You are here

BOZCAADA" DA (ÇANAKKALE) SOĞUCAK FORMASYONU' NDA SAPTANAN YENİ PALEONTOLOJİK VE SEDİMANTOLOJİK BULGULAR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Trakya ve yakın çevresinde havza kenarı karbonatları olarak geniş alanlarda yüzlekler veren Orta Eosen yaşlı kireçtaşları Soğucak Formasyonu olarak adlandırılmış ve haritalanmıştır (Holmes, 1961; Sümengen ve diğerleri, 1987). Ayrıca, Siyako ve Huvaz (2007) tarafından diğer Eosen birimleri ile birlikte bu formasyonun Trakya havzasındaki konumu ve stratigrafik pozisyonu detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Önceki çalışmalarda Bozcaada' da yüzeylenen Soğucak Formas¬yonu, Trakya havzası genelinde olduğu gibi Orta Eosen olarak yaşlandırılmıştır (Temel ve Çiftçi, 2002; Kesgin ve Varol, 2003; Siyako ve Huvaz, 2007). Buna karşın formasyona verilen bu za¬man aralığının tüm havza ölçeğinde süreklilik göstermediği yer yer Alt Eosen-Oligosen aralı¬ğında değiştiğine dair veriler de mevcuttur. Önal (2002) 'de Gelibolu yarımadasında Soğucak For-masyonu'na eş değer olarak ayırdığı ve tanım¬ladığı Başoğlu üyesini Erken Eosen olarak yaş-landırmıştır. Baykal ve diğerleri (2007) ise, Ku¬zeybatı Trakya havzası genelinde bu formasyon içerisinde yaygın bir Oligosen çökelim sürecini ortaya koymuştur. Bu veriler, Soğucak Formas¬yonunun Trakya havzasında daha geniş bir yaş aralığında çökelmiş olabileceğini işaretlemekte¬dir.

REFERENCES

References: 

Baykal, M., Varol, B., ve Ayyıldız, T. 2007. Kuzey Trakya Soğucak Formasyonunun sedimantolo jisi". 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 358-362, Ankara.
Holmes, A.W. 1961. A stratigraphic review of Thrace: TPAO Arşiv No; 368.
Kesgin, Y. ve Varol, B. 2003. Gökçeada ve Bozcaada' nın Tersiyer Jeolojisi (Çanakkale), Türkiye, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 126, 49-67.
Önal, M. 2002. Başoğlu Üyesi' nin Litostratigrafisi (Gelibolu Yarımadası), Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı - Trakya Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları, Özler, 7.
Siyako, M. ve Huvaz, O. 2007. Eocene stratigraphic evolution of the Thrace Basin, Turkey. Sedi¬mentary Geology, 198, 75-91.
Sümengen, M., Terlemez, I., Şentürk, K. ve Karaköse, C. 1987. Gelibolu Yarımadası ve güneybatı Trakya havzasının stratigrafisi, sedimantolojisi ve tektoniği: Maden Tetkik Arama Genel Mü¬dürlüğü Rapor no: 8128 (yayımlanmamış).
Temel,R.Ö. ve Çiftçi, N.B. 2002. Stratigraphy and envi¬ronmental properties of the Gallipoli Peninsula, Gökçeada and Bozcaada Tertiary deposits. Turkish Petroleum Geologist Association Bulletin, 14, 17-40.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com