You are here

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynaklan Yönetimi Çerçevesinde Alanya'daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The improvement in technology results in less labour, more product and rising income level in society. And it is inevitable that the more the income level of society increases the more demand for tourism exists. This demand can be sufficient and also risen only by qualifying the accommodation institution and taking the service to the level of world standards. The quality of service in these institutions is directly proportional with the ability of human sources. Because in accommodation institutions human services are for human beings. Therefore, the most important element affecting the achievement is human, employee. The em¬ployees in accommodation institutions must be occupationally sufficient, well in communication, smiling, friendly and honest. These qualifications have an undeni¬able role on customer pleasure. Certainly, the accommodation institutions which give importance to customer pleasure must primarily give pleasure their employ¬ees who will be able to pleasure the customers. In order to please the employees, it is necessary to appreciate them, try to improve their life standards, enable their development with a planned and continuous professional policy, motivate them to increase their performances and win their confidence. In order to do these, the approach to the "human sources management" must become widespread and more active in accommodation institutions.
Abstract (Original Language): 
Teknolojinin gelişmesi, toplumun daha az çalışarak, daha çok üretmesine ve daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşmasına neden olmaktadır. Toplumun gelir düzeyi yükseldikçe de, turizme olan talebin artması kaçınılmazdır. Bu talebin karşılanmasının yanında, daha da artırılması konaklama işletmesinin kaliteli ve dünya standartlarında hizmet sunabilmesi ile olasıdır. Konaklama işletmelerinin kaliteli hizmet sunabilmesi ancak, istihdam edilen in¬san kaynaklarının becerisi ile doğru orantılıdır. Çünkü, konaklama işletmelerinde insan ile insana hizmet sunulmaktadır. Bundan dolayı, başarıyı etkileyen en önemli unsur, insan yani, işgörenlerdir. Konaklama işletmelerinde işgörenler; mesleki yeterliliklerinin yanında, ileti¬şim becerisi iyi, güler yüzlü, samimi ve dürüst olmalıdır. Bu özellikler, müşteri memnuni¬yetinde önemli bir yere sahiptir. Kuşkusuz, müşteri memnuniyetine önem veren konaklama işletmelerinde önce, müşteriyi memnun edebilecek işgörenlerin memnun edilmesi gerek¬mektedir. İşgörenlerin memnun olabilmesi için ise, başta onlara değer vermek, yaşam standartlarını geliştirmek için çaba harcamak, planlı ve sürekli bir mesleki eğitim politika¬sı ile işgörenlerin gelişmelerine olanak sağlamak, işgörenleri performanslarını artırmaya motive etmek ve onlara güven vermek gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için ise, konaklama işletmelerinde "insan kaynakları yönetimi" anlayışının yaygınlaşması ve et¬kin hale getirilmesi gerekmektedir.

REFERENCES

References: 

ASAOSLU
Kemal
, İşgücünü Verimli Kullanma Tekniklerinin Turizm Sektöründe Uygulaması,
Ankara, MPM yayınları : 457, 1992. AKAT Ömer, Turizm İşletmeciliği, Bursa, 2000.
ARAS Haşim, Konaklama İşletmeciliğinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü, Turizm Bakan¬lığı Yayınları, Ankara, 1993.
BARUTÇUGİL İsmet Sabit, Turizm İşletmeciliği, Bursa,1982.
ÇETİNER Ertuğrul, Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhıasebesi, Ankara, 1995.
DİNÇER İSTANBULLU Füsun , "Ağırlama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi", Turizm Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası, 1994.
EREN Erol, Yönetim ve Organizasyon, Alfa Yayınları, İstanbul, 1993.
FINDIKÇI İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, Kasım 1999.
İÇÖZ Orhan, "2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Dünya ve Avrupa Turizmindeki Yeri", Turizm Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ., 1994.
Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi... 105
KOZAK Akdoğan Meryem, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olay¬lar, Ankara, Detay Yayıncılık, 1999. OLALI Hasan, KOZAY Meral, Otel İşletmeciliği, İstanbul, 1993.
ÖZCAN Murat, "Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Muhasebesi", Turizm Yıllığı,
Türkiye Kalkınma Bankası, 1994. ÖZGEZER Şevki, "Bilgi Toplumunda Öğrenen Okul ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi",
Verimlilik Dergisi, MPM yayını, Ankara 1998. SABUNCUOĞLU Zeyyat, Personel Yönetimi, Bursa 1997. SADULLAH Ömer, İnsan Kaynakları Yönetimi, No: 537, Eskişehir, 1999. YAYLALI Nevşehir, 13-15 Aralık 1996.
Ali ve ŞAHBAZ R. Pars, Konaklama İşletmelerinde Müşteri-PersonelÇatışmasının Hizmet Kalitesine Etkileri, Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com