme Yönetimi, Ankara: Savaş.
Uysal, Birkan, (1998). Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler, Ankara: TODAİE.
Yalçındağ, Selçuk (1987). "Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler Uygulamaları", Halkla İlişkiler Sempozyumu '87, Ankara: TODAİE.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com