You are here

HARMANTAŞI MEVKİİ (SAROS KÖRFEZİ-KUZEY EGE DENİZİ) DENİZ İÇİ KAYNAKLARI ÇEVRESİNDEKİ FORAMİNİFER VE OSTRAKOD TOPLULUĞUNA BU ALANDAKİ ÇEVRESEL KOŞULLARIN ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Saros Körfezi kuzeyinde yer alan Harmantaşı mevkiinden elde edilen 46 dip sediman örneği foraminifer ve ostrakod içeriği açısından incelenmiştir. Bölgede foraminiferlerden 68 cins ve 111 bentik foraminifer türü tayin edilmiştir. Bunlar arasında aglutine tipler 12 tür ile, kalker kavkılı foraminiferler ise 99 tür ile temsil edilmiştir. Ostrakod grubundan ise 20 cins ve 27 tür belirlenmiştir. Ayrıca, elde edilen ölçümler sonucunda bölgenin sualtı topoğrafyası çıkartılmış; derinlik, sıcaklık, oksijen, pH ve tuzluluk gibi fiziko kimyasal özellikleri ortaya konulmuş¬tur. Bunların dışında faylara bağlı geliştiği düşünülen kaynakların çevresindeki bentik foraminiferlerde gözlenen morfolojik değişimler ve merkezdeki foraminifer topluluğu ile kaynaktan uzak alanlardaki topluluk arasında gözle¬nen taksonomik farklılıklar ortaya konulmuştur. Harmantaşı kaynak ve deniziçi noktalarından alınan sularda ağır metal ve eser element analizleri yapılmıştır. Su örneklerinin benzer özellikli olmaları nedeni ile bu alanda antropo-jenik bir kirliliğin olmadığı, ağır metal ve eser elementlerin çevrenin jeolojik özelliklerinden geldiği söylenebilir. Yine su örneklerindeki radyoaktivite değeri WHO'nun limit değerleri üzerindedir. Amaç, kaynak çevresinde morfolojik bozukluk gösteren bentik foraminifer kavkılarının bu özelliğini ortaya koymaktır.

REFERENCES

References: 

Avşar, N., 1997, Doğu Akdeniz kıyı bölgesi bentik fora-miniferleri. Ç. Ü. Yerbilimleri, 31, 67-81, Adana.
,2002,
Gökçeada
, Bozcaada ve Çanakkale üçgeni kıta sahanlığı (KD Ege Denizi) bentik fora-minifer dağılımı ve taksonomisi. H. Ü. Yerbilim¬leri, 26, 53-75, Ankara.
v
e Meriç, E., 1996, iskenderun Körfezi'nde
bentik foraminifer dağılımı. Sualtı Bilim ve tek¬nolojisi Toplantısı (SBT) Bildiriler Kitabı, 220¬224, istanbul.
Avşar, N. ve Ergin, M., 2001, Spatial distribution of Holocene benthic foraminifera, Northern Aegean Sea. International Geology Review,
43, 754-770.
v
e Meriç, E, 2001 a, Çeşme-Ilıca Koyu (izmir)
termal bölgesi güncel bentik foraminiferlerinin sistematik dağılımı. H. Ü. Yerbilimleri, 24, 13¬22, Ankara.
v
e , 2001 b, Türkiye'nin güncel bentik
foraminiferleri-1. (Kuzeydoğu Akdeniz-Kuzey Ege Denizi-Çanakkale Boğazı-Kuzey ve Doğu Marmara Denizi-Haliç-istanbul Boğazı-Batı Karadeniz). Ç. Ü. Yerbilimleri, 38, 109-126, Adana.
,
ve Ergin, M., 2001, iskenderun Körfezi
bentojenik sedimentlerinin foraminifer içeriği.
H. Ü. Yerbilimleri, 24, 97-112, Ankara.
Başkan, E. ve Canik, B., 1983, Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası, Ege Bölgesi. MTA Enstitüsü Yayınları, 189, 80 s.
Breman, E.,
1975
, The distribution of ostracodes in the bottom sediments of the Adriatic Sea. Vrije Universiteit the Amsterdam, Krips Repro, Mappel, 165 p.
SAROZ KÖRFEZi FORAMiNiFER VE OSTRAKODLARI
81
Bonaduce, G., Masoli, M., Minichelli, G. ve Puglies, N., 1979, The benthic ostracods. Geologie Medi-terraneenne la mer Pelagienne. Tome IV, nu-mero 1, 280-284.
Cimerman, F. ve Langer, M. R., 1991, Mediterranean foraminifera. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Akademia Scientiarum et Artium Slovenica. 118 p., 93 plts., Ljubljana.
