You are here

Kentsel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Düzeyi: İstinye-İstanbul Örneği

The Level of Satisfaction from Urban Public Services: Evidence from İstinye-İstanbul

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research entitled The Level of Satisfaction from Urban Public Services is a theoretical and empirical work. The study presented in this work reports the results of a scientific investigation on selected urban electorates in Istinye-Istanbul. Results on "confidence", "representation" and "pleasure" as the factors affecting the satisfac¬tion level obtained from basic services performed by Central Government, municipalities and neighborhood authority are evaluated in its context and compared to the results of a research made by TESEV in 1999. As a result of the research, the satisfaction level being obtained from the services performed by Central Government is very low. But, that level is higher both in the case of neighborhood authority and municipality.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de kentsel kamu hizmetlerinden duyulan tatmin düzeyinin ölçülmesine yönelik bu çalışma, teorik ve ampirik nitelikli bir araştırmadır. Çalışma, seçilmiş bir örnekte (İstinye-İstanbul) kent nüfusunu temsil eden bir kütle üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, Merkezi Hükümet, belediyeler ve muhtarlık kurumu tara¬fından yürütülen kimi hizmetlerden duyulan tatmin düzeyini doğrudan etkileyen faktörler olarak "güven", "temsil" ve "memnuniyet"e ilişkin bulgular hem kendi i¬çinde hem de 1999 yılında TESEV tarafından yapılan benzer nitelikli bir araştırmada ulaşılan sonuçlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, Merkezi Hükümet tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin olarak halkın duyduğu tatmin düzeyinin çok düşük olduğu, halkın bu açıdan söz konusu kurumu yetersiz bulunduğu saptanmıştır. Buna karşılık, muhtarlık tarafından sunulan hizmetlerden halkın duyduğu tatmin düzeyinin nispeten daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Belediyelerin ise, araştırma kapsamındaki kamu kurumları içinde, halkın duyduğu tatmin düzeyi açısından en başarılı yönetim birimleri olduğu tespit edilmiştir. Bu¬nun yanı sıra, halkın Merkezi Hükümet'e ilişkin yargılarının olumsuzlaştığı, muhtar¬lığa ilişkin yargılarının pek değişmediği, belediyeler hakkındaki yargılarının ise o¬lumlu yönde pekiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Adaman Fikret ve Ali Çarkoğlu (2000). Türkiye'de Yerel ve Merkezi Yönetimlerde Hizmetlerden Tatmin, Patronaj İlişkileri ve Reform. İstanbul: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yayını, No. 17
Emrealp, Sadun ve Drew Horgan (1994). Belediyelerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntem¬leri (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi). İstanbul: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve IULA-EMME Yayını (İkinci Baskı).
Işıklı, Alpaslan (1994). "Özelleştirme ve Sendikalar". Özelleştirme Tartışmaları (Yayına Hazırlayan: Aykut Polatoğlu). İstanbul: Bağlam Yayınları. içinde: 89-105.
Kurtuluş, Kemal (1989). İşletmelerde Araştırma Yöntembilimi. İstanbul: İÜ, İşletme Fa¬kültesi Yayını, No. 210.
Malbon,
Justi
n (1998). "Gaining Balance on the Regulatory Tightrope", Who Benefits from Privatization, Moazzem Hossain ve Justin Malbon (Ed.), Routledge.
Nadaroğlu, H. (1994); Mahalli İdareler, Yenilenmiş 5. Bası, Beta, İstanbul.
Onar, S. S. (1966). İdare Hukuku'nun Umumî Esasları, Cilt I, İstanbul: Akgün Matbaası.
Öncel, Yenal (1992). Mahalli İdareler Maliyesi. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Sampford, Charles (1998). "Cautionary Reflections on the Privatisation Push", Who Bene¬fits from Privatization, Moazzem Hossain ve Justin Malbon (Ed.), Routledge.
Savas, E. S.
(1986)
; "Alternative Structural Models For Delivering Urban Services", Deliv¬ery of Urban Services, A. J. Swersey and E. J. Ignall (Ed.), Elsevier Science Publish¬ers, New York, ss. 9-21.
Üstünel,
Besi
m (1988). Ekonominin Temelleri. Ankara: Ofset Yayınevi (Beşinci Baskı).
Soysal,
Mümta
z (1993). 100 Soruda Anayasanın Anlamı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/GSYIH/220102t5.gif, erişim: 28.07.2002

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com