You are here

DENİZLİ TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DEPOLANMA ORTAMLARI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Denizli havzasındaki Kuvaterner-güncel traverten oluşumlarında saha ve mikroskobik özelliklerine göre 9 lito-fasiyes tanımlanmıştır. Bunlar: 1) kristalin kabuk, 2) çalı, 3) pizolit, 4) sal, 5) zarflı hava kabarcıklan, 6) kamıs, 7) litoklast, 8} çakıllı traverten, 9} eski toprak oluşumlarıdır. Ayırtlanan litofasiyesler çeşitli birliktelikler halinde yamaç, çöküntü, tümsek, sırt ve kanal depolanma ortamlarında çökelmişlerdir. Ayrıca bu ana depolanma ortam-lan kendi içlerinde alt ortamlara ayrılmtştır. Bazı traverten orneklerinden yapılan izotop analizlerine göre. 13C izotop değerleri 0,35 ile 6.70 %o arasında;0 O değerleri ise -6.47 ile -15.10 %0 arasında geniş bir dağılım sunmakta olup, litofasiyeslerin yapılarına ve ortamlarına gore izotopik anlamda bir gruplaşma ortaya çıkmaktadır.

REFERENCES

References: 

Allen, E. T. ve Day, A. L., 1935, Hot springs of the Yellowstone National Park: Carnegie Inst., Wash. Publ., 466, 525.
Altunel, E., 1996, Pamukkale travertenlerinin
morfolo
jik özellikleri, yaşları ve neotektonik önemler: MTA Derg., 118,47-64.
v
e Hancock, P. L., 1993a, Morphology and
structural setting of Ouaternary travertines at Pamukkale, Turkey: Geological Journal, 28, 335-346.
ve
,
1993b,
Activ
e Assuring and faulting in
Ouaternary travertines at Pamukkale, western Turkey: Z. Geomorph. N. E. 285 - 302.
Baker, G. ve Frostick, A. C., 1951, Pisoliths, ooliths and calcareous growths in limestone cavesat Port Campbell, Victoria, Australia: Jour. Sed. Pet., 21, 85- 104.
Bargar, K. E., 1978, Geology and thermal history of Mammoth hot springs Yellowstone National Park, Wyoming: U.S. Geol. Surv. Bull., 1444, 55.
Black, D. M., 1953, Aragonite rafts in Cartsbad Caverns, New Mexico: Science, 117, 84-85.
Canik, B., 1978,
Denizl
i - Pamukkale sıcak su kaynaklarının sorunları: Jeoloji Mühendisliği Derg., 5, 29-33.
Chafetz, H. S. ve
Meredith
, J. C. 1983, Recent travertine pisoliths (pisoids) from southeastern Idaho, U.S.A.: in: Coated Grains, Ed. by T.M. Peryt, 45CM55, Springer - Verlag, Berlin.
ve Folk, R. L., 1984, Travertines: Depositional
morphology and the bacterially constructed constituents: Jour. Sedimentary Petrology, 54, 1,289-316.
; Rush, P. F. ve Utech, N. M., 1991a,
Microenvironmental controls on mineralogy and habit of CaCO3 precipitates: an example from an active travertine System: Sedimentology, 38, 107-126.
; Utech, N. M. ve Fitzmaurice, S. P., 19916,
Differences in the ö O and Ö C signatures of seasonal laminae comprising travertine stromatolites: Jour. Sedimentary Petrology, 61, 6, 1015-1028.
ve Lawrence, J.R., 1994, Stable isotopic variability within modern travertines: Geographie Physigue et Quaternaire, 48, 257-273.
ve
Guidry
, S.A., 1999, Bacterial shrubs, crystal
shrubs, and ray-crystal crusts: Bacterially induced vs abiotic mineral precipitation, Sedimentary Geology, v. 126, p. 57-74.
Çakır,
Z.
, 1999, Along - strike discontinuity of active normal faults and its Influence on Ouaternary travertine deposition: Examples from westem Turkey: Tr. J. of Earth Sciences, 8, 67-80.
Demirkıran, Z. ve Çalapkulu, F., 2001, Kaklık-Kocabaş travertenlerinin litolojik, morfolojik özellikleri ve sınıflandırılması: Mersem 2001, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-31, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon II Temsilciliği, Afyon.
Ekmekçi, M.; Günay, G. ve Şimşek, Ş.,
1995
, Morphology of rimstone pools, Pamukkale, western Turkey: Cave Karst Sci., 22, 103-106.
Eşder, T. ve Yılmazer, S., 1991, Pamukkale jeotermal kaynakları ve travertenlerin oluşumu: (Editör: N. Özer) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Dergisi, Özel sayı.
28
Mehmet ÖZKUL; Baki VAROL ve M. Cihat ALÇİÇEK
Folk, R. L. ve Chafetz, H. S.,
1983
, Pisoliths (pisoids) in Quaternary travertines of Tivoli, Italy: in: Coated Grain (Ed. by T. M. Peryt), 474-487. Springer-Verlag, Berlin.
; ve Tiezzi, P. A., 1984, Bizarre forms of
depositional and diagenetic calcite in hot spring travertines, central Italy: in: Carbonate Cements (Ed. by N. Schneidermann and P.
Harris), Spec. Publ. S.E.P.M., 36, 349-369.