Er, Z. ve
Tuğrul
, A.B., 1995,"Çeşitli Madensuyu ve Sodaların Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Istanbul, 11¬15 Eylül 1995.
Gaudette, H.E., Flight, W.R., Toner, L. ve Folger,
D.W.
, 1974, An Inexpensive .Titration Method for Determination of Organic Carbon in Recent Sediments. Journal Sedimentary Petrography,
44 (1), 249-253.
Guillaume, M.
C.
, Peypouquet, J. P. ve Tetart, J., 1985, Quaternaire et actuel. Atlas des Ostracodes de France. Oertli, H. J. Ed., Bulletin Centres Recherches Exploration Prod. Elf-Aquitaine.
Mem. 9, 337-377.
Hartman, G. ve Puri, H., 1974, Summary of Neon-tological ve Paleontological Classification of Ostracod. Mitt. Hamburg Zool. Mus. Inst., 20; 7-73.
Hatta, A. ve Ujiie, H., 1992, Benthic foraminifera from Coral Seas between Ishigaki and Iriomote Islands, Southern Ryukyu Island Arc, North¬western Pasific. Bulletin of the College of Science, University of the Ryukyus. 53, 49-119;
54, 163-287.
Hayward, B. W., Grenfell, H. R., Reid, C. M. ve Hayward, K. A., 1999, Recent New Zealand shallow-water benthic foraminifera. Taxonomy, ecologic distribution, biogeography, and use in paleoenvironmental assessment. Institut of Geological and Nuclear Sciences monograph 21, 258 p., 17 plts. New Zealand.
Hem, J.D. (1965) Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water, 2nd ed. Geological Survey Water-Supply Paper 1473, US Government Printing Office, Washington, DC, 269 p.
Hottinger, L., Halicz, E. ve Reiss, Z., 1993, Recent foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Academia Scientiarum et Artium Slovenica. 179 p., 230 plts, Ljubljana.
Loeblich, Jr. A. R. ve Tappan, H., 1987, Foraminiferal genera ve their classification. Van Nostrand Reinhold Company, 970 p., 842 plts., New York.
ve
Tappan
, H., 1994, Foraminifera of the Sahul
Shelf ve Timor Sea. Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Publication, No: 31, 663 p., 630 plts.
Loring, D.H. ve Rantala, R.T.T., 1988. An Intercalib-ration Exercise for Trace Metals in Marine Sediments. Marine Chemistry, 24, 13-28.
ve Rantala, R.T.T., 1992. Manual for the geo
chemical analyses of marine sediments and suspended particulate matter, Earth- Science Reviews, 32, 235-283.
Martin, L., 1972. Marine Chemistry. Marcel Dekker Inc. New York, 389 p.
Meriç, E. ve Sakınç, M., 1990, Foraminifera. istanbul Boğazı güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. (ed. E. Meriç), 13-41, istanbul.
,Yanko
, V. ve Avşar, N., 1995, izmit Körfezi
(Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner istifinin foraminifer faunası. izmit Körfezi Kuvaterner istifi. (ed. E. Meriç), 105-151, istanbul.
,Şamlı
, A. C. ve Avşar, N., 1996 a, Haliç Geç
Kuvaterner (Holosen) istifi foraminifer topluluğu ve ortamsal özelliklerde gözlenen değişimler. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT) Bildiriler Kitabı, 187-192, istanbul.
,Avşar
, N. ve Çetin, O., 1996 b, Kuşdili
(Kadıköy-istanbul) Kuvaterneri stratigrafisi hakkında yeni görüşler. Ç. Ü. Yerbilimleri, 29,
151-159, Adana.
v
e , 1997, istanbul ve yakın çevresi Geç
Kuvaterner (Holosen) bentik foraminifer faunası. Ç. Ü. Yerbilimleri, 31, 41-65, Adana.
,Kerey
, i. E., Avşar, N. ve Nazik, A., 1998 a,
Dilovası (Gebze-Kocaeli) Kuvaterner istifi. Ç. Ü. Yerbilimleri, 32, 199-218, Adana.
82
Engi
n MERiÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZiK, Cemal TUNOĞLU, Baki YOKEŞ, ipek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ,
Beril TUĞRUL, Muhittin GÖRMÜŞ, M. Salim ÖNCEL, Hacı ORAK, Erol KAM ve Feyza DiNÇER
Meriç, E. Kerey, i. E., Avşar, N. Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, i. ve Rosso, A., 1998 b, istanbul Boğazı yolu ile Marmara De-nizi-Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT) Bildiriler Kitabı, 82-97, istanbul.
, ,
Tunoğlu
, C., Avşar, N. ve Önal, B. Ç.,
2000
a
, Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) yöresi Geç Kuvaterner istifinin mikrofaunası ve sedimen-tolojisi. TJB, 43 (2), 83-98, Ankara.
, ,
Avşar
, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, i. ve Rosso, A., 2000 b, Geç Kuvaterner (Holosen)'de istanbul Boğazı yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. TJB (1), 73-118, Ankara.
, , ,
Taner, G., Akgün, F., Ünsal, i.,
Rosso, A., Nazik, A. ve Koral, H., 2000 c, Anadolu Hisarı (Doğu Boğaziçi-istanbul) Kuva-terneri. Ç. Ü. Yerbilimleri, 36, 135-184, Adana.
v
e Avşar, N., 2001, Benthic foraminiferal fauna
of Gökçeada
Islan
d (Northern Aegean Sea) and its local variations. Acta Adriatica, 42 (1),
125-149.
, ,
v
e Kılınçaslan, Y., 2001 a, Gökçeada
(Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler.
TJB, 44 (1), 39-63, Ankara.
,
,Eryılmaz, M. ve Yücesoy-Eryılmaz, F.,
2001
b
, istanbul Boğazı'nın güncel bentik fo-raminifer topluluğu ve çökel dağılımı. Ç. Ü. Yerbilimleri, 38, 93-108, Adana.
,
ve Nazik, A., 2002 a, Bozcaada (Kuzey
Ege Denizi) bentik foraminifer ve ostrakod fau¬nası ile bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Ç. Ü. Yerbilimleri, 40-41, 97-119, Adana.
,
ve Bergin, F., 2002 b, Midilli Adası
(Yunanistan-Kuzeydoğu Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Ç. Ü. Yerbilimleri, 40-41, 177¬193, Adana.
,
,Görmüş, M. ve Orak, H., 2002 c, Saros
Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı Mevkii sualtı yükseltisi çevresinin foraminifer faunası ile bu alandaki kaynakların canlı yaşamına et-
kisi hakkında ön bulgular. Sualtı Bilim ve Tek¬nolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı, 182-193, 22¬24 Kasım 2002, istanbul.
, Kerey, I. E., Avşar, N., Tuğrul, A. B., Suner, F. ve Sayar, A., 2003 a, Haliç (istanbul) kıyı alan larında (Unkapanı-Azapkapı) gözlenen Holo¬sen çökelleri hakkında yeni bulgular. H.Ü. Yer¬bilimleri, 28, 9-32, Ankara.
, Avşar, N., Bergin, F. ve Barut, i. F., 2003 b, Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi) güncel çökellerindeki bentik foraminifer topluluğu ile ekolojik koşulların incelenmesi. Ç.Ü. Yerbilim¬leri (Geosound), 43, 169-182, Adana.
., , ,
v
e , 2003 c, Dikili Körfezi'nde
(Kuzeydoğu Ege Denizi) bulunan üç anormal bentik foraminifer örneği: Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linne) hakkında. MTA Dergisi, 127, 67-81, Ankara.
,
ve ,2004 a, Benthic foraminifera
of Eastern Aegean Sea (Turkey) Systematics and Autoecology. Chamber of Geological Engineers of Turkey and Turkish Marine Research Foundation Publication, No: 18, 306 p. and 33 plates, Istanbul.
,
Nazik, A., Eryılmaz, M. ve Yücesoy-
Eryılmaz, F., 2004 b, Saros Körfezi'nin (Kuzey Ege Denizi) güncel bentik ve planktik fora-minifer toplulukları ile çökel dağılımı. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 44-45, 1-44, Adana.
v
e Barut, i. F., 2004 c, Türkiye Ege Denizi
ve Akdeniz kıyılarında deniz dibi jeolojisinin belirlenmesinde bentik foraminiferlerin önemi. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Bildiriler kitabı, 72¬83, istanbul.
v
e Bergin, F., 2004 d, Amphicoryna
scalaris Batsch hakkında. H.Ü. Yerbilimleri, 30, 103-114, Ankara.
., ,
Nazik, A., Alpar, B., Yokeş, B., Barut, i.
F. ve Ünlü, S., 2005, Gemlik Körfezi'nin yüzey çökellerinin foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası, foraminifer kavkılarında gözlenen mor¬folojik amnomaliler ile sedimentolojik, hidro-kimyasal ve biokimyasal özellikleri. MTA Dergisi 131, 21-48, Ankara.