Gökgöz, A., 1994, Pamukkale - Karahayıt - Gölemezli Hidrotermal Karstının Hidrojeolojisi: Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bil. Enst. 263s., İsparta.
v
e Filiz, Ş., 1998, Pamukkale - Karahayıt
dolayındaki sıcak ve mineralli sularla travertenleri kirleten etkilerin değerlendirilmesi ve bunların önlenmesi: Yerbilimleri
(Geosound), 32, 29-43.
Guo, L., 1993, Fabrics and facies of Quaternary travertines, Rapolano Terme, central Italy. PhD thesis, Universty of Wales, Cardiff, 237 PP.
v
e Riding, R., 1994, Origin and diagenesis of
Ouaternary travertine shrub fabrics, Rapolano Terme, central Italy: Sedimentology, 41, 499¬520.
ve
,
1998, Hot-spring travertine facies
and sequences, Late Pleistocene Rapolano Terme, Italy: Sedimentology, 45, 163-180.
ve , 1999, Rapid facies changes in
Holocene fissure ridge hot spring travertines, Rapolano Terme, Italy: Sedimentology, 46, 1145-1158.
; Andrews, J.; Riding, R., Dennis, P. ve
Dresser, Q, 1996, Possible microbial effects on Stable carbon isotopes in hot-spring travertines: Jour. Sedim. Res., 66, 468-473.
Kahle, C. F., 1977, Origin of subaerial Holocene cal¬careous crusts: role of algae, fungi and sparmicritization: Sedimentology, 24, 413¬435.
Koçak, A., 1971, Denizli-Pamukkale ve Karahayıt kaplıcalarının hidrojeolojik etüdü: MTA Rap., 5670, 21 s. (yayımlanmamış).
Özkul, M. ve Alçiçek, M. A., 2002, Facies variation in Recent to Quaternary fissure ridge hot spring travertines, Denizli Basin, Interior Western Turkey: International Earth Science Colloguium on the Aegean Region, Dokuz Eylül Univ. Engineering Faculty, Dept of Geology, izmir, Turkey, Poster display, Proceedings Abstracts, p. 91.
; ;
Heybeli
, H.; Semiz, B. ve Erten, H.,
2001,
Denizl
i sıcak su travertenlerinin depolanma özellikleri ve mermercilik açısın¬dan değerlendirilmesi: Mersem 2001, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler kitabı, 57¬72, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon M Temsilciliği, Afyon.
Özpınar, Y. M.; Heybeli, H.; Semiz, B.; Baran, H. A. ve Koçan, B., 2001, Kocabaş ve Denizli travertenlerinin jeolojik, petrografik özellikleri ve oluşumunun incelenmesi, teknik açıdan değerlendirilmesi: Mersem 2001, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler kitabı, 133¬148, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon II Temsilciliği, Afyon.
Pentecost, A., 1990, The formation of travertine shrubs: Mammoth Hot Spring, Wyoming:
Geol. Mag., 127, 159-168.
,1993, British travertines: A review:
Proceedings of the Geologists Association,
104, 23-29.
ve
Tortora, P., 1989, Bagni di Tivoli, Lazio: A
modern travertine-deposition site and its asso¬ciated microorganisms: Bull. Soc. Geol. Ital.,
108, 315-324.
; Bayan, S. ve Yesertener, C., 1997,
Phototrophic microorganisms of the Pamuk-kale Travertine, Turkey: Their distribution and Influence on travertine deposition: Geomicrobiology Jour, 14, 269-283.
DENÎZLf TRAVERTENLERİNÎN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ
29
Srdoc, D.;
Chafetz
, H.S., ve Utech, N., 1989, Radiocarbon dating of travertine deposits, Arbuckle Mountains, Oklahoma, Radiocarbon, 31, 619-626.
; Osmond, J. K.; Horvatincic, N.; Dabous, A., A.
ve Obelic, B., 1994, Radiocarbon and urani¬um-uranium-series dating of the Plitvice Lakes travertines, 36, 2, 203-219.
Sun,
S.
, Denizli Uşak arasının jeolojisi ve lin-yit olanakları, MTA Rap., No. 9985, (yayımlanmamış), Ankara.
Şentürk, F., Sayman, Y; Yalçın, H. ve Ağacık, G., 1971, Pamukkale sıcak suları ve travertenleri üzerinde araştırma, DSİ Araştırma Dairesi Başkanlığı Ara rapor. Rap., No. Ki - 507, Ankara.
Taner, G., 2001, Denizli bölgesi Neojen'ine ait katların stratigrafik konumlarında yeni düzenleme : 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 7-10 Mayıs, Ankara, 54-79.
Usdovski E. ve Hoefs, J., 1990, Kinetics 13C/12C and 18O/16O effects upon dissolution and outgassing of CO2 in the System CO2 - h2O: Chemicial Geology, Isotop Geoscience, 80, 109-118.
Westaway, R., 1990, Block rotation in VVestern Turkey. 1. Observational evtdence: Journal of Geophysical Research, 95, 19857-19884.
, 1993, Neogene evolution of the Denizli region
of VVestern Turkey: Journal of Structural Geology, 15, 37-53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com