SAROZ KÖRFEZi FORAMiNiFER VE OSTRAKODLARI
83
Nazik, A., 1994, iskenderun Körfezi Holosen ostrakod-ları. Maden Tetkik Arama Dergisi, 116, 15-20.
,2001, Ostracode faunas of bottom sediments
from the continental shelf, south Marmara Sea, NW Turkey and their comparison with other shelf environments in the Mediterranean and Aegean regions. Geological Journal, 36 (2), 111-123.
Nigam, R., Saraswat, R. ve Kurtarkar, S. R., 2006, Laboratory experiment to study the effect of salinity variations on benthic foraminiferal species-Pararotalia nipponica (Asano). Journal Geological Society of India, 67, January 2006,
41-46.
Oertli, H. J.,
1985
, Atlas des ostracodes de France. Bulletin Centre Recherches Exploration Prod. Elf-Aquitaine, Memoire 9, 396 p.
Sarı, E. ve Çağatay, M.N., 2001. Distributions of heavy metals in the surface sediments of the Gulf of Saros, NE Aegean Sea. Environment International, 26, 169-173.
Sgarrella, F. ve Moncharmont-Zei, M., 1993, Benthic foraminifera of the Gulf of Naples (Italy), sys¬tematic and autoecology. Bulletino della So-cieta Paleontologica Italiana. 32 (2), 145-264.
Sissingh, W., 1972, Late Cenozoic ostracoda of the South Aegean Island Arc. Utrecht Micropaleon-tolo-zgical Bulletins, 187 p.
Şafak, Ü., 1999, Recent ostracoda assemblage of the Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale region. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 35, 149-172, Adana.
Şahin, S., 2000, Radyoaktivite Seviye Tayini ile Ku-vaterner istifi incelemesi ve Yeni Bir Değer¬lendirme, Doktora Tezi, iTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, istanbul.
Thiermann, F., Akoumianaki, L., Hughes, J. A. ve Giere, O.,
1997
, Benthic fauna of a shallow-water gaseohydrothermal vent area in the Aegean Sea (Milos, Greeece). Marine Biology,
128 (1), 149-159.
Tuğrul,
B.
, Meriç, E. Avşar, N., Baytaş, F., Altınsoy, N., Ayaz, B., Doğan, N., Şahin, S. ve Yılmaz, i., 2001, "Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) istifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini ile Değerlendiril-
mesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri ile Karşılaştırılması", Haliç Sempozyumu, Bildiriler
Kitabı,
253-267
, istanbul.
Tuncer, S, 1991, Çeşitli içme Sularında Radyoaktivite Tayini, Yüksek Lisans Tezi, iTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, istanbul.
v
e Tuğrul, A.B., 1992."Radioactivity Levels in
Drinking Water of West Side of Turkey", First Tatarstan Symposium on Energy, Environment ve Economics, 9-4 Aug. 1992, Kazan - Ta-tarstan - 182.
Tunoğlu, C., 1999, Recent ostracoda association in the Sea of Marmara, NW Turkey. H.Ü. Yerbilimleri, 21, 63-87, Ankara.
Tunoğlu, C., 2002, Karadeniz'in istanbul Boğazı çıkışı ile Zonguldak ve Amasra kıyı alanlarında gün¬cel ostrakod topluluğu. H.Ü. Yerbilimleri, 26, 27-43, Ankara.
Van Morkhoven,
F
. P. C. M., 1963, Post Paleozoic Ost-racoda. Elsevir Amsterdam, (2), 478 p.
Varnavas, S. P., Halbach, P., Halbach, M., Panagio-taras, D., Rahders, E. ve Hubner, A., 1999, Characterization of hydrothermal fields ve hydrothermal evolution in the Hellenic Volcanic Arc. International Conference Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. 23 to 26 February 1999, Athens, Greece, Abstracts, 343.
Weber,
R.
, Esterlund, R.A. ve Patzelt, P., 1999, "Alfa Spectrometric Analysis of Thorium Using Solid Phase Extraction for Sample Preparation, Applied Radiation ve Isotopes, 50, 929-934.
Willey, P.J., 1970, The Dynamic Earth Textbook in Geoscience, John Wiley & Sons Ins., New
York.
Yassini, I., 1979, The littoral system ostracodes from the Bay of Bou-Ismail, Aligers, Algeria, Revista Espanola de Micropaleontologia, 11 (3), 353¬416.
ve Jones, B. G., 1995, Foraminiferida ve Ostracoda from estuarine and shelf environments on the southestern coast of Australia. The Univer¬sity of Wollongong Press, 269 p.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com